h

SP Noord-Holland stelt vragen over duurder geworden Zaanbrug

30 september 2017

SP Noord-Holland stelt vragen over duurder geworden Zaanbrug

Reeds sedert lange tijd is de provincie Noord-Holland, samen met de gemeente Zaanstad, bezig met het project 'Vaart in de Zaan'. Voor wat betreft de Zaanbrug, de oeververbinding tussen Wormerveer en Wormer is de gemeente Wormerland ook in dit project betrokken. Het project kenmerkt zich door grote vertragingen. Deze vertragingen zijn dan ook (mede) de oorzaak van de oplopende kosten voor deze brug, die vernieuwd wordt. In de gemeenteraad van Wormerland is deze brug zeer vaak aan de orde. De kleine begroting van deze kleine gemeente is een feit. De Zaanbrug is voor de gemeente Wormerland een zeer grote investering.

Uit de vergaderstukken van de gemeenteraad van Wormerland van 10 oktober 2017 blijkt dat er een kostenoverschrijding van € 3.372.000,- op de Zaanbrug zal zijn, een overschrijding van 17%. En het einde is nog niet in zicht, want de Wilhelminasluis in Zaandam, ook onderdeel van het project 'Vaart in de Zaan' is nog lang niet voltooid.

Om deze reden stelt de SP-Statenfractie via Zaans Statenlid Anna de Groot schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten Noord-Holland. 

Vragen SP

In de Bestuursovereenkomst staat dat aan de Zaanbrug de gemeente Zaanstad een bijdrage zal leveren van € 5.250.000,-, de gemeente Wormerland een bijdrage zal leveren van € 5.250.000,- en dat de provincie Noord-Holland een bijdrage zal verstrekken voor zoveel als nodig om de totale kosten van het werk te dekken. Bent u het met ons eens dat dit afgesproken is? Bent u bereid zich aan de gemaakte afspraken te houden? Als dit niet het geval is, waarom niet?

Ofschoon aanvankelijk de in de Bestuursovereenkomst geformuleerde voorwaarden door de gemeente Wormerland werden bekrachtigd, werd een prijsindexering aan de gemeenten opgelegd. Dit terwijl de vertraging in de realisatie van de Zaanbrug niet aan de gemeente Wormerland ligt. De vertraging in de realisatie van de Zaanbrug is voor Wormerland afhankelijk van externe factoren gelegen in de vertraging van het project 'Vaart in de Zaan'. Bent u dit met ons eens?

Door gemeenten en provincie is een ambtelijk voorstel uitgewerkt om kostenoverschrijdingen weg te nemen. Hierin is het volgende opgenomen: Beperken doorvaarthoogte brug tot 2,5 m, toepassen hydraulisch bewegingswerk brug, alternatieve inrichting Ned Benedictweg (N514), minimale inzet van mobiliteitsmanagement, wachtplaatsen buiten de scope laten en baggerwerkzaamheden Zaan buiten scope laten. Met het ambtelijk voorstel kan een besparing van € 1.845.000,- worden gerealiseerd. Door deze besparing zal de nieuwe Zaanbrug ten opzichte van de huidige Zaanbrug nauwelijks een verbetering zijn voor gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer, voetgangers en scheepvaart. Deelt u deze mening met ons? Zo nee, waarom niet?

De juridisch adviseurs van de provincie, Zaanstad en Wormerland verschillen van mening over de Bestuursovereenkomst voor wat betreft de betalingsplicht voor de opgetreden eerste 10 % van de kostenoverschrijding. Naar het oordeel van de jurist van de provincie is het niet juist dat de provincie de gehele kostenoverschrijding voor zover minder dan 10 % moet betalen. De gemeenten Zaanstad en Wormerland zijn een andere mening toegedaan. Wat is uw mening hierover? Moet u de kostenoverschrijding voor zover minder dan 10% betalen, ook al is het maar wegens het fatsoen naar de beide gemeenten?

In de overeenkomst 'Vaart in de Zaan' van 5 maart 2010 staat in artikel 10 het volgende beschreven:

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de laatste ondertekening en eindigt op 31 december 2014, tenzij de overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 5.9.
10.2.
Na afloop van de in artikel 10.1 genoemde duur wordt deze overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar voortgezet.
10.3.
Eerst na 31 december 2014 kan een Partij de overeenkomst opzeggen. Het opzeggen dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien één Partij de overeenkomst opzegt, treden de overige Partijen in overleg om te
bezien of de overeenkomst ongewijzigd voortgezet kan worden of dat aanpassing van de overeenkomst noodzakelijk is. De Partij die de overeenkomst opzegt zal op verzoek van de overige Partijen deelnemen aan het overleg over de voortzetting van de overeenkomst.

Kan de gemeente Wormerland de overeenkomst op 1 januari 2018 opzeggen?

Volgens meerdere deskundigen gaat de Zaanbrug nog wel 20 of 30 jaar mee, mits er enkele goedkope aanpassingen worden gerealiseerd. Als het ambtelijk voorstel om kostenoverschrijdingen weg te nemen wordt uitgevoerd verandert er sowieso niet veel aan de omstandigheden voor gemotoriseerd verkeer, fietsverkeer, voetgangersverkeer en scheepvaartverkeer. De Zaanbrug zou dus eigenlijk niet vervangen hoeven worden. Deelt u deze mening met ons?

U bent hier