h

Motie behoud buurtcentra

27 januari 2012

Motie behoud buurtcentra

Tekst van de motie van SP en Rosa:

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op donderdag 26 januari 2012,

Constaterende dat:
• in het Raadsvoorstel Maatschappelijk Accommodatiebeleid wordt gesteld dat een infrastructuur van maatschappelijke accommodaties een belangrijke voorwaarde is voor de ontplooiing van maatschappelijke activiteiten
• tevens wordt gesteld dat de gemeente het als haar taak ziet om maatschappelijke activiteiten te faciliteren door optimaal gebruik van bestaande accommodaties en ruimten en dat zij daarbij primair inzet op het behoud van het voorzieningenniveau
• terecht wordt gesteld dat “wijken die vergrijzen behoefte hebben aan ruimten voor ontmoeting”
• de buurtcentra De Bovenkruier, De Pelikaan, De Vuister en De Kwaker in het beleidsplan niet worden genoemd, maar wel deel uitmaken van de berekening van het aantal beschikbare vierkante meters maatschappelijk vastgoed, en de effecten van hun mogelijke sluiting niet is meegenomen in de berekening

Overwegende dat:
• er ter bevordering van de sociale samenhang in de wijken een behoefte is aan laagdrempelige openbare voorzieningen in de directe woonomgeving waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en/ of deelnemen aan activiteiten die zij zelf organiseren of die anderen aanbieden
• buurtcentra - al dan niet zelfstandig, en liefst in elke wijk - in het versterken van de sociale samenhang een grote rol kunnen spelen, als ontmoetingsplek voor verschillende groepen, bijvoorbeeld ouderen die er jongeren leren kennen en andersom
• er in de wijken ook behoefte is aan ruimte voor startende maatschappelijke initiatieven en aan faciliteiten ter ontplooiing van de talenten van buurtbewoners
• vooral vergrijzende wijken behoefte hebben aan ruimte
• maatschappelijke activiteiten ook toegankelijk en betaalbaar moeten zijn voor alle burgers
• De Bovenkruier, De Pelikaan, De Vuister en De Kwaker voorzien in bovengenoemde behoeften
• de genoemde buurtcentra qua spreiding en bereikbaarheid ook hoog scoren
• na de mogelijk definitieve sluiting van het buurtcentrum De Bovenkruier de vrees bestaat dat de andere drie genoemde buurtcentra hun beheer en hun exploitatie niet rond zullen krijgen als zij niet financieel gesteund worden door wooncorporaties dan wel de gemeente

Spreekt uit dat De Bovenkuier, De Pelikaan, De Vuister en de Kwaker, onmisbare sociale voorzieningen zijn in hun wijk en draagt het college op om op zo kort mogelijke termijn te komen met een plan van aanpak voor het voortbestaan van deze buurtcentra.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van Socialistische Partij (SP),
Patrick Zoomermeijer

Namens de fractie van ROSA,
Natasha Groothuismink

U bent hier