h

FNV weer dichtbij mensen

6 december 2011

FNV weer dichtbij mensen

Hieronder een alternatief persbericht als reactie op het bericht waarin de FNV de nek dreigt te worden omgedraaid. Dat Agnes Jongerius moest wijken was logisch na haar uitverkoop van onze pensioenen. Maar met het voorstel waarmee de 19 bondsvoorzitters zijn gekomen, dreigt de na jaren van opbouw sterk gegroeide linkse oppositie in de bonden, die eindelijk weer voor wat verzet tegen bezuinigingen zorgde, buiten spel te worden gezet. Het proces van 'vakbondsvernieuwing' zal energie opslurpen die harder nodig is om nu actie te voeren. En deze vernieuwing wordt ingezet door ingehuurde 'crisismanagers' Wijffels (ex-topbankier) en Noten (PvdA-kamerlid). Waar is de strijdbaarheid gebleven waar de bonden hun bestaansrecht aan hebben te danken? Daarom dit persbericht van de leden zelf.

De FNV zal zich in de komende jaren weer volledig richten op de belangenbehartiging voor werknemers. Daarvoor is in elk geval een structuurwijziging nodig, die de strijdbare bond zichtbaarder en herkenbaarder maakt op alle werkvloeren van Nederland. De structuurwijziging zal er eveneens in moeten voorzien dat de wensen en behoeften van werknemers – die uiteindelijk niet ver uiteenlopen – doorklinken op alle niveaus waar dat nodig is, zowel in bedrijven, bedrijfstakken en in centraal overleg als op de ministeries en in het parlement en op internationaal niveau. Een in te stellen commissie gaat hiermee aan de slag.

De voorzitters van de Federatie hebben unaniem het advies van de verkenners Han Noten en Herman Wijffels overgenomen en zijn overtuigd van het blijvend belang van een sterke en strijdbare vakbeweging. De werktitel voor de vernieuwingsoperatie wordt “Power to the Union”.

Met deze Engelstalige term wordt onderstreept dat FNV traditioneel deel uitmaakt van een internationale werknemersbeweging die zich sterk maakt voor de belangen van werknemers. Maar de werktitel maakt ook duidelijk dat FNV meer greep wil krijgen op de beslissingen waarmee werknemers in de 21ste eeuw geconfronteerd worden en zullen worden.

Meer nadruk op en zichtbaarheid van de extra kracht die werknemers kunnen ontwikkelen door zich in vakbonden te organiseren, zal ook de trend keren dat jongeren denken dat zij hun eigen belangen beter zelf en individueel kunnen behartigen dan samen met hun collega’s.

Jetta Klijnsma is gevraagd om als kwartiermaker aan de slag te gaan. Haar wordt nadrukkelijk verzocht om die maatregelen voor te bereiden, waarmee de focus van FNV wordt verlegd van acteren vanuit zwakte naar acteren vanuit kracht. Zij weegt dit nog af.

De voorzitters zullen hun leden oproepen om actief mee te werken aan deze vernieuwing. Hoewel het werknemers – niet in de laatste plaats dankzij vakbonden – in de afgelopen eeuw steeds beter gaat, wil dat niet zeggen dat er voor vakbonden niets meer te doen is. Ontwikkelingen als steeds verdere flexibilisering op de arbeidsmarkt (onzekerheid voor individuele werknemers) en aantasting van de oudedagsvoorzieining (onzekerheid over de oudedagsvoorziening) en voortdurende dreiging om ontslag gemakkelijker te maken (onzekerheid over de eigen baan) moeten in het belang van werknemers worden gestuit. Daaronder is ook begrepen de concurrentie die tussen werknemers en zogeheten ZZP’ers is ontstaan, en waarvan werkgevers in steeds meer bedrijfstakken profiteren.

Alle bonden zullen op termijn hun leden raadplegen over de nadere invulling van de structuur, maar de vijf gezamenlijke doelen voor de in FNV-verband samenwerkende vakorganisaties zijn als volgt:

1. De vakbond moet zichtbaar en herkenbaar zijn op de werkvloeren van Nederland.
2. De vakbond moet zich strijdbaar opstellen als het er om gaat werknemersbelangen te
behartigen.
3. De vakbond moet streven naar een betere vertegenwoordiging in (nieuwe) sectoren en
beroepsgroepen;
4. De vakbond moet lokaal, nationaal en internationaal actief zijn en de activiteiten op deze
niveaus moeten elkaar versterken;
5. De vakcentrale krijgt een door de leden van de aangesloten bonden democratisch
gecontroleerde bevoegdheid om op centraal niveau afspraken te maken met betrekking tot
sectoroverschrijdende belangen.

Citaten:
- Han Noten: "Dit is een doorbraak. Het is niet zo dat de rol van de vakbond is uitgespeeld. Nog teveel werknemers zijn de dupe van of worden bedreigd door de doorgaans uit winstbejag ingegeven grillen van hun werkgevers. Als de vakbond deze werknemers niet blijft organiseren en het niet voor hen blijft opnemen, wordt het sociale gehalte van onze samenleving ernstig ondermijnd.”
- Herman Wijffels: "Het getoonde leiderschap biedt perspectief voor een eigentijdse vakbeweging die niet is losgeraakt van zijn wortels, en op die manier nog meer kan betekenen voor Nederland en voor de werknemers in ons land".

U bent hier