h

Uit de fractie: Geld voor bomen moet blijven!

20 juni 2019

Uit de fractie: Geld voor bomen moet blijven!

Foto: © Willem Croese

Terwijl actiegroepen te hoop lopen om het kappen van bomen in Zaanstad te voorkomen, wil de gemeente het reservepotje, bestemd voor herplant laten verdwijnen. Het geld uit het potje wordt dan toegevoegd aan de algemene middelen, zodat het gebruikt kan worden voor elk willekeurig doel. De SP verzet zich hiertegen, samen met GroenLinks, PvdD, D66 en ROSA.

B en W van Zaanstad hebben een slechte politieke antenne. Natuur- en milieuorganisaties en zelfs Shell (!) pleiten juist voor het planten van bomen. Dit om de klimaatcrisis te beteugelen. Uiteraard hebben bomen ook nog een andere functie. Ze schermen ons af voor fijnstof, ze zijn de woning van heel veel insecten en vogels en ze geven mensen rust omdat ze fijn zijn om naar te kijken. Logisch dat mensen voor bomen opkomen!

Er is altijd geld te weinig in Zaanstad. Dat is niet van vandaag of gisteren. Met het argument: "Dit is in het najaar 2016 gedoteerd met de afspraak de verkoopopbrengst van een stuk grond in te zetten voor de herplant van bomen die voor de ontwikkeling van deze locatie moesten worden gekapt" probeerde het college aanvankelijk het potje weg te bezuinigen. In de begroting 2018-2021 stond echter een andere tekst als doel van de reserve Herplant Bomen: "Doel: Het behoud en versterken van de bomenstructuur in Zaanstad. Voor de herplant van bomen die zijn omgewaaid als gevolg van stormschade of voortkomen uit bouwplanontwikkeling of uit de herinrichting van een wijk of straat. Wanneer herplant op korte termijn, op diezelfde locatie, niet mogelijk is wordt deze reserve ingezet zodat dit op een nader te bepalen moment wel kan". Merkwaardig! Raadsleden moeten blijkbaar een olifantengeheugen hebben of heel zorgvuldig kunnen lezen om B en W goed te kunnen controleren.

Inmiddels heeft het college de verdediging aangepast. Het schrijft nu het volgende argument op: "De reserve is in het najaar van 2016 gevormd. Na bijna 3 jaar is er nog geen concrete besteding vastgesteld. Daarom wordt voorgesteld de reserve vrij te laten vallen. Verwijzend naar de memo over de meicirculaire, staat het financieel beeld onder druk, waardoor prioritering nodig is." Ligt het aan de gemeenteraad, B en W óf de actiegroepen dat dit geld niet besteed werd? Er werden in elk geval aardig wat bomen gekapt. En hoe ver gaat de controlerende taak van de raad? Moeten de raadsleden voortdurend op scherp staan om te controleren of elke door hen geformuleerde bestemming van geld ook daadwerkelijk besteed wordt?

SP, GroenLinks, PvdD, D66 en ROSA komen met een amendement om de reserve Herplant Bomen  in de spaarpot te houden totdat er daadwerkelijk geplant gaat worden.

En misschien moet het bomenbeleid van de gemeente Zaanstad maar weer eens uitgebreid in de raad besproken worden. In De Krommenieër van 30 mei 2018 werd vermeld: "Het bespreken van het bomenbeleid nam zoveel tijd in beslag, dat het later voortgezet zal worden. Wellicht is er dan inmiddels een nieuw college met een nieuwe wethouder die verantwoordelijk is voor het bomenbeleid. Groen Zaans en de groene politieke partijen geven aan hier binnenkort zeker op terug te komen."

U bent hier