h

Miljoenen voor asfalt: aandacht voor de Corridor Hoorn-Amsterdam

25 november 2019

Miljoenen voor asfalt: aandacht voor de Corridor Hoorn-Amsterdam

Foto: © Willem Croese

In de week van 22 november jl. kwam minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) met belangrijk nieuws: zij gaat honderden miljoenen investeren in extra asfalt, het spoor en het openbaar vervoer. Daarmee lijkt er ineens heel veel extra geld beschikbaar voor de mobiliteit, ook in de provincie Noord-Holland. Een groot deel van het geld gaat, volgens artikelen in de media, naar het project ‘verbreding van de A8 en A7 tussen Amsterdam en Hoorn. De regio kan rekenen op een bedrag van € 539 miljoen euro om plannen voor extra rijstroken op de A7 en A8, verbetering van lokale wegen, fietspaden en beter openbaar vervoer uit te kunnen voeren.

SP Statenlid Wim Hoogervorst diende vandaag de onderstaande vragen in bij de provincie Noord-Holland:

    1. Stelt de minister (of beter: het ministerie, het kabinet) autonoom geld beschikbaar voor bepaalde projecten, zoals het hierboven genoemde project?
Zo ja: welke factoren dragen bij tot de keuze voor bepaalde projecten?
Zo nee: wie zijn er nog meer betrokken bij het kiezen van investeringen voor bepaalde projecten?

    2. Is GS gekend in de plannen tot investeren van zoveel geld in onze provincie? Op welke wijze is dat gebeurd, en op welk moment?

Corridor
Het project, genoemd in de media met betrekking tot de investering van honderden miljoenen vanuit het ministerie, maakt deel uit van de Corridor A7-A8 Hoorn-Amsterdam. Dit project is onlangs ‘langs’ gekomen, maar nog in een prille fase.

    3. In hoeverre kunnen we het beschikbaar stellen van de honderden miljoenen voor dit project zien als een drukmiddel om snel tot behandeling en besluitvorming te komen?
Graag een toelichting op uw antwoord.

    4. In welke mate is PS nog aan zet, als we het hebben over keuzes die binnen de Corridorstudie gemaakt kunnen en moeten worden?
Graag een toelichting.

    5. Heeft de minister bij het beschikbaar stellen van het infra-geld door nog voorwaarden gesteld die richting geven aan de besteding? Met andere woorden: is het beschikbaar gestelde bedrag ‘vrij’ te besteden mits het past in de scope van de Corridorstudie?
Graag een toelichting op uw antwoord.

Omwonenden en overlast
Op enkele plekken in provincie ziet men eventuele projecten die uitgevoerd gaan worden met het geld dat beschikbaar is gesteld door de minister met angst en beven tegemoet. Zo is er langs de A8 bij Zaandam nu al sprake van grote verkeers-, geluids- en fijnstofoverlast. De omwonenden zien liever dat er met (een deel van) het geld maatregelen genomen worden om de overlast die er nu al is drastisch aan te pakken.

    6. Ziet GS mogelijkheden om (een deel van) het beschikbare geld te gebruiken voor projecten die geluids- en fijnstofoverlast drastisch kunnen aanpakken?
Zo nee: waarom niet?
Zo ja: welke mogelijkheden zouden er kunnen zijn om dergelijke maatregelen te nemen?

Ruimte
Het uitbreiden van het aantal rijstroken rond knooppunt A7-A8 lijkt zo op het eerste oog een vrijwel onmogelijke opgave.

    7. Bent u het met mij eens dat het knooppunt A7-A8 een groot obstakel is en blijft als we het hebben over ‘doorstroming Hoorn-Amsterdam’?
Waarom wel of niet?

    8. Welke aanpassingen zouden er eventueel gedaan kunnen worden om het knooppunt A7-A8 te ontlasten?

Vervoersmodaliteiten
De honderden miljoenen euro’s worden ook beschikbaar gesteld voor ‘beter openbaar vervoer’.

    9. Welke mogelijkheden ziet de provincie hier?

    10. In hoeverre is er reeds overleg geweest of gaande met betrekking tot het verbeteren van de spoorverbindingen in de provincie? En met welke partijen is dergelijk overleg gevoerd?

    11. Als er nog geen overleg heeft plaatsgevonden, als bedoeld in (10), is GS dan voornemens om dit op korte termijn te gaan organiseren? Zo ja: met wie en met welk doel?

Planning
Het beschikbaar stellen van het infra-geld door de minister kan gevolgen hebben voor het bespreek- en besluitvormingsproces rond de Corridorstudie Hoorn-Amsterdam.

    12. Kunt u PS op korte termijn voorzien van een tijdsplanning betreffende het project Corridorstudie Hoorn-Amsterdam? Zo ja, dan ook graag aangeven op welke momenten en onderdelen inbreng en besluitvorming van PS is gepland.
Zo nee: waarom niet?

U bent hier