h

Artikel 40 vragen illegale stort Casablancaweg Amsterdam

20 januari 2008

Artikel 40 vragen illegale stort Casablancaweg Amsterdam


Door: Anna de Groot


Op 9 januari 2007 meldden de Volkskrant en het Parool dat – vermoedelijk in opdracht van de gemeente Amsterdam – door een bedrijf 800 ton vervuilde grond en baggerslib werd uitgereden over een gemeentelijk terrein aan de Casablancaweg te Amsterdam, in het westelijk havengebied. De beide kranten waren van mening dat hier sprake was van milieucriminaliteit.

De gemeenteraad van Zaanstad gaf onlangs toestemming om de stortplaats van Afvalzorg in Nauerna te verhogen. Dit mede om een nieuwe stortplaats op het grondgebied van de gemeente Amsterdam, op de CSM- slibvelden te voorkomen. De stortplaats in Nauerna wordt immers permanent goed onder controle gehouden en is daarom de juiste plek om onder meer vervuilde grond en baggerslib te storten. Door het ophogen van de stortplaats in Nauerna wordt voorkomen dat het aantal stortplaatsen toeneemt en het risico voor milieu en volksgezondheid toeneemt.
(zie ook Weblog Anna de Groot )
De SP- fractie vindt het onverantwoord én onverantwoordelijk dat vervuilde grond en baggerslib werd uitgereden over een terrein aan de Casablancaweg. Zéker als dit in opdracht van de gemeente Amsterdam gebeurde, die Zaanstad verzocht de stortplaats in Nauerna op te hogen om mede de CSM- slibvelden geen stortplaats te laten worden.
Daarom stelde de SP- fractie schriftelijke vragen aan het college van B&W van Zaanstad:

- gemeenteraadsfractie Zaanstad
Vragen conform artikel 40 inzake de illegale stort van vervuilde grond en baggerslib op een terrein aan de Casablancaweg in het westelijk havengebied in Amsterdam

Inleiding

Volgens de Volkskrant van 9 januari 2008 is er op een terrein aan de Casablancaweg in het westelijk havengebied in Amsterdam 800.000 ton vervuilde grond en baggerslib uitgereden. De grond en het baggerslib zijn afkomstig van een nieuwe geul van de Afrikahaven. De Volkskrant stelt dat er sprake is van een milieudelict en dat de vermoedelijke opdrachtgever van het project de gemeente Amsterdam is.

Zaanstad, 14 januari 2007


Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vragen:
Bent u ervan op de hoogte dat op een terrein in het westelijk havengebied van Amsterdam vervuilde grond en baggerslib werd gestort?
Indien dit het geval is, hebt u hierover met het college van B&W van de gemeente Amsterdam contact opgenomen?
Kunt u ons meedelen of het met betrekking tot milieu en volksgezondheid beter zou zijn geweest indien deze vervuilde grond en baggerslib afgevoerd zou zijn naar de stortplaats van Afvalzorg in Nauerna?
Kunt u bevestigen dat de komende uitbreiding van de stortplaats van Afvalzorg in Nauerna mede geschiedt op verzoek van de gemeente Amsterdam, die daarmee mede de bedoeling had geen nieuwe stortplaats op Amsterdams grondgebied te openen?
Hebt u bij de gemeente Amsterdam nagevraagd waarom voor de bedoelde vervuilde grond en baggerslib geen gebruik gemaakt werd van de stortplaats van Afvalzorg in Nauerna? Zo ja, wat was het antwoord van de gemeente Amsterdam?
De bewoners van het buurtschap Nauerna hebben zich verzet tegen de uitbreiding van de stortplaats van Afvalzorg. Bent u met ons van mening dat de bedoelde illegale storting van vervuilde grond en baggerslib bij de Casablancaweg in het westelijk havengebied slecht voorbeeldgedrag is waar de gemeente Zaanstad terecht protest tegen kan aantekenen?
Kunt u ons meedelen of de bedoelde stort van vervuilde grond en baggerslib enige invloed heeft op het milieu en de volksgezondheid in de gemeente Zaanstad? Zo ja, wat is deze invloed?
Het zuidelijk gedeelte van Zaanstad ondervindt veel hinder van activiteiten in het westelijk havengebied van Amsterdam. Het betreft hinder door fijnstof, diverse onappetijtelijke geuren en benzinestank. De bedoelde illegale stort komt hier nog bij. Bent u met ons van mening dat er een dringend gesprek dient plaats te vinden tussen de colleges van B&W van Zaanstad en Amsterdam ten einde een halt toe te roepen aan de overlast die Zaanstad ondervindt?

Wij danken u bij voorbaat voor het spoedige antwoord op deze vragen.

Namens de SP- fractie,


Anna de Groot

U bent hier