h

Over mest

30 maart 2023

Over mest

Foto: Stockfoto / Stockfoto

Er zijn van die vragen .............. als vraag zijn ze eenvoudig, maar het antwoord erop is een stuk ingewikkelder. De vraag was: "Hoe denkt de SP over het bemesten van land?"

Eén ding is zeker. De SP heeft heel veel op met natuurbehoud. Want het behoud van onze natuur is de toekomst van de volgende generaties. Akkers en weiden moeten dus bemest worden op een manier die goed is voor het bodemleven en die de opwarming van de aarde binnen de perken houdt.

De beste vorm van bemesting is ruige mest. Ruige mest ontstaat als koeien los in het stro lopen en daar ook kunnen gaan liggen. Het is een vaste mest met stukjes stro erin. Ruige stalmest is heel belangrijk voor regenwormen. Op grasland dat bemest is met ruige stalmest vind je meer regenwormen dan op grasland dat bemest is met drijfmest of kunsmest. Die regenwormen zijn belangrijk voor de bodemstructuur. Ze breken mest en strooisel af en maken het beschikbaar voor bacteriën en schimmels. Bovendien vormen regenwormen een belangrijke voedselbron voor weidevogels. En het uitrijden van ruige mest is goed voor de kringlooplandbouw.

Niet erg veel boeren rijden ruige mest uit, want de koeien verblijven vaak in stallen waar de mest samen met de urine in een mestkelder terechtkomt. Zo ontstaat een voorraad vloeibare (drijf)mest, die in de bodem geïnjecteerd wordt.

Door het injecteren van (drijf)mest wordt de bodem zuurstofarm omdat de ammoniak uit de (drijf)mest in de bodem wil oxideren en nitraat vormen. De stikstofverbinding blauwzuurgas wordt met de mest de bodem ingeperst. Ook ontstaan andere giftige verbindingen zoals nitriet en lachgas. Daardoor wordt het bodemleven gedood. Wormen, maar ook het onzichtbare leven in de bodem, worden vernietigd. Mollen wroeten alleen in bermen en onder hekken, daar waar niet wordt geïnjecteerd.

Inmiddels kan Nederland binnenkort niet meer profiteren van derogatie (derogatie betekent dat van de EU afgeweken mag worden van de norm van 170 kg stikstof per hectare per jaar die via dierlijke mest aan landbouwgronden wordt toegediend). De EU vindt namelijk dat Nederland niet voldoende doet om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarom wil de EU de derogatie in de komende drie jaar gestaag afbouwen. De dierlijke mest per hectare moet terug van 250 naar 170 kg mest per hectare per jaar.

Boeren zullen hierdoor weer meer kunstmest willen gebruiken. Dat druist in tegen de klimaatdoelen (voor kunstmest wordt veel gas gebruikt) en tegen verder hergebruik van nutriënten in de landbouw. En belemmert zo dus de kringlooplandbouw. Wel zullen door het gebruik van kunstmest de ammoniakemissies een beetje gaan dalen.

Hoe denkt de SP over het bemesten van land? Nou ............ graag bemesten met ruige mest. En die ruige mest mag afkomstig zijn van veel minder vee. 

Reactie toevoegen

U bent hier