h

Motie Onderzoek Bajesboten haalt het niet

28 juni 2008

Motie Onderzoek Bajesboten haalt het niet

Door: Rob Poldner, fractievoorzitter

Donderdag avond j.l. werd in de raadsvergadering door 4 partijen, waaronder de SP, een motie ingediend om onderzoek te doen naar de toezeggingen van het ministerie van justitie aan de gemeenteraad van Zaanstad met betrekking tot personen die NIET op de detentieboten zouden worden geplaatst.
Uit feitengegevens was in april 2008 gebleken dat er mensen op de bajesboten verbleven die er volgens onze overtuiging niet hadden mogen verblijven.

In een commissie vergadering in mei 2008 bleek duidelijk dat justitie andere criteria hanteerde dan een deel van de gemeenteraadsleden. Een onderzoek leek voor de hand om uit de tegenstelling en de mogelijke misverstanden te komen.

Motie ontraden door wethouder

De door Rosa, GroenLinks, ChristenUnie en SP ingediende motie werd door de verantwoordelijk wethouder Egberts ontraden. Daarmee werd de kans groot dat een motie geen meerderheid zou halen. Geen meerderheid voor de motie betekende geen onderzoek naar de tegenstelling tussen justitie en de gemeenteraad inzake de afspraken wie wel en wie niet op de detentiepontons geplaatst zouden worden.
Als reden voor het ontraden van de motie gaf de wethouder een lange verklaring over hoe het overheidsbeleid over al dan niet uitgeprocedeerde illegalen er uit ziet. Maar deze uitleg was onbevredigend omdat het probleem bij de eerdergenoemde partijen in de toezeggingen van 2006 en de uitvoering hiervan zat.

Toezeggingen niet nagekomen

De SP had, mede naar aanleiding van gesprekken met SP Tweede Kamerleden, steeds meer de overtuiging gekregen dat justitie vrij gemakkelijk ingegaan was op de voorwaarden van de raad. Maar met name over de voorwaarden die met mensen te maken hebben, kon justitie toen al weten dat zij daar niet aan kon voldoen. De toezeggingen werden grif ingewilligd waardoor er een ruime meerderheid voor een positieve zienswijze in de raad aanwezig was.
Nu het op de feitelijke uitvoering van de toezeggingen aankwam verscholen wethouder en justitie zich achter de landelijke regelgeving. Dit was bepaald niet consequent.

Ten onrechte positief advies

De SP fractie kon niet anders vaststellen dat wanneer de wethouder in 2006 deze uitleg over het gangbare overheidsbeleid met betrekking tot illegalen had gegeven, de SP geen reden had gehad om een positief advies te geven over de zienswijze die er uiteindelijk toe geleid heeft dat er 2 detentiepontons in Zaandam in gebruik zijn genomen.
Als Zaanstad, zoals gezegd werd, niet gaat over het plaatsingsbeleid van justitie, dan waren de speciale en bijzondere afspraken die justitie maakte met de gemeenteraad dus onterecht.
Als we ons alleen zouden houden aan de wettelijke regels, dan was het dus ook niet mogelijk om uitzonderingen te bedingen zoals wij hebben gedaan. Waarom is dat toen in 2006 dan niet gezegd door justitie en wethouder?

Misleid

Alles bij elkaar genomen voelde de SP zich misleid door toezeggingen gedaan door het ministerie van justitie, al dan niet verwoord door de verantwoordelijke wethouder.
Dit en het feit dat de wethouder de motie voor een onderzoek naar de gang van zaken had ontraden, deed de fractie van de SP er unaniem toe besluiten tot een stemverklaring voorafgaande aan de stemming over de motie.

Stemverklaring SP

Rob Poldner: “Voorzitter, in 2006 werden specifieke toezeggingen gedaan door [een vertegenwoordiger van] justitie en de wethouder. Vanavond komen we niet verder dan dat de wethouder zich beroept op de landelijke regelgeving. Als dit in 2006 net zo duidelijk was gesteld had de SP geen positieve zienswijze afgegeven.
De SP voelt zich, zacht uitgedrukt, op een verkeerd been gezet.
Een onderzoek kan helder maken waar nu de tegenstelling tussen wethouder en een aantal partijen in de raad zit.
Is het terecht dat wij ons op “het verkeerde been” gezet voelen?
Zonder onderzoek, zoals bedoeld in de motie, kan de SP niet anders dan de toenmalige positieve zienswijze, in te trekken.”

U bent hier