h

Wind is weg, storm op komst

10 maart 2010

Wind is weg, storm op komst

FNV–vecht voor je recht een is partij-onafhankelijke groep van strijdbare FNV-(kader)leden die zich verzetten tegen de FNV-top. Agnes Jongerius en co. willen ondanks de wens van de gewone leden de strijd niet aan gaan met dit crisiskabinet over het behoud van onze AOW. Wij dragen FNV–vecht voor je recht een warm hart toe en publiceren daarom sommige van hun analyses en oproepen.

FNV-vecht voor je recht Nieuwsbrief 44

Afgelopen week werden we verrast door het bericht dat Wilna Wind het federatiebestuur verlaat. In het persbericht stond, “Wind (1961) ontpopte zich in de afgelopen jaren als een taaie onderhandelaar. Een vaardigheid die haar goed van pas kwam bij haar rol van 'wegbereider' van voor- en najaarsoverleggen en sociale akkoorden.” Het FD deed daar een dag later nog een schepje boven op. “Cao-onderhandelaar Wilna Wind vertrekt uit het FNV-bestuur. Daarmee verliest de FNV Vakcentrale een belangrijke vertegenwoordiger van de gematigde lijn. Zowel binnen als buiten de FNV nemen de zorgen toe over verharding van de grootste vakbondsfederatie van Nederland.” Waarop wij ons afvroegen en wie is er dan van de radicale lijn binnen het federatiebestuur?

Brokkenpiloot Wind exit, wie volgt?

Ons beeld van Wind is heel anders. Onmiskenbaar heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van het gedrocht van een inkomensknip in de ontslagvergoeding in september 2008. In 2007 heeft de FNV succesvol campagne gevoerd tegen de plannen van Donner om het ontslagrecht aan te tasten. Daarna wordt de commissie Bakker geïnstalleerd nog voordat het kabinet één aanbeveling van de commissie had overgenomen heeft de FNV een deal gesloten met werkgevers en kabinet onder het motto anders zou het nog veel erger zijn geworden. De inkomensknip wordt vervolgens door allerlei juristen en door de Raad van State strijdig verklaard met de wet gelijke behandeling maar Donner persisteert met steun van de FNV leiding in het idiote plan. In het najaar van 2008 passen de kantonrechters hun formule aan waardoor de ontslagvergoeding gemiddeld 30% lager uitkomt. Ook hierin ziet de FNV geen aanleiding op haar eerdere afspraak terug te komen. In maart 2010 is het voorstel nog steeds niet in de Tweede Kamer behandeld en wordt het controversieel verklaard. Alle aanleiding voor de FNV om op dit punt haar standpunt te herzien. Maar tot op heden zwijgt men. Als je de kritiek van ons op de gang van zaken wil nalezen zie nieuwsbrief nr 40

AOW-gate

Een ander dossier waarin Wind een belangrijke rol speelt is AOW tragedie. In maart 2009 sluit de FNV leiding het Sociaal Akkoord. Hier staat dat het kabinetsbesluit de AOW en de pensioenleeftijd naar 67 jaar te verhogen. Sociale partners hebben tot 1 oktober de tijd in een SER advies alternatieven aan te dragen. Desondanks stuurt het federatiebestuur een stemadvies naar de leden waarin staat stem voor dan blijft de AOW op 65 jaar en als je tegenstemt dan stem je voor verdieping van de crisis en voor een vrijbrief voor dit kabinet.
Demagogie van de bovenste plank waarvan Wind één van de architecten is. De achterban gaat vervolgens achterover leunen in de verwachting dat de FNV het wel gaat regelen. Ook hier hebben wij scherpe kritiek opgeleverd en meteen voorspelt dat het SER traject zou mislukken. Zie onder andere nieuwsbrief nr 18 . Op 29 september 2009 doet het federatiebestuur (FB) in een laatste desperate poging om met werkgevers tot een vergelijk te komen een verregaand voorstel.
Werkgevers willen een aantasting van het pensioenkader omdat zij hierdoor een forse kosten reductie realiseren. De FNV leiding biedt zonder dekking van de federatieraad (FR) de helft van de gevraagde aantasting. Het is aan de inhaligheid Wientjes te danken dat het misgaat en het SER overleg klapt. Op 5 maart zet de FR een streep door
het aanbod, maar laat de onderhandelaars, waar onder Wind, gewoon zitten.

De SOAP gaat verder

Op 7 oktober vinden er een reeks werkonderbrekingen plaats, eind oktober besluit de federatieraad tot regionale manifestaties op 21 november. Ondanks een korte voorbereidingstijd nemen zo’n 25.000 mensen deel aan 4 manifestaties. Dat aantal is zeker te laag. Maar in plaats zichzelf de vraag te stellen hoe het kan dat massale steun onder de bevolking zich niet vertaald in massale deelname, en wat te doen om dit te veranderen, gooit de FNV de handdoek. Alleen dat vertellen ze voorlopig niemand. Dan gebruikt Jongerius een interview om de leden te vertellen dat zij het opgeeft. Zie nieuwsbrief nr 35. We gaan nu op de toer van redden wat er te redden valt.

De volgende truc speciaal

Tussen kerst en oud/nieuw komt opeens het idee over een inkomensknip in de AOW boven tafel. Kennen we die niet al ergens van en wie had dat toen bedacht, volgens onze een zekere Wind. Op 5 januari, in een breed vakbondsbestuurders overleg in Utrecht, verdedigen Jongerius en Wind de inkomensknip als het antwoord op het zware beroepen probleem. Veel vakbonds- bestuurders staan het hoofdschuddend aan te horen, wie verzint er nu zo iets. In de 14 dagen erop spreken de leden zich uit. Met een forse meerderheid wordt de inkomensknip in de AOW van tafel geveegd. Vervolgens besluiten FB en FR om gewoon hun eigen gang te gaan. Wij zijn nog steeds tegen het kabinetsplan maar we gaan ook lobbyen voor een oplossing van het zware beroepen probleem langs de weg van het inkomen en/of dienstjaren. De FNV leiding staat met zijn rug naar het strijdbare deel van haar achterban. Dan valt het kabinet en wordt AOW en pensioen controversieel verklaard en zal er geen behandeling meer plaats vinden voor de verkiezingen. De Tailban redt na Wientjes het FB en de FR van de FNV. Als je met een dergelijk track-record wordt uitgeluid als taaie onderhandelaar dan willen wij wel weten elke capriolen je moet uithalen om bij je vertrek als matig te worden beoordeeld.

Storm opkomst

Begin april komen de resultaten van de werkgroepen die 35 miljard aan bezuinigen moeten bedenken naar buiten. Probleem is natuurlijk dat het huidige FB en de FR die zowel ten aanzien van de ontslagvergoeding, als in het AOW dossier de plank steeds missloegen, nu leiding moet gaan geven aan het brede verzet tegen de afbraak van bijna alles. De FNV gaat komen met een aanvalsplan en een campagneplan, dat klinkt goed maar we houden ons hart vast. Dit is de uitgelezen kans om AOW, pensioen, (jeugd)werkloosheid, Zorg, Onderwijs, doorgeslagen privatisering, etc. met stip op de verkiezingsagenda te krijgen. Wij hebben wel een aanvalsplan. Laat de rijken de crisis betalen. Voor de uitwerking hiervan verwijzen we jullie naar nieuwsbrief nr 42

Een strijdbare leiding nu noodzaak

De FNV moet zorgen dat politieke partijen op de FNV agenda kleur moeten bekennen en dat doe je door helder en duidelijk je standpunten neer te zetten en er aan vast te houden. Wat je vooral niet moet doen
is flirten met de werkgevers. Als Wientjes voorstelt om toch nog maar een keer over het pensioen te praten moet de reactie zijn: “De vakbeweging en werkgevers hebben tegenovergestelde belangen ten aanzien van pensioen. Alleen als het pensioen onverkort overeind blijft kan overleg zin hebben.” Maar nee Jongerius wil best nog wel een keer praten. Waarover dan???

Houd AOW en pensioen op 65, handen af van de Zorg en het Onderwijs, stop de privatisering, en voor een fatsoenlijke CAO voor Schoonmakers, Gemeente en Provincie ambtenaren en alle andere werknemers.

Lees eerdere nieuwsbrieven en ander nieuws over de dreigende afbraak van de AOW en de vakbondsstrijd door radicale FNV-leden daartegen op:
www.fnvvechtvoorjerecht.nl .

U bent hier