h

Algemene Beschouwingen

27 oktober 2022

Algemene Beschouwingen

Foto: Gemeente Zaanstad / Gemeente Zaanstad

Op 27 oktober 2022 sprak Anna de Groot in de gemeenteraad van Zaanstad de Algemene Beschouwingen uit. Huh? Wat is dát nou weer?

In de Algemene Beschouwingen wordt het beleid van de gemeente onder het vergrootglas genomen. Een politieke partij, bijvoorbeeld de SP, probeert het beleid van de gemeente te veranderen. En omdat alles om geld gaat, wordt de gemeentebegroting van het komende jaar daarbij betrokken.

In de gemeenteraad van Zaanstad zitten maar liefst 13 politieke partijen. De SP is er daar een van. Dus er is per partij niet zo heel veel tijd om de Algemene Beschouwingen uit te spreken. Maar vijf minuten. En ook niet zo veel tijd om erover te debatteren.

Anna deed haar best. Hieronder kun je lezen wat ze gezegd heeft: 

In Zaanstad loopt het vertrouwen in 'de politiek' steeds meer terug. Doodzonde. Toen de 'Atlas van afgehaakt Nederland' hier aan de orde kwam, zochten de politieke partijen van Zaanstad de schuld van het afhaken van mensen vooral niet bij zichzelf. Terwijl we toch echt ook zelf schuld hebben.

Goed, waar gaan we het over hebben ..........

Natuurlijk over de steeds maar groeiende armoede. De schuld ligt niet bij de gemeente Zaanstad, maar bij het neoliberalisme. Het is heel gewoon om de armen te onderwerpen aan liefdadigheid en de samenleving vooral niet te veranderen. Fout! We waarderen wat er door Zaanstad en allerlei charitatieve instellingen wordt gedaan om de gevolgen van armoede te verlichten. De voedselbank ondersteunt mensen die zélfs geen eten meer kunnen betalen. Daar hebben we een motie voor, als het misgaat daar. Maar het loon naar werken is nog steeds te laag en de uitkeringen voor de mensen die niet kunnen werken ook. Mensen hebben recht op een goed loon en een goede uitkering, een betaalbare huur en lagere kosten van levensonderhoud! Soms krijgt Zaanstad de kans om iets te doen voor een goed loon, maar grijpt die kans niet. Zoals bij de aanbesteding van het doelgroepenvervoer, waar de gemeente een minimumloon van tenminste € 14,- per uur kon eisen. Dat zou chauffeurs een beter leven kunnen geven en wellicht de crisis in het doelgroepenvervoer enigszins kunnen verzachten. We hebben een motie. Inmiddels wil trouwens de SP een minimumuurloon van € 15,-. 

Natuurlijk over wonen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is ellenlang. Zaanstad maakt heel veel bouwplannen, die lang niet allemaal door kunnen gaan. Stikstof, hè. Is het niet hartstikke vreemd dat er bouwprojecten in de pijplijn zitten waar helemaal geen sociale huurwoningen worden gebouwd? Of slechts 20 procent? Wij bouwen nog steeds wijken voor de rijken. Het is tegengesteld aan het beleid van de gemeente, dat kansengelijkheid voorop stelt. We lezen: "meer kansengelijkheid door te streven naar meer gemengde wijken waarin sociale huurwoningen, middenhuur- en koopwoningen op een evenwichtige manier zijn verdeeld. Dat betekent iets voor alle wijken van de stad". Voor de Eilanden van Hain hebben we alvast een motie.  In Poelenburg en Peldersveld wordt  gestreefd naar gemengde wijken door een woonbeleid dat mensen met weinig geld vervangt door rijkere mensen. Dat is geen kansengelijkheid, maar gentrificatie.  

Om meer mensen aan een sociale woning te helpen komen we waarschijnlijk ook nog met een motie. Dat is voor heel veel mensen heel dringend nodig.

Natuurlijk over verkeer en openbaar vervoer. En de hoge kosten daarvan. Zaanstad wil nog 14 miljoen euro uitgeven aan de A8-A9 en inmiddels ook 14 miljoen aan het project Guisweg. We hebben twee amendementen om dit te voorkomen. De kosten voor deze projecten lopen op, de kansen dat deze ooit uitgevoerd worden dalen. En ja, anderen betalen het leeuwendeel, maar toch. Ook haken we aan bij de vroegere plannen van de POV: gratis openbaar vervoer voor arme ouderen. Waarom maken we er geen gratis openbaar vervoer voor alle Zaanse minima van? Voor de Zaanse armen zal het een verlichting betekenen. We hebben een motie.  

Natuurlijk voor veiligheid. Bij voorbeeld voor meer veiligheid van de spoorwegovergang Guisweg, er komt waarschijnlijk een nieuw voorstel. Ook zijn we van mening dat, onafhankelijk van de aanleg van de A8-A9 de N203 volledig 50 km/u moet worden. Ook daarvoor hebben we een motie.

Natuurlijk voor  schone lucht voor iedereen. Daar moet nog veel harder aan gewerkt worden. Zaanstad ondertekende het Schone Lucht Akkoord in 2020. Helaas kan de gemeente niet heel erg veel  doen. Walstroom voor de scheepvaart is nog niet overal in Zaanstad beschikbaar en verplicht. Mogelijk komt daar een nog een voorstel voor. We ruiken dat er steeds meer houtstook is, mede ingegeven door de energiearmoede. Houtstook is slecht voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen. Europese regels belemmeren een verbod. Maar louter en alleen een foldertje zal ook niet veel helpen. We zijn van plan nog met een motie te komen.

Dat was het weer. We blijven strijden voor een betere (socialistische) samenleving. Een samenleving waar menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen leidend zijn.      

Reactie toevoegen

U bent hier