h

Sportbeleid in Zaanstad

3 september 2008

Sportbeleid in Zaanstad

Door: Rob Poldner, fractievoorzitter


In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 augustus jl. werd met overduidelijke meerderheid van stemmen het nieuwe sportbeleid, annex de sportvisie aangenomen. Slechts één eenmanspartij stemde tegen. En dat was niet verwonderlijk gezien de inbreng van die partij op dit onderwerp.
Waarom een nieuw sportbeleid en een nieuwe sportvisie?

In de aanloop naar de verkiezingen van 2006 stelden we onder meer vast dat Zaanstad niet over een actuele sportvisie beschikte en ook geen actueel sportbeleid kende. Nog maar in 2005 was een poging van het vorige college om tot een nieuw sportbeleid te komen, door de gemeenteraad als onvoldoende en gebrek aan visie tonend, vrijwel unaniem verworpen. Het verwijt van de sportclubs was dat er al bijna 2 decennia wel veel gesproken was over sport, maar dat dat niet geleid had tot een beleid en een visie daarop.

Aan de andere kant stelden we vast dat door bezuinigingen in het verleden, activiteiten op het gebied van welzijn en lichamelijke opvoeding drastisch minder waren geworden. Ook was er gebrek aan lokalen en locaties, o.a. door het sluiten van buurthuizen.
Daarnaast hebben we vastgesteld dat de sport misschien wel de laatste grote cluster is waar mensen samen dingen doen, elkaar ontmoeten, waar sociale contacten ontstaan. De kerk, het welzijnswerk als sociaal netwerk heeft aan impact behoorlijk ingeboet.

De nota sportbeleid 2008-2012 “Zaankanters in beweging” geeft een richting aan die aan al deze ontwikkelingen en behoeften tegemoet komt. Het is een visie op de sport in Zaanstad geworden die niet is ingegeven door bezuinigingen. En die, als de uitwerking van de grond komt, ook ruimte biedt aan andere, meer wijk- en streekgebonden activiteiten. Sporthal, sportveld, verenigingsgebouw, ze kunnen allemaal efficiënter worden benut . Dit komt dan ten goede aan de sportvereniging zelf, maar ook aan welzijns- en schoolactiviteiten.

Met de vaststelling door de gemeenteraad van een visie op beleid moet er nu dus een beleid op de visie komen. De uitwerking moet plaatsvinden in nauw overleg met alle belanghebbenden. Het succes van het nieuwe beleid hangt dan ook samen met het succes van dit overleg. Dit proces zullen we als SP nauwgezet volgen. Subsidies zijn gemeenschapsgelden en daarvoor mag van iedere ontvanger ook een maatschappelijke bijdrage verwacht worden.

U bent hier