h

Motie kerntakendiscussie gemeente

2 juli 2010

Motie kerntakendiscussie gemeente

Onderstaande motie diende de Zaanse SP in om een discussie te beginnen over wat de verantwoordelijkheden van een gemeente eigenlijk zijn en wat voor maatschappij wij willen.

De gemeenteraad van Zaanstad in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2010,

Overwegende dat:

- Er op dit moment geen duidelijkheid is over de omvang van de benodigde bezuinigingen;
- Het college voorstelt een fors bedrag te bezuinigen op de post politiek en besturen;
- Zaanstad een relatief klein ambtelijk apparaat heeft;
- Hierdoor bezuinigen op personele kosten onrealistisch is bij gelijkblijvende taken;
- Dat Zaanstad een hoog percentage inhuur derden kent die de kleine omvang van het ambtenarenapparaat compenseert;
- Er pas een goed besluit over de omvang van de bezuinigingen genomen kan worden als daarbij de conseqenties duidelijk zijn;

Besluit:

- Dat voorafgaand aan de definitieve beslissingen omtrent de omvang van de bezuinigingen op politiek en besturen een discussie wordt gevoerd met de raad over de kerntaken van de gemeente.
- Dat de uitkomst van de discussie over de kerntaken van de gemeente bepalend is bij het vaststellen van de bezuinigingenen op de post politiek en besturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie

Patrick Zoomermeijer

U bent hier