h

Wat wil de SP voor 2024 (en verder)

20 oktober 2023

Wat wil de SP voor 2024 (en verder)

Foto: Fidel Lopes / Fidel Lopes

Twee keer per jaar geven politieke partijen hun visie op de (nabije) toekomst. Eén keer bij de behandeling van de Voorjaarsnota (ook wel Kadernota of Kaderbrief) en één keer bij de behandeling van de Begroting. Politieke Partijen spreken over hun idealen, maar moeten daarnaast ook rekening houden met de gemeentefinanciën. Op 19 oktober 2023 was het weer zo ver. Ook de SP sprak de Algemene Beschouwingen uit.

Algemene beschouwingen van de SP bij de Begroting 2024-2027

Eén van de nieuwste woorden in de politieke woordenschat is 'kansengelijkheid'. We vinden dat nog steeds een rare term. We zeggen iedereen gelijke kansen te willen geven, maar bekommeren ons vervolgens te weinig om degenen die deze kansen niet hebben kunnen verzilveren. Die mensen en hun kinderen blijven steken op de onderste sport van de brede welvaartsladder. Ze moeten zich behelpen met liefdadigheid als voedselbank en kledingbank.

Ondanks de gepropageerde kansengelijkheid groeit de kloof tussen arm en rijk. Lukt het Zaanstad om de kloof te dichten? De SP vindt van niet.

  • Er is vervoersarmoede. Die wordt door Zaanstad eerder gestimuleerd dan opgelost. Het openbaar vervoer wordt steeds duurder en slechter. Mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen móeten bijna wel een oude, vervuilende en goedkope auto aanschaffen. Maar vervolgens kunnen zij, die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning, hun auto niet parkeren. We pleiten voor minder auto's, maar het moet níet zo zijn dat de auto alleen nog maar beschikbaar is voor mensen met een hoog inkomen. Dat is niet eerlijk.
  • Een speciaal soort vervoersarmoede is er in het leerlingenvervoer. Misschien wel dankzij aanbesteding. Kinderen en ouders móeten kunnen rekenen op toezeggingen van de overheid én er zelf invloed op kunnen uitoefenen. Laten we ervoor zorgen dat het leerlingenvervoer, bestemd voor de kinderen die onze hulp hard nodig hebben, voortaan vlekkeloos wordt uitgevoerd. We hebben een motie.   
  • Er is ook grote woonarmoede in Zaanstad. De mensen met het laagste inkomen kunnen vaak geen goedkope sociale huurwoning krijgen. Ondanks hun lage inkomen moeten ze, ook onder gunstige omstandigheden, vaak meer dan 11 jaar wachten op een woning. Een kans op een sociale huurwoning hebben alleen de meest urgenten. De andere mensen die ons hard nodig hebben, krijgen geen woning.
  • Dan de energiearmoede. Die treft juist de mensen met de laagste inkomens. Zij wonen in de slechtste woningen en hebben de hoogste energierekening. Uit de armoedemonitor blijkt dat 9% van de Zaankanters wordt getroffen door energiearmoede. Dat zijn maar liefst 6.300 huishoudens. Natuurlijk zijn er voor hen rijksregelingen en natuurlijk schiet de gemeente ook een beetje te hulp. Maar het verandert niets aan de grote kloof in de samenleving.
  • Mantelzorgers met veel geld mogen een mantelzorgwoning op hun terrein plaatsen.  Uitkeringsgerechtigden, vooral die in de bijstand, worden gekort door middel van de kostendelersnorm als zij met hun mantelzorgbehoevend familielid (gaan) inwonen. We  hebben een motie in voorbereiding.

We kunnen nog meer voorbeelden aandragen van ongelijkheid en oneerlijkheid als het gaat om de brede welvaart van mensen met een laag inkomen. Maar we laten het hier even bij.

En dan nog dat gekke gedoe over de provinciale snelweg. Vanaf 2028 gaan we een bedrag van 14 miljoen investeren in een luchtkasteel. Helemaal niets wijst erop dat de provinciale snelweg er gaat komen. Het idee van DZ, PvdD en ChristenUnie is haalbaarder. En wat de SP nu niet snapt is dat er geen amendement voorbijkomt om de 14 miljoen te gaan investeren in de leefbaarheid van Zaanstad Noord. Een haalbaar doel. Wij hebben we een amendement dat mogelijkheden biedt.

Wij hebben ook een nieuw idee voor een andere investering. We gaan voor de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer, de wijken Zaanse Pijl en Zaankwartier én het dorp Westknollendam openbaar vervoer mogelijk maken. Daarvoor hebben we een motie.  

Hans Spekman, van het Jeugdeducatiefonds, wil dat kinderen opgroeien met de natuur. Hij vertelde dat uit het in juni uitgekomen onderzoek naar kansenongelijkheid in Nederland blijkt dat bijna de helft van de kinderen in Nederland niet in aanraking komt met onze natuur. Dat is armoede! Laten wij ervoor gaan zorgen dat alle kinderen in Zaanstad de natuur kunnen leren kennen. Geef ze allemaal een schooltuintje Daarvoor hebben wij een motie in voorbereiding.

De SP is voor eerlijk delen. Dit gaat mensen helpen en het vertrouwen in de gemeente bevorderen. Doen! Stop de ongelijkheid!  

Namens de fractie van de SP,

Anna de Groot

       

U bent hier