h

Open brief aan provincie Noord-Holland over A8-A9

17 mei 2019

Open brief aan provincie Noord-Holland over A8-A9

Foto: Evert Hartog / www.zaanstreek.sp.nl

De Zaanse fracties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Rosa roepen de formateurs en onderhandelaars voor een nieuw te vormen bestuur van de provincie Noord-Holland middels een open brief op om  de plannen voor de verbindingsweg A8-A9 te stoppen.

Beste formateurs en formerende fracties,

In Zaanstad-Noord speelt al lange tijd de problematiek rondom de N203 (Provincialeweg). Dit is een drukke verkeersader die door dichtbevolkt gebied loopt. Veel bewoners, van met name Krommenie en Wormerveer, hebben niet alleen last van het verkeerslawaai, maar worden ook blootgesteld aan verhoogde fijnstofconcentraties. De Zaanse fracties van GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en ROSA vragen de onderhandelende partijen te streven naar snelle maatregelen om deze problematiek voor de Zaanse inwoners te verminderen.

Tot op heden is de provincie Noord-Holland er altijd op gericht geweest om bovenstaande problemen op te lossen door het aanleggen van een A8-A9 verbindingstraject. Dit stuitte op groot protest van nagenoeg alle Zaanse natuur- en milieuorganisaties. Tevens is gebleken dat het plan om verscheidene redenen niet of nauwelijks te realiseren is.

De aan te leggen weg zou immers onherstelbare schade berokkenen aan cultuurhistorische en aardkundige monumenten als de Stelling van Amsterdam, het kreekruggenlandschap van Assendelft en het stroomgebied van het voormalige Oer-IJ. Daarnaast zou een gebied met hoge natuurwaarden doorkruist worden en de uitstoot van broeikasgassen toenemen. Bovendien wijst onderzoek uit dat de luchtkwaliteit in Krommenie en Wormerveer niet verbetert met de aanleg van de verbindingsweg A8-A9, terwijl de situatie in Assendelft juist verslechtert. Door de toename met 30.000 voertuigen dagelijks op de A8 (waarvan een groot deel vrachtverkeer) zullen de reeds bestaande milieuproblemen in Koog aan de Zaan en Zaandam-Oost nog verergeren.

Het inzetten op een verbindingsweg A8-A9 lost daarmee weinig tot niets op en creëert alleen nieuwe problemen. En dat tegen zeer hoge kosten.

Het baart ons grote zorgen dat het verbeteren van de situatie rondom de N203 op korte termijn volledig uit zicht geraakt is. Zowel in de provincie als op gemeentelijk niveau wordt ingezet op de A8-A9 verbinding als zijnde ‘de enige oplossing voor de problematiek in Zaanstad Noord’. Effectieve maatregelen, zoals het aanleggen van groenzones rondom de Provincialeweg met bomen en heggen als fijnstofafvang, het verbeteren van verbindingen met schoner alternatief vervoer (o.a. fietspaden, het OV en het uitrollen van een schone ‘last mile’ logistiek) en het verminderen van de verkeersdruk (door het aanleggen van transferiums, het verlagen van de maximum snelheid en het verbeteren van de doorstroming op de N203 zelf), worden momenteel als overbodig beschouwd en direct terzijde geschoven. Deze afwachtende houding dreigt ervoor te zorgen dat de inwoners van Zaanstad-Noord nog jarenlang aan onnodig hoge gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

Wij vragen daarom aan de onderhandelaars om niet langer in te zetten op een A8-A9 verbinding. De jarenlange politieke discussie heeft het effectief oplossen van de problemen van veel inwoners van Zaanstad enorm vertraagd. Bovendien is het aanleggen van meer wegen geen oplossing voor het nijpende klimaatprobleem.
Namens
Paul Laport, GroenLinks Zaanstad            Patrick Zoomermeijer, SP Zaanstad
Judit Raa, Partij voor de Dieren Zaanstad    Ruud Pauw, ROSA

U bent hier