h

Kwaliteit boven kwantiteit

5 september 2007

Kwaliteit boven kwantiteit

De Zaanse Woonvisie 2007 – 2015 is in aantocht


door Willem Croese


ZAANDIJK – Het aantal woningen dat gebouwd wordt de komende jaren zou volgens wethouder Piet Keijzer kwalitatief moeten voldoen aan de behoefte die bewoners hebben in Zaanstad. De Woonvisie 2007 – 2015 wordt eerdaags bekend gemaakt. Hierin staan visies en wensen die reëel haalbaar moeten zijn volgens hem.

In september en oktober bespreekt Piet Keijzer als wethouder Wonen de nieuwe visie in het college, met de gemeenteraad en andere organisaties. Corporaties, aannemers, architecten, ontwikkelaars en de gemeente vormen samen het Zaans Bouw Platform (ZBP). Dit platform heeft de Woonvisie 2007 – 2015 de afgelopen maanden mede opgesteld, waarin ook de wensen van de gesprekspartners een plaats hebben gekregen.
,,Ruim 60 mensen, inclusief ambtenaren, hebben hier aan meegewerkt. De samenwerking is uniek te noemen, want er is meer garantie voor een breed draagvlak met een zeer belangrijk uitvoeringsprogramma. Tijdens de startconferentie op 15 februari was ook een aantal gemeenteraadsleden actief betrokken,'' stelt Piet Keijzer.
De conceptversie van de Woonvisie 2007 - 2015 wordt op 26 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en geïnteresseerden. De discussieavond wordt door stichting Babel georganiseerd.

Monitor

In de huidige plannen voor de periode 2005 – 2010 is opgenomen dat 5500 woningen gebouwd zullen worden in Zaanstad. Het aantal woningen vindt Piet Keijzer minder belangrijk. Sociaal bouwen staat voor hem bovenaan. ,,Er is behoefte aan grotere en ook betaalbare woningen’’, zegt hij.
De ambtelijke dienst Wonen van de gemeente Zaanstad brengt één keer per kwartaal een ‘woningbouwmonitor’ uit. De voortgang van alle woningbouwprojecten in de stad worden bekeken. In één oogopslag is te zien hoe de projecten er voor staan. Het licht staat op groen als het goed gaat, oranje wanneer opgelet moet worden en bij rood licht is sprake van stagnatie. Als vervolg op de monitor worden er zonodig acties ingezet om knelpunten op te lossen.

Tentjes

Het Huurders Overleg Zaanstad (HOZ) maakt zich zorgen over sloop en nieuwbouw. Het Dagblad Zaanstreek kopte op 11 augustus met het artikel ‘Moeten al die mensen in tentjes wonen?’ Volgens het HOZ in de krant zijn er veel te weinig betaalbare huurwoningen om mensen uit stadsvernieuwingswijken op te vangen.
Mensen met een laag inkomen die in een stadsvernieuwingswijk wonen komen niet goed aan een betaalbare woning. Piet Keijzer deelt dit punt met HOZ. ,,Bij de Kleurenbuurt is gelukkig de intentie om eerst te bouwen en dan te slopen, zodat je opvang hebt voor deze stadsvernieuwing urgenten. Ik vind het slecht als bewoners alleen kennis hebben gekregen over sloop. Van groot belang is dat zij weten of de terugkeer in dezelfde wijk mogelijk is, net als een plek elders in de stad’’, zegt Piet Keijzer hierover.
De wethouder bestrijdt echter dat er onvoldoende betaalbare huurwoningen zijn. In de prijsklassen van 325 euro zijn er 9560 woningen en van 520 euro 16.300. ,,De doorstroming is een groter probleem. Bewoners met een te hoog inkomen voor een lage huur zouden naar een duurdere woning moeten verhuizen. Duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen ontbreken grotendeels op de Zaanse woningmarkt. Een financiële prikkel ontbreekt voor hen die een te lage huur hebben om een meer inkomensafhankelijke huur te betalen.''
Gemiddeld stroomt vijf procent per jaar in de huursector door. In Zaanstad ligt dat percentage iets hoger. Op de 30.000 huurwoningen komen per jaar circa 1960 stuks vrij. Hiervan kan maximaal twintig procent gebruikt worden voor de opvang van stadsvernieuwing urgenten.

Schuldhulpverlening

In het collegeprogramma ‘Zaankanters maken de streek’ is het Meldpunt Betalingsachterstanden opgenomen. De introductie van dit meldpunt had eerder moeten gebeuren dan nu de werkelijkheid is.
Piet Keijzer: ,,Het probleem is dat de Kredietbank nog niet klaar is voor het meldpunt. Wij hebben nu extra mensen ingezet om alles bij te houden. De wachttijden moeten ‘ultrakort’ zijn, waardoor mensen die in de schulden zitten niet nog meer problemen krijgen. Hierdoor zouden allerlei instanties en de gemeente anders ook extra problemen hebben. Met meer menskracht en de juiste computersoftware hopen wij spoedig het startsein te kunnen geven voor het meldpunt.’’
Discussie bestaat nog over wat een minimuminkomen is. De grote vraag is hoeveel een huishouden nodig heeft om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Volgens Piet Keijzer bestaat hier geen duidelijk beeld over.
,,Ik vind dit belangrijk voor Den Haag. De SP Tweede Kamerfractie heb ik hierover ingelicht. Neem nu een computer met internet verbinding. Sommigen zien het nog als een luxe in plaats van een noodzakelijke behoefte. Schoolopleidingen verwachten het gebruik van computers. Heb je zo'n apparaat niet. Dan bestaat de kans dat je in de klas qua leerstof onvoldoende kan meekomen. Als gevolg van deze achterstand kan een kind moeite krijgen om aan de slag te komen bij een werkgever'', zegt de wethouder.

Nevenfuncties

Iedere politicus moet in Nederland nevenfuncties openbaar maken om problemen en belangenverstrengeling te voorkomen. Zo ook de wethouders van Zaanstad. Hierover is in de wandelgangen wat gemopper.
Piet Keijzer: ,,Dat gedoe snap ik niet helemaal. Ik ben de enige wethouder van Zaanstad die buiten de gemeenteraad komt. De anderen waren raadsleden. In die hoedanigheid hebben zij bij het aantreden van de nieuwe raad in 2006 al hun gegevens bekend gemaakt. Ik weet dat de lijst met nevenactiviteiten geactualiseerd wordt, zodat het spoedig de openbaarheid in kan.’’
Dan blijft de vraag over wat de ‘nevenfuncties’ zijn van de SP wethouder. ,,Ik ben lid van het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur van Baanstede. Het hoort bij mijn functie als wethouder. Verder heb ik absoluut geen nevenactiviteiten. Ik concentreer me op mijn werk voor Zaanstad’’, zegt hij kort en bondig.

U bent hier