h

Het kan allebei!

9 maart 2022

Het kan allebei!

Foto: SP / Anna de Groot

Op 8 maart 2022 was er in Zaanstad weer zo'n debat. Lijsttrekkers van de - maar liefst 14! - politieke partijen spanden zich in om bij NH Nieuws hun standpunten duidelijk te maken, in de hoop op een goede verkiezingsuitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Het eerste debat ging over woningnood. In Zaanstad is die groot, net als elders in de Randstad. Als gast mocht Mila de Saegher vertellen over haar - steeds mislukte - pogingen om een huurwoning te krijgen. Mila is leraar natuur- en scheikunde op een school in Zaanstad, is 32 jaar oud, en woont in West-Knollendam, nog steeds bij haar moeder. Wonderlijk is dat de meeste aanwezigen bij het debat iemand als Mila als 'starter' betitelen. Mila heeft gewoon nooit de gelegenheid gehad om te kunnen starten! Voor haar was nooit een woning beschikbaar!

Dit drama illustreert hoe groot de woningnood is. En ja, er moet gebouwd worden. Niet alleen voor mensen als Mila, maar ook voor ouderen, statushouders en mensen die uit de Oekraïne gevlucht zijn of nog moeten vluchten. De afgelopen jaren - onder de VVD - hebben gemeenten uit geldnood al hun grond moeten verkopen en konden woningcorporaties niet bouwen omdat er de verhuurdersheffing was. Tel daarbij op al die speculanten die in de grond- en woningmarkt opereren en zo hun eigen steentje bijdragen aan de woningnood en je hebt het plaatje compleet.

Wonderlijk genoeg wijten een aantal politieke partijen de woningnood nu aan de stikstofcrisis. En ja, omdat Nederland jaren en jaren gesjoemeld heeft met het belang van de natuur is er nu een rem op de bouw vanwege een teveel aan stikstof. Stikstof die de natuur schaadt en de biodiversiteit bedreigt. Dieren en planten hebben geen kans meer vanwege het Nederlandse beleid dat economie boven gezondheid en natuur stelt. Op de een of andere manier heeft men nooit willen erkennen dat mens en natuur van elkaar afhankelijk zijn en dat het voortbestaan van onze soort, de mens, bedreigd wordt als we de natuur negeren.

Al jaren strijdt de SP in Noord-Holland tegen de uitstoot van teveel ammoniak en stikstofdioxide. In de vergadering van Provinciale Staten van 7 maart 2022 hadden wij een motie om het extern salderen op te schorten, de sjoemelmethode waar de gemeente Zaanstad, gesteund door de provincie Noord-Holland, zich uitgebreid van bedient. Extern salderen van stikstofdepositie lost niets op voor de natuur!

Natuurlijk kan het allebei. Én de stikstofuitstoot beperken én zorgen voor voldoende woningen. Maar daarvoor is het nodig om de economie niet boven de natuur te laten gaan, om te zorgen voor goed openbaar vervoer in plaats van veel te veel autokilometers, om bedrijven aan veel strengere vergunningen te binden en om anders en schoner te produceren. De provincies kunnen daar - veel beter dan nu - hun steentje aan bijdragen. Stop met pappen en nathouden! Stop met de kool en de geit sparen!
Alleen als de stikstofcrisis bedwongen wordt kan er meer gebouwd worden. En dan kunnen mensen als Mila een woning krijgen. Help Mila! Stop de stikstofcrisis!

U bent hier