h

Ook sociaal investeren svp!

10 april 2011

Ook sociaal investeren svp!

Op de raadsvergadering van 7 april j.l. stond een voorstel ter discussie over welke investeringen in Zaanstad het meest urgent zijn. Hieronder de bijdrage van Patrick Zoomermeijer namens de Zaanse SP-fractie op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

De Socialistische Partij is een partij die keuzes durft te maken. Als, zoals nu het geval is, het investeringsfonds helaas te weinig geld bevat om alle investeringen te doen die wij zouden willen doen, dan moeten we schrappen. Niet schrappen om het schrappen, of om abstracte regels, maar schrappen om iets anders - waar we meer belang aan hechten - mogelijk te maken.

We vinden het dan ook jammer dat het college in haar voorstel voor de besteding van het investeringsfonds nauwelijks geld uittrekt voor sociale investeringen. Welzijn is in dit collegevoorstel karig bedeeld. Een voorbeeld daarvan is het uitstellen van investeringen in jongerencentra. Of denk aan de geprivatiseerde buurtcentra waar het water nu aan de lippen staat. De SP is hartstochtelijk voorstander van investeren in mens en maatschappij, en daar horen jongerencentra uitdrukkelijk bij. Zaanstad heeft relatief weinig jongerencentra en er zijn zelfs wijken waar nog helemaal geen voorzieningen voor jongeren zijn, zoals Saendelft. Zonder dergelijke investeringen ontstaan er dode wijken en buurten, en het is slechts wachten op zogenaamde ‘problemen met hangjongeren’ in Saendelft. Wat dan weer geld kost om puin te ruimen en alsnog de nodige voorzieningen te bouwen. Terwijl we nu kunnen besluiten om het zover niet te laten komen.

Het college schakelt ‘sport’ soms te makkelijk gelijk aan ‘welzijn’. In het geval van de Kleurenbuurt is dat tot op grote hoogte verdedigbaar gezien de bijzondere constructie om de vernieuwingsplannen uit te voeren. We steunen, net als ZVH en de bewoners, die plannen voor 100%. Al zou het ook gewoon mogen onder de noemer ‘Kleurenbuurt’ in plaats van ‘sport’ of ‘zwembaden’.

In welzijn zouden we dus graag meer willen investeren. En dat kan als we de 14 miljoen – of moet ik zeggen: twee keer 7 miljoen - voor de A8-A9, voor dergelijke sociale investeringen gebruiken. In deze moeilijke tijden moet je wel eens kiezen. De A8-A9 is een investering die wat ons betreft op zijn minst uitgesteld kan worden. Daarom steunen we de motie van Rosa, ook omdat daarmee prioriteit wordt gegeven aan de sociale vernieuwing in Poelenburg.
Al is het maar omdat bij ons de twijfels niet zijn weggenomen over de onzekerheden rond de financiering van de A8-A9. Het lijkt er op of alleen de gemeente Zaanstad het geld voor de A8-A9 daadwerkelijk klaar heeft liggen, of gaat leggen, terwijl de Provincie en het Rijk hún deel van het geld niet klaarleggen. Ons hebben - niet alleen via de media - signalen bereikt dat de Gedeputeerde Staten wel degelijk geld hebben onttrokken voor de Westfrisiarandweg ten koste van de A8-A9. Ik hoop dat het vertrouwen dat het college heeft in de Provincie in deze kwestie niet wordt geschaad. Dat we hier niet vanavond een besluit nemen wat al in enige maanden achterhaald kan blijken. En we, net als met de Dienst Justitiële Inrichtingen betreffende de bajesboten, weer met een onbetrouwbare hogere overheid te maken krijgen…

Tot slot willen we meegeven dat we er van uit gaan dat de investeringen in de bedrijventerreinen zich terug zullen verdienen. Investeren in bedrijventerreinen doen we graag, maar het moet de stad en de gemeenschap ook wat opleveren. Dat mag je van de private sector, die we hiermee een handje toesteken, ook verwachten.

Maar dat de Kleurenbuurt haar ‘make over’ krijgt, dat er wordt geïnvesteerd in belangrijke zaken als de spoorse doorsnijdingen en in zwembaden en sportvoorzieningen, maakt dat de SP voor het collegevoorstel zal stemmen. Al hopen we dan zonder de A8-A9!

Wat betreft de slappe en overbodige motie over de Kleurenbuurt van een aantal collegepartijen, die zal de SP niet steunen. Het is slechts een ‘een-tweetje’ tussen de PvdA en de wethouder voor de bühne.

U bent hier