h

Uit de fractie: Zaanstad investeer in mens en milieu

18 juni 2020

Uit de fractie: Zaanstad investeer in mens en milieu

Foto: © SP

Het Covid 19-virus is gekomen en lijkt voorlopig te blijven. De wereld en de financiën van Zaanstad staan op z'n kop. Aan de raad van Zaanstad, om in te spelen op deze crisis en de wereld ondanks alles te verbeteren. Een einde aan verregaande commercialisering en marktwerking. Om nu eindelijk eens te gaan werken aan een schone en eerlijke wereld, waar mens en milieu centraal staan. Die wereld begint in Zaanstad, als wij het maar willen!

Uitgesproken door SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer tijdens de Algemene beschouwingen SP Zaanstad Voorjaarsnota 2020-2024 en tekst geschreven door steunfractielid Anna de Groot. 

Tijd voor een andere wereld - juist nu!
 
Het college komt helaas met een beleidsarme Voorjaarsnota, zonder rekening te houden met de corona-crisis. Vreemd. Een doorkijkje op de begroting kán namelijk niet zonder te kijken naar de verslechterende financiën. Wat de SP en de rest van de oppositie betreft gaan we dus nu al werken aan de begroting. De SP wil een koerswijziging. Tijd voor een stap richting een andere samenleving. Dus meer gericht op sociaal beleid en een schoon milieu en minder massatoerisme, vervuilende infrastructuur, vervuilende industrie, verbranden van biomassa en consumentisme. Daar kunnen we nu eens echt mee beginnen na decennia neoliberaal uitkleed-beleid.

Onze voorstellen 

Allereerst denken we dat het investeringsfonds dit jaar niet extra gevuld hoeft te worden. laten we de overgebleven 6 ton investeren in de Voedselbank, in kleinere cultuurvoorzieningen en in buurthuizen. Voor de lichamelijke en sociale gezondheid van de Zaanse samenleving. En natuurlijk de gesubsidieerde clubs en instellingen blijven subsidiëren. Lagere lasten voor verenigingen, zoals door het afschaffen van de OZB voor volkstuincomplexen.
 
En dan woningbouw. De stikstofcrisis heeft de woningbouw een uiterst gevoelige klap toegebracht. Bouwen is nauwelijks mogelijk. Door de woningnood stijgen de huizenprijzen enorm en is de wachtlijst voor een sociale huurwoning maar liefst 11 jaar. Ja, natuurlijk is de verhuurderheffing waar we dringend vanaf moeten. Maar in Zaanstad werden veel sociale huurwoningen verkocht. Dus zegt de SP steeds: bouw veel meer betaalbare woningen, desnoods in leegstaande bedrijfsgebouwen. En verkoop nooit meer sociale huurwoningen! En college, ga in gesprek met corporaties om de sociale huren tijdens de crisis niet te verhogen, zoals in Den Haag op voorstel van de SP tot twee keer toe is besloten. Nul is genoeg!
 
Juist nu blijkt hoe ongelofelijk stom het is geweest dat de gemeenten zich de decentralisatie van het sociaal domein door de strot hebben laten duwen. Meer verantwoordelijkheden voor de gemeente, maar tegelijk minder geld. De gemeente en onze inwoners nu met de gebakken peren. Met de tekorten en wachtlijsten WMO en Jeugdhulp. Zaanstad had op het VNG-congres van 2011 in Ulft zich al dit onheil niet op de hals hoeven halen, bijvoorbeeld door tegen het voorstel te stemmen.
 
Daarom snappen wij het manifest, de noodkreet, van de burgemeesters van de grote steden, waaronder Jan Hamming, heel goed. Voor Poelenburg en Peldersveld is meer aandacht en geld nodig. We denken trouwens dat een verhoging van het minimumloon tot 14 euro veel zou bijdragen aan verminderen van armoede onder werkenden. Ook wijst de SP nog een keer naar de Zuiddijk, een verloederd winkelgebied waar ondermijning welig tiert en de leefbaarheid ver te zoeken is.
 
De corona-crisis zorgt ervoor dat er weer meer mensen in de bijstand (gaan) komen. Het CPB gaf dit gisteren nog aan. Dus meer beroep op armoederegelingen zoals de bijzondere bijstand, collectieve zorgverzekering, Meedoen Zaanstad, schoolzwemmen (en dat is geen natte gymnastiek!) en schulddienstverlening. En natuurlijk de Voedselbank. Als er ergens dringend geld voor gereserveerd moet worden, is het wel voor deze doelen. Om klaar te zijn voor de helaas onvermijdelijke storm.

Het milieu is ook in crisis

Door de corona-crisis wordt een andere crisis bijna vergeten: de stikstof-crisis. In Zaanstad wordt te veel CO2 en fijnstof uitgestoten, plus de enorme vervuiling van de vuilstort van Nauerna. Daarom moet Zaanstad zich intensief met het beleid van de provincie Noord-Holland gaan bemoeien. Van Olam moet de ammoniakuitstoot drastisch naar beneden. De N246 tussen Wormerveer en de A8 moet naar 80 km/u, net als op de A8. De Wandelweg en de N203 bij Krommenie moeten stiller en schoner zónder de vervuilende A8-A9 aan te leggen, stop met de biomassacentrales en werk richting het afsluiten van Nauerna. Zet de gezondheid van onze inwoners voorop, nu en in de toekomst.  

Hoe betalen we dat?

Wij stellen daarom voor de beloofde 14 miljoen voor de A8-A9 toe te voegen aan de algemene middelen en te bestemmen voor het sociale domein. En ook de 4,5 miljoen die gereserveerd staat in het investeringsfonds voor de verplaatsing van de hockeyclub De Kraaien, waar de Raad van State een stokje voor heeft gestoken, kan worden gebruikt. Dit naast de eerder genoemde 6 ton. En geen wensdromen nu over een museum van 8 miljoen. 

Zaankanters hebben een rijke traditie van verzet, onverzettelijkheid, solidariteit en hard werken. Vandaar dat de Zaanstreek ooit rood was. Met de beschikbare middelen is een rode en groene toekomst mogelijk. Dus niet weer bezuinigen voor begrotingsdoelen, maar investeren in mens en milieu. We hoeven het alleen maar te willen!

U bent hier