h

Verdringing arbeidsplaatsen Zaanstad door werkervaringsplaatsen

29 januari 2016

Verdringing arbeidsplaatsen Zaanstad door werkervaringsplaatsen

Evert HartogDe Socialistische Partij heeft vragen gesteld over de 50 werkervaringsplaatsen in de zorg die vanaf 3 februari aan de slag kunnen in Zaanstad en Purmerend. De SP vraagt zich af of deze plaatsen worden ingevuld in het kader van erkende opleidingen, of er sprake is van overleg met de vakbonden en of er een plan van aanpak is gemaakt.

Verder stelt de SP vast dat er sprake is van verdringing van regulier werk op de arbeidsmarkt omdat er mensen worden geplaats op plaatsen waar ook 10 vacatures zijn en omdat er in het recente verleden mensen zijn ontslagen door de bezuinigingen. Het bevreemd de SP dat er ook werkervaringsplaatsen beschikbaar zijn bij TSN thuiszorg, dat momenteel in surseance van betaling verkeert, en waarvan de toekomst zeer onzeker is.

Vragen SP

 • Hebt u deze plannen besproken met de vakbonden?
 • Bij welke bedrijven worden deze leerwerkplaatsen en stages aangeboden?
 • Voor welke periode (aantal maanden) worden deze plaatsen aangeboden?
 • Hoeveel van deze mensen zijn er inmiddels vanuit de aangeboden plekken doorgestroomd naar betaald werk bij hetzelfde bedrijf en bij andere bedrijven en welke bedrijven zijn dat?
 • Hoeveel van de mensen die zijn doorgestroomd naar betaald werk hebben 1 jaar na hun eerste echte arbeidscontract nog werk?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt om deze mensen te mogen plaatsen, ik denk daarbij aan de volgende aspecten:

• Is er een plan van aanpak gemaakt?
• Zijn er leerdoelen geformuleerd?
• Krijgen zij daadwerkelijk begeleiding? Hoe dan?
• Krijgen de mensen enige vergoeding naast de uitkering? zijn daar voorwaarden aan verbonden?
• Hoe wordt gewaarborgd dat er geen productieve arbeid wordt verricht?
• Krijgen deze mensen reiskostenvergoeding?
• Wordt er bedrijfskleding beschikbaar gesteld of een budget voor bedrijfskleding?
• Hoe wordt er rekening gehouden met de privé omstandigheden van de stagiair, bijvoorbeeld m.b.t. tot reisafstand, kinderopvang kosten en mantelzorg taken?

 • Zijn er afspraken gemaakt over de risicoverzekering en heeft de werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten?
 • Staatssecretaris Klijnsma heeft een verzamelbrief met aandachtspunten tegen verdringing verzonden naar de Nederlandse gemeentes. Worden haar richtlijnen uit de verzamelbrief nageleefd?
 • In de definitie van Stage in het beleidsplan Participatiewet staat dat de werkzaamheden als einddoel moeten hebben het behalen van een diploma of certificaat en dat er randvoorwaarden zijn verbonden vanuit de opleiding.
 • Welke / wat voor soort opleiding volgen de mensen die de stages en leerwerktrajecten volgen in het algemeen en bij de zorgplaatsen in het bijzonder?
 • Leiden deze opleidingen tot diploma's die officieel op de arbeidsmarkt erkend zijn?
 • Krijgt de werkgever een vergoeding voor deze plaatsingen en als de werkgever een vergoeding krijgt zoals bij de jongeren vouchers een subsidie van 2.500 euro per half jaar voor 32 uur per week, wordt dit dan door vergoed aan de stagiair, of is het winst voor de werkgever?
 • Bij de nieuwe 50 werkervaringsplaatsen voor 6 maanden gaat het om plaatsen bij zorginstellingen die hun personeel hebben ontslagen. Dit voorheen betaalde personeel wordt nu vervangen door onbetaald personeel. Hier is overduidelijk sprake van verdringing van cao-betaald door onbetaald werk. Hoe verdedigt u dat deze plaatsingen aan de regels van Klijnsma voldoen?
 • Er worden 50 plaatsen aangeboden en er kunnen 10 mensen worden geplaatst. Daar zijn dus vacatures voor, die nu gratis voor 6 maanden worden vervuld. Bent u het met ons eens dat hier sprake is van verdringing en dat de regels hiermede worden overtreden?
 • Hoe verklaart u de keuze om TSN, dat in surseance verkeerd en waarvan zeer onzeker is of het de komende maanden voort zal blijven bestaan, en waar geen perspectief is op een betaalde baan, ook mee doet aan dit project?
 • Als TSN binnen de looptijd van het werkervaringstraject failliet gaat, hebben de mensen die er voor dit project zijn geplaatst dan alsnog recht op een certificaat?
 • Bent u het met ons eens dat er gewoon cao-loon betaald moet worden?
 • Welke kosten maakt de gemeente voor het plaatsen in deze leerwerktrajecten en stages?
 • Bent u het met ons eens dat informatie als bovenstaand van belang is voor de raad en zo ja, hebt u de raad hiervan op de hoogte gesteld?

Kom in actie!

U bent hier