h

Speerpunten SP Noord-Holland (1): Wonen en Ruimte

28 februari 2019

Speerpunten SP Noord-Holland (1): Wonen en Ruimte

Foto: @ Willem Croese

De SP staat voor betaalbaar wonen in goed onderhouden, schimmelvrije, liefst duurzaam ingerichte huizen en voor het verstandig gebruik van de ruimte, in stad, dorp en het buitengebied. In heel Noord-Holland heerst woningnood, niet alleen in Amsterdam. Er zijn te weinig woningen beschikbaar: sociale huurwoningen, woningen voor middeninkomens en starterswoningen. Ook is er behoefte aan meer huizen voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De provincie moet stimuleren dat er de komende jaren veel bijgebouwd wordt, maar dat kan niet overal.

Nieuwbouw moet binnen bestaand bebouwd gebied komen, maar zonder de woon- en leefkwaliteit van de mensen die er al wonen aan te tasten. En bij voorkeur bij bestaande haltes en knooppunten van openbaar vervoer. Een experiment waar de SP zich voor ingezet heeft, is het plan voor de tiny houses in Enkhuizen. Woningcorporatie Welwonen en de gemeente maken het mogelijk dat hier kleine, betaalbare woningen komen waarvoor jongeren vanaf 23 jaar zich kunnen inschrijven. Wat de SP betreft is dit een voorbeeldproject voor de rest van de provincie.

Herbestemming en renovatie van bestaande bebouwing (leegstaande kantoren, agrarische gebouwen) moeten gestimuleerd worden. En we moeten doorgaan met het ondersteunen van particulier collectief opdrachtgeverschap; (groepen) mensen die ergens hun schouders onder willen zetten verdienen onze steun. We strijden ook tegen de verdozing van het landschap.

Bedrijventerreinen moeten kwalitatief hoogwaardig zijn, zowel qua ruimtelijke inrichting als qua duurzaamheid van de bedrijfsprocessen. De agrosector in West-Friesland kan het aansprekende  voorbeeld zijn. We willen geen nieuwe weidewinkels, outletcentra en datacentra in het open landschap.

Noord-Holland heeft schitterende zand-, klei- en veengebieden waar ook de nodige mensenhanden aan te pas zijn gekomen. De droogmakerijen, met de Beemster als werelderfgoedparel, vormen tastbare voorbeelden. Onze lange kustlijn biedt een uniek duingebied aan de ene kant én een serie prachtige historische Zuiderzeestadjes en steden aan de andere kant, van Muiden tot Medemblik. Het Gooi en het gebied van Loosdrecht tot voorbij Uithoorn vormen de randen van respectievelijk de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart, gebieden met een grote natuur- en recreatiewaarde.

Ze zijn van groot belang om Amsterdammers te luchten. Ook de noordkant van de stad is relatief groen (Waterland) en dat moet zo blijven. Het uitgestrekte veengebied rondom Amsterdam valt steeds meer ten prooi aan bodemdaling. We willen dit gebied anders inrichten om het veen te sparen, maar wel in overleg met boeren en bewoners.

Sowieso willen we participatie serieus nemen, in alle ingrepen in stad en land. Niet burgers informeren met een folder, maar vanaf het begin betrekken. Dat werkt vooral goed in grote gemeenten met veel kleine kernen, zoals Hollands Kroon. We besteden meer aandacht aan de cultuurhistorische waarde van stad, dorp en landschap. Hieraan ontlenen bewoners hun identiteit. Lokale musea, architectuur, karakteristieke elementen van het landschap en tradities maken hier onderdeel van uit. We zetten ons in om ook nieuwe Noord-Hollanders en toeristen, waar ook vandaan, hier deelgenoot van te maken.

U bent hier