h

Zaans evenwicht: visie op de toekomst van Zaanstad.

27 september 2009

Zaans evenwicht: visie op de toekomst van Zaanstad.

Bijdrage van de SP fractie
Door: Sonja van Elmpt, fractievoorzitter

De afgelopen jaren zijn een heleboel bijeenkomsten geweest waarbij de gemeenteraadsleden, maar ook allerlei andere mensen uit de stad en buitenstaanders hun licht lieten schijnen over hoe Zaanstad er in het jaar 2040 uit zou moeten zien. Uiteindelijk resulteerden al die bijeenkomsten in het document Zaans evenwicht. Donderdag 24 september stelde de raad deze visie vast. De visie op zich is niet meer dan een beetje dromen over de toekomst. Allerlei plannen die moeten leiden tot het verwezenlijken van die toekomst zullen de komende jaren in de raad aan de orde komen.

De bijdrage van de SP fractie:

"Er is een heleboel gezegd over de toekomst van onze gemeente. We hebben met heel veel mensen de afgelopen tijd een beetje gedroomd over de toekomst. We hebben op basis van een analyse van onze gemeente gekeken wat onze sterke en wat onze zwakke kanten zijn en waar we aan moeten werken.
Er zijn daarbij zaken waar we veel invloed op kunnen uitoefenen en die waar we als gemeentebestuur weinig aan kunnen doen. Het lijkt ons verstandig ons op die dingen te concentreren waar we ook echt iets kunnen veranderen.

Wij willen de nadruk leggen op het binden van mensen aan onze gemeente. Er moet in de gemeente voldoende werkgelegenheid zijn en ontplooiingsmogelijkheden. Er is behoefte aan de emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen die nu nog een achterstand hebben.

Jonge mensen moeten ook voldoende mogelijkheden om in hun eigen gemeente te kunnen leren en werken. En daar waar we als buurgemeente niet kunnen concurreren met onze grote zus Amsterdam, bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen op universitair niveau, kunnen we jonge mensen die in Amsterdam studeren, wel binden aan onze gemeente d.m.v. kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Mensen met hogere opleidingen willen we graag aan onze gemeente binden, het zou jammer zijn als die onze gemeente gaan verlaten om welke reden dan ook.

Ook willen we graag dat mensen actief zijn in de samenleving. De mate waarin mensen participeren is naar onze mening niet afhankelijk van het opleidingniveau of het inkomen, maar van de mogelijkheid die mensen hebben om zowel wat betreft capaciteit als financieel om ook mee te kunnen doen. Ik weet dat heel veel mensen met lage opleidingen en kleine inkomens enorm actief zijn in onze stad als vrijwilliger bij een (sport) vereniging of in de zorg. Daartegenover zijn er mensen met hoge opleidingen en goede inkomens die zich aan het maatschappelijk belang niet veel gelegen laten liggen. Dit heeft ook te maken met individuele keuzes die mensen maken. Mensen die met grote (financiële ) problemen worstelen hebben die keuzes vaak niet, zij kunnen het moeilijker opbrengen nog iets extra’s te doen. Hierbij kan de gemeente helpen door drempels weg te nemen en mensen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen.

De gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft bij het zorgen voor een goede kwaliteit van voldoende sociale woningbouw. Voldoende huisvesting voor jongeren, voldoende differentiatie van wijken om mensen kansen te geven op een grotere of betere woning en voldoende zorgwoningen. Wijken en buurten waar goede voorzieningen zijn en waar iedereen zich thuis kan voelen. Gemengde wijken waar mensen met verschillende achtergrond elkaar kunnen leren kennen en waarderen.

Scholen waar kinderen van verschillende achtergrond zitten en waar de ouders verschillende opleidingsniveaus hebben doen het beter dan scholen waar dit niet het geval is. Kinderen leren van elkaar en hun blik verruimt.

Het aantrekken van mensen met hogere inkomens door het bouwen van dure koopwoningen lijkt ons nu juist bij uitstek iets waar we als gemeente niet zo gek veel invloed op hebben. Hierbij hangt te veel af van de vrije markt op de woningmarkt. Als er behoefte is aan dure huizen komen die huizen er. Zo niet, dan niet. Begrijp ons goed de SP heeft niets tegen rijkdom, wij hebben iets tegen armoede.

Het is prima om ondernemers ruimte te geven. Zaanstad is historisch een gebied waar werk en wonen samen gaan. Daarop kunnen we op een moderne manier voortborduren. Maatregelen die de milieubelasting van zware industrie in onze gemeente terugdringen en daarmee ruimte geven aan nieuwe vormen van werkgelegenheid zijn toe te juichen. Zaanstad moet ook een duurzame gemeente worden. Een gezond kleefmilieu is een basisbehoefte waar Zaanstad aan moet voldoen.

Onze positie ten opzichte van Amsterdam moeten we beter weten uit te buiten. Zaanstad kan niet concurreren met Amsterdam als het gaat om het aanbod van cultuur, winkels of uitgaansgelegenheden. Zaanstad heeft wel eigen kwaliteiten die je in een grote stad juist niet vind. Daar moeten we ons van bewust zijn en ons sterk maken. Amsterdam moet ervan doordrongen worden dat zij Zaanstad ook nodig hebben.

Kortom, Zaanstad moet een gemeente zijn waar mensen graag willen wonen, waar de kwaliteit van woningen en het leefklimaat in alle opzichten goed is. Waar prettige wijken zijn waar mensen plezierig wonen en zich thuis voelen. Een gemeente waar werkgelegenheid is en opleidingsmogelijkheden op verschillende niveaus. Maar ook een gemeente die goed zorgt voor de zwaksten in de samenleving. Waar de inwoners kunnen rekenen op goede voorzieningen in de buurt en waar de gemeente waarborgt dat niemand wordt buitengesloten.
De punten die genoemd worden waar we als gemeente vanaf nu moeten gaan werken om die visie tot stand te kunnen brengen lijken ons een goede stap op weg. Laten we over een paar jaar eens kijken hoe de stand van zaken dan is en zo nodig die stappen bijstellen. De droom niet, die blijft hetzelfde."

U bent hier