h

Stap naar diervriendelijker ganzenbeleid

27 oktober 2019

Stap naar diervriendelijker ganzenbeleid

Foto: © Willem Croese

Al heel lang geleden zorgden SP en GroenLinks voor een diervriendelijk ganzenbeleid in de bebouwde kom van Zaanstad. Anna de Groot en Saskia Hille dienden voorstellen, moties en amendementen in, organiseerden een ganzenconferentie en gingen met de wethouder van toen, Harm Jan Egberts van de PvdA, de Kalverpolder in om ganzeneieren van een olielaagje te voorzien om te voorkomen dat er ganzenpullen uit de eieren zouden komen. Family planning zonder jachtgeweer of mobiele gaskamer, dus.

Tekst: Anna de Groot

In de bebouwde kom van Zaanstad hoeven ganzen niet gedood te worden. Niet door jagers, niet door de mobiele gaskamer van Duke Faunabeheer. Het aantal geboorten wordt beperkt door middel van het behandelen van de eieren. Ontstaat er tóch een ganzenprobleem, dan kan in het uiterste geval Hofganzen worden ingeschakeld. Dit bedrijf doodt niet, maar onderzoekt de sociale structuur van ganzenfamilies en verwijdert daarna overlastgevende ganzen. Die lastige ganzen gaan dan ergens anders wonen.

Hoe anders is het ganzenbeleid buiten de bebouwde kom van Zaanstad. In het buitengebied bepaalt de provincie Noord-Holland door middel van vergunningen en ontheffingen het beleid. Boeren, natuurorganisaties (Staatsbosbeheer) en Schiphol kunnen ontheffingen aanvragen om ganzen te doden. Op het grondgebied van Zaanstad zijn niet veel jagers met een jachtgebied, dus meestal wordt Duke Faunabeheer ingehuurd om grote aantallen ganzen in de mobiele gaskamer te vergassen. Dat is vreselijk voor de ganzen, uiteraard. Maar ook passanten en omwonenden, die dit onverkwikkelijke schouwspel moeten gadeslaan, hebben er doorgaans veel verdriet van.
 
Helaas kan de gemeente Zaanstad niet veel anders doen dan de boeren, de natuurorganisaties, het recreatieschap en de provincie vriendelijk maar dringend vragen om clementie voor de ganzen, die buiten de bebouwde kom op het grondgebied van Zaanstad verblijven, eten en poepen. De SP vond het nodig dat de gemeenteraad het college opdracht zou geven om het hierover te hebben en diende - samen met GroenLinks - op 19 september een motie in voor een gansvriendelijk beleid in de buitengebieden van Zaanstad. De motie werd aanvaard.

Op 15 oktober 2019 besloot het college van Zaanstad om het volgende te gaan doen:
    1. Het college gaat de dialoog met de natuur- en landbouworganisaties in het buitenstedelijk gebied van Zaanstad aan;
    2. Het college zal diervriendelijk ganzenbeheer in het bestaand stedelijk gebied van Zaanstad bij de natuur- en landbouworganisaties onder de aandacht te brengen en zal bij hen de vraag neerleggen of zij op enigerlei wijze bereid zijn een gelijksoortig of andersoortig diervriendelijk ganzenbeleid toe te passen;
    3. Het college brengt dit tevens onder de aandacht van de provincie Noord-Holland en bij het recreatieschap Twiske-Waterland en het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De realisatie van de uitvoer van motie wordt in de jaarlijkse voortgangsrapportage verantwoord.

Er is weer een stap gezet. Nu is het afwachten of de aanpak van Zaanstad gehoor vindt bij landbouworganisaties, natuurorganisaties en de provincie.

U bent hier