h

Waterschapsverkiezingen

26 oktober 2008

Waterschapsverkiezingen

Door: Anna de Groot

In Zaanstad was de WaterParade, de verkiezings- karavaan voor de komende waterschapsverkiezingen, geen groot succes. Ondanks het schitterende weer van zaterdag 25 oktober en de prijzige entourage kwamen er niet veel mensen naar de Dam in Zaandam om de kandidaten te spreken en naar hun toespraakjes en discussies te luisteren.

De Dam in Zaandam
De Dam
Foto: Anna de Groot

Een kandidaat vertelde dat met de WaterParade voor de waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bedrag van maar liefst een miljoen euro gemoeid is. Er is het Hoogheemraadschap blijkbaar veel aan gelegen dat veel mensen zullen gaan stemmen.

Podium
Foto: Anna de Groot

Wat zijn waterschappen?

Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen ervoor dat we onze voeten droog houden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen. De waterschappen reinigen ook het afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Bij de waterschappen werken ruim 10.000 mensen. Het werk van de waterschappen gaat tegenwoordig verder dan het aanleggen van dijken en het bouwen van gemalen. De activiteiten van waterschappen hebben steeds meer raakvlakken met ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer, recreatie e.d. Waterschappen staan voor de taak de verschillende, soms tegenstrijdige, belangen binnen het waterbeheer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zij doen dat samen met het Rijk, de provincies, de gemeenten en verschillende belangenorganisaties.

De organisatie van een waterschap is te verdelen in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van een waterschap is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders.

Wat is het verschil tussen de huidige en de vorige waterschapsverkiezingen?

Net zoals al jaren het geval is worden de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen voor vier jaar gekozen. Bij deze waterschapsverkiezingen stemt men echter niet meer op personen, maar op lijsten. Dit is de reden dat ook veel politieke partijen meedoen met de waterschapsverkiezingen.
Bij de vorige waterschapsverkiezingen waren de personen waarop men kon stemmen vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen, bijvoorbeeld boeren, bedrijven of natuurbeheerders. Deze personen bleven tamelijk onbekend en bovendien had bijna niemand enige indruk waar deze personen voor stonden.
Om duidelijker te maken waarvoor de kiezer kan kiezen, kunnen vanaf nu lijsten deelnemen. Lijsten voor bijvoorbeeld boerenbelangen, bedrijfsbelangen of natuurbeheer. Van de mogelijkheid om als lijst deel te nemen hebben nu ook politieke partijen gebruik gemaakt. Het idee hierachter is dat de waterschapsverkiezingen interessanter worden als er een partijpolitieke strijd plaatsvindt.

Welke partijen doen er mee aan de waterschapsverkiezingen in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier?

De partijen die meedoen zijn Water Natuurlijk, Groen Waterland, Algemene Waterschapspartij, Groen Waterland, Meer met Water, Boeren Burgers Waterbelang, KNSB gewest Noord- Holland/ Utrecht, ChristenUnie/ SGP, PvdA, CDA en VVD.
Ben je van plan te gaan stemmen, dan is het handig om van de website "waterschap.kieskompas" gebruik te maken.
Wil je de standpunten van de partijen eens uitgebreid doornemen, dan kun je hiervan kennis nemen op de site “Op wie kan ik stemmen”.

Waarom doet de SP niet mee met de waterschapsverkiezingen?

De SP vindt dat de waterschappen gewoon goed hun werk moeten doen. Het werk van de waterschappen bestaat vooral uit uitvoerende taken zoals zorgen dat de Nederlanders droge voeten houden, het drinkwater schoon is, de dijken op orde zijn en de pompen werken. Daar zit meestal weinig politiek bij.
De SP is bang dat de waterschappen zich gaan opblazen en dat er weer een nieuw politiek orgaan bijkomt. Er zijn er al zoveel.
Nu maken de provincies het beleid en ze houden toezicht op de waterschappen. Als de waterschappen politieker worden en zelf meer beleid willen maken, dan gaan ze botsen met de provincie. Dan zijn er twee democratisch gekozen besturen die met elkaar overhoop liggen.
De SP wil bovendien graag dat de taken van de waterschappen worden ondergebracht bij de provincies.

Hoe gaat het kiezen?

De waterschapsverkiezingen vinden van 13 t/m 25 november 2008 plaats. Rond 13 november krijgt iedere Nederlander die stemgerechtigd is een stembiljet in de brievenbus. De stembiljetten dienen uiterlijk op 25 november om 12.00 uur bij het stembureau ontvangen te zijn. Op donderdag 27 november is de uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend. Men kan dan ook de uitslagenavond bezoeken.

Wat gebeurde er op 25 oktober op de Dam in Zaandam?

Op 25 oktober deed de WaterParade de Dam in Zaandam aan. Jullie verslaggever had gesprekjes met verschillende kandidaten en luisterde naar debatjes en toespraakjes. Ook luisterde zij naar het gezang van Zita de Zeemeermin en nam zij, samen met CDA- kandidaat Tjerk Doornenbal, plaats op de palingtrein. Ze ontmoette geïnspireerde kandidaten, maar ook kandidaten die duidelijk niet wisten hoe ze een verkiezingscampagne moeten voeren. Het geheel was niet erg indrukwekkend.

Koe
Foto: Anna de Groot

Desalniettemin, maak gebruik van je democratisch recht stem! Stuur het stembiljet vooral in! Tenslotte spelen er tóch verschillende belangen. Het is altijd beter je stem te laten horen dan te behoren tot de zwijgende meerderheid.

U bent hier