h

De aanval op de ontslagbescherming

5 februari 2010

De aanval op de ontslagbescherming

FNV–vecht voor je recht een is partij-onafhankelijke groep van strijdbare FNV-(kader)leden die zich verzetten tegen de FNV-top. Agnes Jongerius en co. willen ondanks de wens van de gewone leden de strijd niet aan gaan met dit crisiskabinet over het behoud van onze AOW. Wij dragen FNV–vecht voor je recht een warm hart toe en publiceren daarom sommige van hun analyses en oproepen.

FNV-vecht voor je recht Nieuwsbrief

Deze week komt het wetsvoorstel om een inkomensknip in de ontslagvergoeding bij een jaarinkomen van €75.000 in te voeren, in behandeling de Tweede Kamer. Als dit wordt goedgekeurd wordt hiermee de tweede stap gezet in de afbraak van de ontslagbescherming.(de eerste stap was de aanpassing van de kantonrechterformule met
ingang van 1 januari 2009) Dat het wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer ligt is geheel en al te danken aan de eigenzinnigheid van minister Donner. Er ligt een vernietigend advies van de Raad van State en Donner heeft in maart 2009 aan de Tweede Kamer toegezegd opnieuw met sociale partners te gaan onderhandelen. Maar Donner komt deze toezegging gewoon niet na. Wij stellen dat het hier gaat om een volgende stap in een proces om werknemersrechten af te breken. Een stap die in september van 2008 door de FNV top is goedgekeurd.

Kort de geschiedenis van deze SOAP

Ergens in juni 2007 lanceert minister Donner zijn plan om de ontslagbescherming om zeep te helpen. In november is hij gedwongen door een campagne van de FNV om zijn plannen in de koelkast te zetten. Wel kondigt hij een commissie van wijze mannen aan. Deze commissie wordt voorgezeten door TNT-topman Bakker. Begin september 2008 wordt bekend dat er een akkoord is over het ontslagrecht, de FNV declameert dat wij
'gewonnen' hebben. De plannen van Bakker zijn van tafel alleen er is één concessie gedaan. Er komt een knip in de ontslagvergoeding. Onder de €75.000 de hele kantonrechterformule, daarboven maximaal één jaarsalaris. Hiervan mag in een individueel arbeidscontract worden afgeweken. Alle topmanagers hebben dat nu geregeld in hun contract zodat zij buiten schot blijven.

Kantonrechters passen formule aan

In het najaar van 2008 koppen de kantonrechters de voorzet van sociale partners in. De gehele formule wordt aangepast. Onder de 35 jaar gaat er 50% vanaf, en als je rond de 50 bent lever je 30% in met de nieuwe formule. Daar waar de FNV top in september riep dat slechts 3.5% van de beroepsbevolking geraakt werd, was dit voor het einde van 2008 100% van de beroepsbevolking. De Raad van State komt met een advies en daarin
staat onder andere dat het verschil in toekenning van een ontslagvergoeding net onder en boven een grens van €75.000 jaarinkomen niet uit te leggen valt en in strijd is met de wet gelijke behandeling. Een benadeelde werknemer met een inkomen van €76.000 die gaat procederen heeft grote kans dit te winnen. Desondanks gaat Donner vrolijk door.

De FNV top hult zich in stilzwijgen

Toen de kantonrechters de formule aanpaste riep de FNV top, daar kunnen wij niets aan doen. Toen de Raad van State het voorstel afschoot, reageerde de FNV niet. Toen de Tweede Kamer Donner opdroeg weer met sociale partners te gaan praten, kwam er van de FNV geen reactie. Nu het wetsontwerp daadwerkelijk in de Tweede Kamer behandeld wordt is er opnieuw geen commentaar van de FNV. Als men onze bijdragen aan dit debat
wil nalezen dan kan dat. Je moet dan nieuwsbrief 5, 6, 8, 9, 10 en 20 hebben. Als je op een rij zet wat er na september 2008 gebeurd is, dan zou het op zijn plaats zijn als de FNV in een brief aan de Tweede Kamer laat weten dat men terugkomt op haar goedkeuring aan de inkomensknip in de ontslagvergoeding. Immers de ontslagvergoeding is vanaf 1 januari 2009 voor iedereen verslechterd en de crisis vraagt nu om meer bescherming van werknemers en niet om minder.

Wat is de relatie met het AOW dossier

Als je het geworstel ziet van de FNV top met het AOW dossier dan begrijp je dat men niet bereid is bredere verbanden te leggen. Wij doen dat wel. Als je, terwijl 1 op de 6 werkend de 65 jaar haalt, toch de AOW leeftijd verhoogt dan creëer je een probleem met ouder wordende werknemers. Als je dan ook nog gaat roepen dat werknemers na 30 jaar zwaar werk een lichtere baan aangeboden moeten krijgen, werk wat er meestal niet is, dan wordt dit probleem nog groter. Dan komt Donner in dat kader met zijn verhaal over demotie. Een oudere werknemer die niet meer mee kan moet maar een lager betaalde baan accepteren. Hoe kunnen werkgevers oudere werknemers hier toe dwingen. Dat kan als je het ontslagrecht versoepelt, de ontslagvergoeding verlaagd en de WW korter maakt. Donner voert gewoon deze werkgevers agenda uit en de FNV staat erbij en kijkt ernaar. Want erkennen dat je in september 2008 en in maart 2009 en in september 2009 faliekant fout zat dat gaan we niet doen. De FNV top is nog erger aan het pluche gehecht dan menig politicus.

Wat moet er wel gebeuren

Wij zijn tegen de bonuscultuur en de absurde vertrekpremies van falende managers. In dat kader past een aanpassing van de huidige praktijk van ontslagvergoedingen. Maar in het kader van de crisis dient de verslechtering van de kantonrechterformule te worden teruggedraaid en moet het motto zijn meer bescherming van werknemers en niet minder. De behandeling in de Tweede Kamer is de uitgelezen kans voor de FNV om hierover krachtig stelling te nemen. De FNV moet van de Tweede Kamer eisen dat zij de oude kantonrechterformule als standaard in de wet opnemen. Dan is het nog steeds aan de rechter om de C factor (vermenigvuldigingsfactor) vast te stellen op grond van de vraag of de werkgever dan wel de werknemer in een ontslagzaak verwijtbaar heeft gehandeld. Maar dan is de formule zelf niet langer het speeltje van de kantonrechters.

Absoluut maximum i.p.v. een knip

In plaats van het nu voorliggende gedrocht met een inkomensknip in de ontslagvergoeding is het veel rechtvaardiger om een absoluut maximum in de wet op te nemen waarvan op geen enkele wijze mag worden afgeweken. Een goede grens is simpel te vinden. Je neemt de Balkende norm maal twee en zet die in de wet. In praktijk is dat op dit moment €362.000. Daarmee blijven alle werknemers buiten schot maar zijn het de grootgraaiers met salarissen ruim boven de Balkende norm die dan een veel lagere ontslagvergoeding mee krijgen. Geen miljoenen meer voor falende bankiers.

Vakbondsoffensief nodig

Als wij zien wat er allemaal te gebeuren staat. De aanval op de AOW, het ontslagrecht, de WW, bezuinigingen in de Zorg, etc, dan is een vakbondsoffensief bittere noodzaak. In plaats van zich te verschuilen in de polder moet de FNV leiding gaan geven aan het verzet. De leden moeten worden gemobiliseerd, CAO strijd moet verbonden worden met de politieke strijd. Op naar een landelijke 24 uurstaking tegen dit kabinet.

Dit is nieuwsbrief nummer 40 van FNV–vecht voor je recht. Lees eerdere nieuwsbrieven en ander nieuws over de dreigende afbraak van de AOW en de vakbondsstrijd door radicale FNV-leden daartegen op www.fnvvechtvoorjerecht.nl

U bent hier