h

Bajesboot vragen niet behandeld

13 oktober 2007

Bajesboot vragen niet behandeld


Wethouder Harm-Jan Egberts verlaat vergaderzaal door actievoerders


door Willem Croese


ZAANDIJK – Door paniek bij wethouder Harm-Jan Egberts (PvdA) heeft de SP Zaanstad fractie afgelopen donderdag geen vragen kunnen stellen over de voortgang van de detentiepontons oftewel de ‘bajesboten’. Enkele actievoerders zijn voor de wethouder de reden geweest om de vergaderzaal te verlaten. De aanwezigheid van hen heeft hij gevoeld als bedreigend.

Eind maart 2006 werd Harm-Jan Egberts geconfronteerd met actievoerders van ‘All Included’. Zij hadden een demonstratie op het plein van het Bannehof. Binnen was Joke Kuyt, alias Joke Kaviaar, die de wethouder trakteerde op een zak rotte vis onder het motto dat de kwestie rondom de bajesboten stinkt.
Die herinnering moet de wethouder een traumatische ervaring opgeleverd hebben gezien zijn reactie tijdens de commissievergadering van donderdag. Drie actievoerders, waaronder Joke Kaviaar, wilden hun stem laten horen door spandoeken te tonen.
De wethouder liet de vergadering schorsen waarop men twintig minuten later in een grotere zaal verder kon vergaderen. Bewaking was aanwezig. Door zich voor te doen als een bajesboot gevangene en bewakers wilden de actievoerders hun bezwaren tegen de boten bekend maken. Deze keer vertrok de wethouder definitief uit de vergadering.
Commissievoorzitter Herman Oomen (CDA) wilde dat de SP Zaanstad fractie de vragen over de bajesboten zou intrekken. Hij is van mening dat hierdoor steeds onrust komt. De SP’ers vinden dat in het kader van democratie vragen gesteld kunnen worden en dat actievoerders hun zegje mogen doen. De agendacommissie plaatste de SP vragen op de agenda voor een volgende keer. Weer moet bekend gemaakt worden wanneer deze vragen behandeld worden.

Bajesboot vragen

De SP Zaanstad fractie wil duidelijkheid over de stand van zaken. Op 25 september leverde SP raadslid Carla Schuddeboom het verzoek in om vragen over de bajesboten te stellen. De vragen die zij namens haar fractie wilde stellen zijn:

Namens de SP fractie hierbij een verzoek om op zo kort mogelijke termijn met wethouder Egberts een commissievergadering te beleggen over de in gebruikneming van de detentiepontons. Tevens willen wij graag met de wethouder overleggen hoe het toezicht vanuit de gemeente op de gang van zaken op deze detentiepontons gestalte kan krijgen

Toelichting

1. Via een Memo van 30 mei jl. mochten wij vernemen dat één van de twee detentiepontons medio september ’07 in gebruik zou worden genomen. Wat is nu de stand van zaken?
2. De gemeenteraad en B en W hebben indertijd duidelijk te kennen gegeven dat er een aantal voorwaarden waren verbonden aan de toestemming om twee detentiepontons af te meren in onze gemeente. Deze voorwaarden betroffen de brandveiligheid, de gevangenispopulatie (geen vrouwen en kinderen, geen uitgeprocedeerde asielzoekers), de levensomstandigheden op de boten en de kwaliteit van de bewaking. Hierover zijn door de Dienst Justitiële Inrichtingen ook toezeggingen gedaan, onder andere in een brief d.d. 4 april 2006. Het ligt voor de hand dat zowel B en W als de raad geïnformeerd willen worden over de naleving van deze voorwaarden.
In de gemeenteraadsvergadering van 6 april 2006 is door wethouder Egberts toegezegd dat er namens de gemeenteraad iemand in de Commissie van Toezicht zou kunnen plaats nemen. Dit was afgesproken met justitie. Deze persoon zou de raad dan kunnen rapporteren over zijn bevindingen. Ook eventuele misstanden zouden door de Commissie van toezicht gesignaleerd moeten worden. Hierover zou naar de raad worden teruggekoppeld, aldus wethouder Egberts in de raadsvergadering.
Het toelaten van de detentiepontons op Zaans grondgebied schept verantwoordelijkheden. Wat de brandveiligheid betreft heeft de gemeente deze verantwoordelijkheden zeer serieus genomen. We denken dat het moment voor terugkoppeling over de andere onderwerpen ook is aangebroken. De heer de Hen heeft inmiddels op voordracht van de gemeenteraad zitting genomen in de Commissie van Toezicht. Naar wij aannemen is zijn benoeming inmiddels ingegaan (deze zou in september op handen zijn). Wij hebben er behoefte aan om met de wethouder te bespreken
- Hoe de behoefte aan informatie over en toezicht op levensomstandigheden en kwaliteit van de bewaking, alsmede de samenstelling van de gevangenispopulatie gestalte gaat krijgen. Welk systeem voor het signaleren van misstanden zal er zijn?
- Welke rol de heer de Hen daarbij kan gaan spelen
- hoe de heer De Hen naar de raad toe gaat rapporteren, zoals de wethouder herhaaldelijk heeft toegezegd in de raadsvergadering van 6 april 2006
- hoe vaak de heer de Hen de detentieplatforms in Zaanstad gaat bezoeken
- of de heer de Hen ook specifieke opdrachten van de raad kan uitvoeren
- of de Zaanstad pontons een eigen commissie van Toezicht kunnen krijgen, zoals de heer Kroon van Justitie heeft toegezegd te zullen onderzoeken
3. Ook hebben wij de volgende vragen:
- Zijn er huisregels in zes talen, zoals voorgeschreven is? Wat moeten wij doen om die te kunnen inzien?Kunnen die inzien?
- Op welke termijn komt er een gedetineerdencommissie als het eerste platform in gebruik is genomen?
- Hoe is de geestelijke verzorging geregeld?
- Komt of is er een bezoekersregeling? Kunnen wij daar kennis van nemen?
4. Een andere vraag die ons bezig houdt is of er in Zaanstad opvang beschikbaar is voor diegenen die niet uitzetbaar zijn en welke afspraken hierover zijn gemaakt met Justitie, zoals in een brief van de VROM Rijksgebouwendienst van 3 februari is beloofd
5. Het Reglement van Toezicht dat ons door de heer Kroon van Justitie is toegezegd hebben wij als gemeente helaas nooit ontvangen ondanks beloften dienaangaande van Justitie. We hopen dat dit niet model staat voor het naleven van de gedane toezeggingen van die kant.

U bent hier