h

Open Brief

29 november 2010

Open Brief

Door Henk Mak

Open brief van de SP- fractie aan het college van B&W en de gemeenteraad van Wormerland over de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

Wij hebben er best begrip voor. Er is sprake van een economische recessie (over de oorzaak ervan verschilt men van mening), dus is het logisch dat er door de rijksoverheid bezuinigd moet worden. De rijksoverheid schuift een deel van haar problemen door naar de gemeenten. Gemeenten hebben grote problemen om hun begroting nog rond te kunnen krijgen. Maar niet alleen gemeenten worden de dupe van de bezuinigingen. Ook worden de bezuinigingen neergelegd bij de mensen die het al moeilijk hebben. De chronisch zieken en arbeidsbeperkten, de mensen in de WWB, in de Wajong en in de Wsw.

Over de bezuinigingen op de Wsw, maar vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer worden, gaat deze open brief. Immers, gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Dat doet de gemeente Wormerland door middel van participatie in een gemeenschappelijke regeling, Baanstede.

Het kabinet Balkendende IV heeft voor het komend jaar een bezuiniging op het Sw- budget ingeboekt van 120 miljoen euro, zo’n vijf procent van het totale budget. Daarnaast wordt de sector, net als in 2010 niet gecompenseerd voor gestegen loonkosten, een kostenpost van 38 miljoen euro. Ten opzichte van het bedrag dat het kabinet Balkenende IV voorzag voor 2011, willen VVD en CDA verder bezuinigen. Volgens de doorrekening van het CPB van het huidige regeerakkoord zullen VVD en CDA in 2015 400 miljoen minder uitgeven aan de Wsw, in de jaren erna structureel 700 miljoen minder. De verwachting is dat 30.000 banen in de sociale werkvoorziening geschrapt zullen worden. Dit terwijl er nu al 25.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in de sociale werkvoorziening staan.

De Wsw wordt versoberd door verlaging van de instroom en het opschroeven van de uitstroom. De Wsw blijft alleen bestaan voor mensen die er al in zitten (die worden niet herkeurd) en voor mensen die een indicatie krijgen voor een beschutte werkplek. Voor mensen die op de wachtlijst staan en mensen die in de nieuwe structuur niet meer in aanmerking komen voor een Wsw- indicatie, wordt ingezet op werkgelegenheid met loondispensatie bij reguliere werkgevers. Zij verdienen daar maximaal het wettelijk minimumloon, maar kunnen ook veel minder gaan verdienen. Het is overigens onaannemelijk dat er voldoende werkgelegenheid beschikbaar zal komen. Specifieke maatregelen om die werkgelegenheid te stimuleren zijn niet in het regeerakkoord opgenomen. De groep die het vanwege een arbeidshandicap niet lukt om bij een reguliere werkgever een baan te vinden en die niet in aanmerking komt voor beschutte werkplek, krijgt bijstand. Uiteindelijk zal dit dus betekenen dat veel banen in de sociale werkvoorziening verloren gaan en mensen in een uitkeringssituatie terecht komen.
De verwachting is trouwens dat de huidige werknemers van de sociale werkvoorziening ook langzaamaan zullen overgaan naar de nieuwe situatie.

Op zaterdag 27 november a.s. gaat de SP- fractie samen met de leden uit - onder meer - Wormerland naar de manifestatie ‘Armoede werkt niet’ in Den Bosch. Deze manifestatie is er om te protesteren tegen de forse bezuinigingen op mensen met een arbeidsbeperking. Zo dragen wij ons steentje bij om de mensen met een arbeidsbeperking een hart onder de riem te steken, hun problemen onder de aandacht te brengen en een poging te ondernemen dit kabinet op andere gedachten te brengen met betrekking tot bezuinigingen op mensen die het al moeilijk hebben. Uiteraard kunt u – net als Job Cohen - met ons meerijden naar Den Bosch en de manifestatie meebeleven. Wij laten bussen rijden naar Den Bosch. U bent meer dan welkom!

Wij zijn van mening dat we méér kunnen doen voor mensen met een arbeidsbeperking dan als SP alleen onze stem te laten horen in Den Bosch. Daarom vragen wij aan u, college, en aan u, collega- gemeenteraadsleden, liefst gezamenlijk met Baanstede, ook uw (protest)stem te laten horen richting Den Haag. Dit zou kunnen door middel van een brief, maar als u andere goede ideeën hebt, vernemen wij die uiteraard graag. Op dit moment vinden wij het nogal stil bij u, terwijl het in dit geval toch om een ernstige kwestie gaat. Wij – in Wormerland – moeten alle zeilen bijzetten om onze inwoners met een arbeidsbeperking bij te staan, te beginnen met onze inwoners die in de Wsw zitten.

Graag bespreken wij deze zaak binnenkort met u in de voorronde van de raadsvergadering.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP- fractie,

Henk Mak

U bent hier