h

SP deelt zorgen Groote Weiver

23 april 2020

SP deelt zorgen Groote Weiver

Alle Zaanse fracties hebben onderstaand bericht ontvangen van de Groote Weiver. SP fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer stelt uitdrukkelijk dat het schrijven de opvatting is van de Groote Weiver. "Wij zien graag dat de Groote Weiver kan blijven waar de organisatie nu zit en wij delen hun zorgen", zegt de SP'er.

Samenvatting van de ontwikkelingen rond de Groote Weiver en Cultuur in Zaanstad-Noord

Buurthuis de Pelikaan en Cultureel-centrum De Groote Weiver huren van de woningbouwvereniging, (Parteon en ZVH) Beide woningbouwverenigingen willen slopen vanwege woningbouw. 

DGW, De Lorzie en De Pelikaan overleggen  en in gezamenlijkheid wordt besloten dat samenwerken goed is, maar dat samengaan geen optie is. oa omdat de uitgangspunten van cultuur en welzijn verschillen.

De Pelikaan huurt van Parteon en in hun huurovereenkomst staat dat Parteon voor vervangende ruimte moet zorgen, als ze het gebouw voor wat anders wil gaan gebruiken. 

Parteon biedt De Pelikaan, 600 m2 aan op het Durghorstplantsoen, waar ze een complex wil neerzetten, met een dokterspost, de Pelikaan en woningen.
Vooral door het wegvallen van De Palmboom en het overnemen van een deel van diens activiteiten, heeft De Pelikaan niet genoeg aan die 600 m2.

De Groote Weiver huurt van ZVH, en heeft een huurcontract tot eind 2023,
ZVH geeft aan dan, en liever eerder, met de sloop te willen beginnen. De Groote Weiver schrikt en is bedroefd, maar zegt toe te gaan zoeken naar een andere plek.
ZVH, helpt mee naar het vinden van een geschikte  plek, door het inschakelen van een makelaar,
De Gemeente geeft aan dat ze De Groote Weiver wil behouden, maar dat de zoektocht eerst door DGW zelf gedaan moet worden. Ambtenaren geven wel hun input over evt geschikte gebouwen.

Uit het onderzoek van Dhr R. Leferink komt de conclusie dat er een behoefte in Zaanstad-Noord is aan een “Theaterzaal”, een uitvoeringsruimte voor de plaatselijke verenigingen.

Parteon geeft aan hier aan mee te willen werken en tekent de zaal in, in een ontwerp. De zaal is door zijn vorm, afmeting en ligging, niet geschikt voor muziek-optredens, dus van de plaatselijke gebruikers vallen de Fanfares, harmonies en muziekverenigingen af, ook popconcerten, en hiermee de deelname van DGW, vallen af.
De Gemeente zou 850.000 euro mee moeten betalen.

De Groote Weiver, zoekt serieus naar een geschikte, vervangende ruimte, maar veel opties vallen af omdat er op veel plaatsen ook woningbouw gepland is, de ruimte te klein is, of juist veel te groot, of heel onhandig qua bereikbaarheid. of gewoon omdat er al iets is!

Voor de zomer van 2019 geeft de door ZVH ingehuurde makelaar zijn opdracht onvolbracht terug Er is geen geschikte ruimte te vinden!
Vanaf dat moment zet de “Huisvestingsgroep” die binnen DGW opgericht is, haar zoektocht zelfstandig voort.

Dhr R. Leferink, start in opdracht van de gemeente een onderzoek, naar de behoefte aan “cultuur” in Zaanstad-Noord, hij loopt eerder bekeken opties voor DGW weer langs en komt met nieuwe mogelijkheden, zoals het behouden van het huidige pand. Hij overlegt met ZVH en meldt dat ZVH, bij het behouden van het deel van het pand waar DGW in zit, een verlies lijdt van 2 miljoen euro en dat ze dit dan gecompenseerd willen hebben. 

Voor DGW, is alleen het Postkantoor in Wormerveer nog een optie. Er wordt onderhandeld met de huidige huurder, De “Dans-Hotspot”. Er zijn serieuze gesprekken en er worden zelfs tekeningen gemaakt. Twee ambtenaren helpen met de overleggen.

Op 2 dec 2019, meldt DGW aan de gemeente, dat de onderhandelingen over het Postkantoor zijn vastgelopen en er hiermee een einde is gekomen aan de mogelijkheid om de DGW in dit gebouw te vestigen. 

De Redenen liggen in het grote verschil van mening over het gebruik, de mix van commercieel versus vrijwilligers organisatie en aan de enorme hoge kosten die het geschikt maken en evt kopen van het pand gaan bedragen (ca 2 mlj). Daarnaast: Het postkantoor is niet van de gemeente, het pand is van een makelaar, projectontwikkelaar…. Net zo goed als het huidige pand van DGW niet van de gemeente is maar van ZVH.

DGW blijft zoeken en meedenken. Op 6 dec neemt DGW contact op met Dhr Maarten Min, de architect van het pand, Hij is tegen sloop, vanwege de architectonische waarde, het feit dat het gebouw een postmodern gebouw is, een voorloper van het ontwerp van het Stadhuis, geënt op de Zaanse houtbouw en de dorpenstructuur.

Maarten Min ontwerpt een alternatief plan met behoud van het gebouw, behoud van De Groote Weiver en de mogelijkheid om een Theater / muziekzaal in te bouwen. Met een woon/werk gedeelte en een totaal van 130 wooneenheden, die voor bijzondere doelgroepen gebruikt zouden kunnen worden. Zowel jongeren, als ook ouderen, deels flexibel, net waarop op dat moment behoefte aan is binnen Zaanstad. ook bv een woongroep van een instelling. Plan REM-Eiland 2.0 is geboren!!

Op 20 januari 2020 wordt het plan voorgelegd aan ZVH en gevraagd om een afspraak te maken om er samen met Maarten Min over te praten. ZVH gaat niet op dit verzoek in.

Op 26 januari wordt het plan openbaar gemaakt, tijdens een themadag over Jongeren wonen in Zaanstad, in De Groote Weiver. ZVH reageert nog steeds niet op verdere uitnodigingen van DGW.

Door het opstappen van een wethouder, een tijdelijk waarnemer en het aantreden van een nieuwe, is de continuïteit in het dossier laag. Ook doen ambtenaren beloftes om zaken uit te zoeken maar gebeurt dit niet. Dan overvalt de Corona ons allemaal en maakt iedereen noodgedwongen een pas op de plaats.

DGW presenteert het plan aan B&W en ambtenaren. Zij reageren positief op het plan Rem-Eiland 2.0, maar geven aan zich niet te willen mengen in de plannen van ZVH.
De fracties van de meeste politieke partijen in de Zaanse Raad, reageren positief , een aantal benoemen de haalbaarheid en dringen aan op doorrekening van het plan. DGW en Maarten Min hebben hier helaas geen geld voor.

Om het plan REM-Eiland 2.0 te realiseren, zijn er een aantal opties.
    1. ZVH adopteert het plan en voert het uit
    2. ZVH doet afstand van de grond, en wordt hier voor gecompenseerd, in geld of in de vorm van een ruil (Noordsterpark W’veer / gasfabriekterrein Kr’nie)
    3. Een andere partij voert het plan uit (er zijn gegadigden)
    4. De Gemeente doet het zelf

Intussen gaat de uitwerkingsnota van de cultuurvisie voor de cultuur in Zaanstad Noord door. De aanbevelingen uit het rapport van Dhr R. Leferink, worden aan de raad voorgelegd.

Er wordt plotseling voorgesteld een “knip” te maken in de problematiek en er wordt in de nota gesproken over “de wens om maatschappelijk en cultuur te vermengen”. Waar komt dit vandaan?
Het voorstel is opeens om de huisvesting vraagstukken van De Pelikaan en De Groote Weiver los van elkaar aan te pakken. 

De Pelikaan en Parteon moeten verder. De Pelikaan heeft niet genoeg aan 600m2, maar een “cultuurzaal” aan een buurthuis koppelen om er vervolgens in te biljarten…??? Welzijn en Cultuur zijn echt andere zaken, ook qua gemeentebeleid en begroting.
Daarentegen: Het plan voor een cultuurzaal bij DGW, past in het plan REM-Eiland 2.0 en biedt een grote kans van slagen, er is veel expertise bij DGW en de zaal zal voor elke culturele instelling, zowel theater als muziek, bruikbaar zijn.

In de Cultuurvisie van gemeente Zaanstad, staat dat de gemeente “voorwaarde scheppend” moet zijn, en dat er behoefte is aan “broedplaatsen”. Het Plan REM-Eiland 2.0 voorziet hierin en biedt heel veel meer! Het biedt de kans om als stad iets bijzonders te creëren , waar je trots op kan zijn. Wat mogelijk is als je er voor gaat!

De Groote Weiver vraagt geen beslissing te nemen over “Cultuur in Noord” zolang niet alle opties goed zijn bekeken en eerlijk zijn onderhandeld. 

Plan REM-Eiland 2.0 moet volledig en goed onderzocht worden.

De Pelikaan heeft meer ruimte nodig, maar dit doen door het plaatsen van een theaterzaal is van alles een beetje en niets echt goed….

Opnieuw verkondigen dat DGW een plek moet hebben en dat we moeten zoeken naar alternatieven is de tijd twee jaar terug zetten.

Niet ingaan op het alternatieve plan Rem-Eiland 2.0 is een gemiste kans en doet niemand recht behalve ZVH.

U bent hier