h

Motie over opslag vingerafdrukken van SP, GL, Rosa, TON en POV

15 juni 2010

Motie over opslag vingerafdrukken van SP, GL, Rosa, TON en POV

Op initiatief van de SP wordt er aanstaande donderdag een voorstel, ondersteund door diverse andere partijen, besproken in de gemeenteraad. Een dergelijk voorstel heet in de raad een 'motie'. De tekst en aanhef zijn wat formeel, dat is traditie, maar de inhoud is in ieder geval duidelijk. Dit voorstel draait om de onzekerheid rond de veilige opslag van vingerafdrukken die worden afgenomen als je een identiteitsbewijs aanvraagt. De SP is hier al enige tijd mee bezig, zie ons Dossier Opslag Vingerafdrukken

In het Zaanstad Beraad van 15 april 2010 is een discussie gevoerd over de verantwoordelijkheid van de opslag van de vingerafdrukken en de garanties die kunnen worden gegeven over deze opslag. Omdat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de opslag - zolang er nog geen centrale database is - en voor het afnemen van de vingerafdrukken komt de gemeente in de bijzondere positie dat zij te maken krijgt met mensen die zich ernstige zorgen maken over hun privacy en de mogelijkheden dat er door onbevoegden misbruik wordt gemaakt van de door hen bij de gemeente afgegeven vingerafdrukken. Deze ongerustheid is begrijpelijk omdat de gevolgen van identiteitsfraude aanzienlijk kunnen zijn.

Het afnemen en opslaan van vingerafdrukken gebeurt in Nederland op ‘een volstrekt onprofessionele manier’, zegt biometriespecialist Max Snijder. Hij was coördinator van verschillende biometrische projecten, onder meer in opdracht van de Europese Commissie.

En volgens hoogleraar computerbeveiliging Bert Jacobs kan het percentage vingerafdrukken dat in het verkeerde paspoort terecht komt rond de 1 procent liggen. Snijder denkt dat het percentage zelfs hoger kan liggen. Dat kan voor veel problemen zorgen in landen waar de afdrukken worden gecontroleerd.

Daarom willen SP, Rosa, GroenLinks, POV (Partij voor Ouderen en Veiligheid) en TON-Zaanstad (Trots op Nederland) afdoende garanties van de Minister van Binnenlandse Zaken dat er zorg gedragen wordt voor een veilige opslag van de vingerafdrukken en de toezegging dat de database niet zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan het controleren van de identiteit.

Wij komen daarom met de volgende Motie:

De gemeenteraad van Zaanstad bijeen op 17 juni 2010,

Overwegende dat:

 • De gemeente verantwoordelijk is voor de uitgifte van paspoorten en identiteitsbewijzen;
 • Door de landelijke overheid het opnemen van vingerafdrukken op paspoorten en identiteitsbewijzen verplicht is gesteld;
 • De gemeente zelf verantwoordelijk is voor de opslag van vingerafdrukken zolang er nog geen landelijke centrale database is;
 • De landelijke overheid het beheer van de opslag in handen geeft van een particuliere ondernemer;
 • Inwoners van Zaanstad zich zorgen maken over de mogelijkheid dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze database en de vingerafdrukken gebruiken voor het verkrijgen van een valse identiteit of andere oneigenlijke doeleinden;
 • Identiteitsfraude voor enorme persoonlijke schade kan lijden;
 • De gemeente Zaanstad geen garanties kan geven aan haar inwoners over de veiligheid van de opslag van vingerafdrukken;
 • Besluit:

  Namens de gemeenteraad in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken garanties te vragen met betrekking tot de opslag van vingerafdrukken nu en in de toekomst.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  SP: Mw. van Elmpt
  GroenLinks: Mw. Mathkor
  ROSA: Mw. Groothuis-Mink
  Trots op Nederland: Mw. Havik
  POV: Dhr. Brekelmans

  Voorstel voor de brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken:

  Geachte heer Hirsch Ballin,

  Sinds 21 september 2009 zijn gemeenten verplicht vingerafdrukken te nemen bij het uitgeven van paspoorten en identiteitsbewijzen. De gemeenteraad van Zaanstad is uiteraard een voorstander ven de bestrijding van paspoortfraude, maar heeft met een motie van 17 juni 2010 wel haar zorg uitgesproken over de veiligheid van de opslag van die vingerafdrukken.

  Daarom verzoeken wij de Minister op korte termijn antwoord te geven op de volgende vragen:

  - Kan de Minister afdoende garanderen dat er geen onbevoegden zich van de opgeslagen vingerafdrukken meester maken?

  - Kan de Minister toelichten hoe deze garantie is gewaarborgd?

  In afwachting van uw antwoord verblijven wij,

  met vriendelijke groet,

  Gemeenteraad van Zaanstad

  U bent hier