h

Zaanstad weer sociale gemeente

28 december 2007

Zaanstad weer sociale gemeente


Terugblikken op 2007 met SP wethouder Piet Keijzer


Door: Willem Croese


ZAANDIJK – Het einde van 2007 is in zicht. Jaarlijsten worden overal bekend gemaakt. Ook SP wethouder Piet Keijzer draagt zijn steentje bij. Armoede en inburgering zijn de thema's die de Zaandammer het afgelopen jaar intensief bezig hebben gehouden.

,,Met de Wet Inburgering van Rita Verdonk werd ik als wethouder opgezadeld. Die wet is gebaseerd op dwang en sanctie waardoor de menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid ver te zoeken zijn. Ik stelde mij de vraag hoe humaan mogelijk die wet uitgevoerd kan worden'', zegt Piet Keijzer.

Gesloten portemonnees

Hij zegt het gevoel te krijgen van een burgemeester in oorlogstijd. Hiermee wil de wethouder aangeven dat hij de Wet Inburgering verschrikkelijk vindt. Het afgelopen jaar heeft hij wel eens gezegd het grondig oneens te zijn met Rita Verdonk. Niettemin moet Piet Keijzer als wethouder Integratie de wet uitvoeren.
Toch weet hij ruimte te vinden binnen de wet om enkele aanpassingen te maken waardoor de inburgering soepeler verloopt dan dat oud minister Rita Verdonk voor ogen had.
Onder het mom van het gemak dient de mens besloot Piet Keijzer dat de portemonnees van de inburgeraars gesloten kunnen blijven. Tachtig procent van de deelnemers aan de inburgeringscursussen heeft een zeer laag inkomen. Geen eigen bijdrage voor de Zaanse inburgeraars. Reiskosten en medische onderzoeken worden geheel vergoed.

Maatwerk tegen confectieprijs

De inburgeringscursussen worden in Zaandam gegeven door Prins & Heida en Hudson. Piet Keijzer wilde geen prijsdumpers en cowboys binnenhalen. Hij houdt ze liever buiten de deur. Elf bedrijven hebben bij Zaanstad zich ingeschreven om de order te krijgen volgens de Europese normen van aanbesteding.
,,Vier hoogwaardige aanbieders bleven over. Wij hebben twee geselecteerd met een prima kwaliteit- en prijsverhouding en een flexibel aanbod. Dit is maatwerk tegen confectieprijs'', aldus de wethouder.
Met de komst van het vierde kabinet Balkenende werd de Wet Inburgering aangepast door minister Ella Vogelaar met het zogenaamde Deltaplan Inburgering. Reeds werkende inburgeraars worden ontzien van eigen bijdragen die zij onder Rita Verdonk wel hadden moeten betalen.
Piet Keijzer: ,,In Zaanstad doen wij het snel, goed en tegen een acceptabele prijs. Het belangrijkste is dat wij de inburgeraars goede kansen bieden om in onze samenleving verder te komen. Het ministerie van VROM noemt Zaanstad terecht een voorbeeldgemeente hoe je om kunt gaan met de Wet Inburgering en het Deltaplan Inburgering''.

Krachtige impulsen armoedebeleid

Bij zijn aantreden in april 2006 als wethouder Sociale Zaken werd Piet Keijzer geconfronteerd met een aanzienlijke achterstand op de gebieden van armoedebeleid en schuldhulpverlening. Volgens hem komt dit door de bestuursperiode 2002 – 2006 met een centrum-rechts-linkse coalitie, een ruzie makende raad, een zwakke financiële discipline en een weinig collegiaal bestuur.
,,Dit zijn allemaal ingrediënten die de kwaliteit van het werk in de weg staan. Tegelijkertijd was de ambtelijke ondersteuning minimaal. Het management van het ambtenarenapparaat had een hoge doorloopsnelheid. De waarschuwingsbellen rinkelden bij mij. Was Zaanstad werkelijk zo sociaal?'', betoogt Piet Keijzer.
Alle verordeningen en regelingen werden uit de kast gehaald en getoetst op de actualiteit waarna de wethouder voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening plannen kon maken. Zijn beleid heeft de goedkeuring gekregen van de Zaanse gemeenteraad.

Maatregelen

De inkomensgrens voor alle inkomensondersteunende regelingen zijn verhoogd, waar wettelijk mogelijk, naar 110 procent van het sociaal minimum. Bij de behandeling van de Armoedemonitor in de gemeenteraadsvergadering van december werd een SP Zaanstad motie aangenomen om te onderzoeken of een verdere verhoging is te realiseren tot 120 procent van de inkomensgrens. De uitkomst hiervan zal gebruikt worden bij het begrotingsdebat van 2009. Na zeven jaar wordt de indexering van de vergoedingen aangepast.
Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen worden niet meer gekort op hun uitkering wanneer zij de maximale wettelijke vergoedingen ontvangen. Het aantal mensen dat weer aan het werk komt is in de jaren 2006 en 2007 boven het landelijk gemiddelde. Volgens Piet Keijzer is ook de Cliëntenraad van de Zaanse uitkeringsgerechtigden hierover tevreden.
Mensen, zoals gastarbeiders, met een gekorte Algemeen Ouderdomswet (AOW) worden door de gemeente Zaanstad persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek over inkomensondersteunende regelingen. Wanneer deze mensen geen aanvullingen krijgen op hun gekorte AOW dreigen zij ook in de armoedeval te trappen.
Het onderhoud van de schuldhulpverlening had een enorme achterstand. Met een hoger budget van 750.000 euro per jaar hoopt Piet Keijzer structureel de financiële middelen te hebben om de schuldhulpverlening wel goed te laten draaien. Voor het jaar 2008 wordt zelfs eenmalig een bedrag van één miljoen euro ingezet om de genoemde achterstand in te halen.

,,Zaanstad is weer terug in de kopgroep van meest sociale gemeenten in Nederland. Door mee te doen aan het college maakt de SP echt een verschil'', aldus Piet Keijzer.

U bent hier