h

SP stelt vragen over sluiting Bovenkruier

14 juli 2011

SP stelt vragen over sluiting Bovenkruier

Het bestuur van buurthuis De Bovenkruier in 't Kalf in Zaandam gooit moegestreden de handdoek in de ring. De bemiddelingspoging tussen hen en de eigenaar van het buurthuis, Rochdale, is mislukt. De SP twijfelt inmiddels sterk aan de juistheid van de verzelfstandiging van sommige buurthuizen enige jaren terug. Als er niets gebeurt, zit het 't Kalf zonder buurthuis. En dit nadat de wijk al een jongerencentrum en een bibiotheek heeft verloren. De leefbaarheid staat onder druk. Daarom stelde de SP onderstaande vragen aan het college. Het zijn zogenaamde "artikel 51 vragen", waarop normaal gesproken binnen 6 weken antwoord moet worden gegeven.

Inleiding

Per 1 januari 2008 is het buurthuis De Bovenkruier (met de onderliggende grond) tegen boekwaarde verkocht aan woningbouw corporatie Rochdale. Deze transactie maakte deel uit van een grotere operatie van een verzelfstandigde doorstart van vier buurthuizen, waarover in de gemeenteraad destijds veel bezorgde vragen zijn gesteld, o.a. door de ZOG en de PvdA.

In een ongedateerde brief schreef wethouder Noom in reactie op het Zaanstad Beraad van 1 november 2007 het volgende:

Bij de Vuister en de Bovenkruier worden respectievelijk Parteon en Rochdale verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de buurtcentra en maken hierover afspraken met de stichtingen.
De corporaties hebben uitgesproken de bestaande activiteiten te blijven huisvesten na 1 januari 2008. Dat doen de corporaties niet alleen nu maar ook tijdens en na herontwikkeling. Over de wijze waarop wordt op dit moment door de corporaties en beide stichtingen overleg gevoerd.

In alle gevallen geldt het volgende:

De corporaties bieden voor, tijdens en na herontwikkeling van de locaties voldoende accommodatieruimte aan voor wijkgebonden ontmoetingen en verenigingsactiviteiten, tegen een maatschappelijke huurprijs. Bij voldoende accommodatieruimte denken wij aan minimaal 300 m2. Voor de bepaling van de maatschappelijke huurprijs wordt aangesloten bij de maatschappelijke huurprijs die gold toen Welsaen het beheer van deze buurthuizen vervulde. Daarover komt zo spoedig mogelijk duidelijkheid.
De corporaties dienen bij herontwikkeling op de locaties zich te houden aan gemeentelijke beleidsuitgangspunten voor de betreffende gebiedsontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met de exploitatiemogelijkheden van deze ruimtes. De corporaties moeten bij herontwikkeling met realistische plannen komen en rekening houden met de verplichtingen die ze met de stichtingen en andere partijen aangaan als het gaat om de wijze waarop buurtfuncties geëxploiteerd blijven worden.

Alle bovengenoemde afspraken en voorwaarden worden door de gemeente opgenomen in het verkoopcontract met de corporaties.

Ondanks deze toezeggingen bleven er in de raad zorgen bestaan, vooral over de toekomst van de Vuister en De Bovenkruier. De Bovenkruier had op het moment van het raadsdebat van 29 november maar één gesprek gehad met Rochdale en er was geen enkele schriftelijke overeenkomst. De wethouder heeft toen gezegd: ”Ook corporaties zijn zich ervan bewust dat zij maatschappelijke verplichtingen hebben. Zij zijn bereid de panden over te nemen en open te houden. Zij zijn ook bereid de exploitatie te doen zodat op het zelfde (financiële) niveau de activiteiten kunnen worden voortgezet. Als er nieuwbouw komt – dat is verschillend – zorgt de woningcorporatie ervoor dat tijdens de sloop en nieuwbouw plekken aanwezig zijn waar de activiteiten kunnen worden uitgevoerd.”
Zij zei ook “Gevraagd is naar het aantal vierkante meters. Wij nemen het minimum op. Het minimum is 300 m2 … in het Kalf wordt gesproken over 400 m2 … de gesprekken daarover zijn niet afgerond.” En: “De afspraken zijn gemaakt voor vijf jaar, maar de afspraken zijn in de praktijk – u kunt het lezen in de formulering van het besluit – voor, tijdens en na. De afspraken gelden dus veel langer.”
Tevens meldde de wethouder dat er altijd een contactambtenaar is voor buurthuizen en dat de afdeling ermee bezig was.

Per 22 juli 2011 zal De Bovenkruier haar deuren sluiten en er bestaat grote onenigheid tussen het bestuur dat nu aftreed en de corporatie Rochdale. In het licht van het bovenstaande stelt de SP de volgende vragen:

• Bent u bekend met de problemen die tot de sluiting van de Bovenkruier hebben geleid? Hoe interpreteert u deze sluiting in het licht van de afspraken die in 2007 met de raad zijn gemaakt?
• Op welke voorwaarden is De Bovenkruier uiteindelijk verkocht? Hoe luidde het contract?
• Strookt deze sluiting hiermee en weet u of de Bovenkruier in september weer open gaat, dan wel of Rochdale alternatieve voorzieningen treft? Wat gebeurt er met de activiteiten die nu in De Bovenkruier plaats vinden?
• Is het u bekend dat er geen afspraken tussen De Bovenkruier en Rochdale op papier zijn gezet? Er is bijvoorbeeld geen huurcontract en van het door Rochdale in 2008 zelf toegezegde overleg over onder andere het beheer en de inrichting van de organisatie is ons geen enkel schriftelijk resultaat bekend.
• Waarom heeft de gemeente er niet op toegezien dat er afspraken op papier kwamen? Was dit niet onderdeel van het besluit tot verzelfstandiging?
• Was het u bekend dat Rochdale De Bovenkruier geen vijf jaar wil ondersteunen? Vindt u dit in overeenstemming met de destijds in de raad gewekte verwachtingen? Heeft u vernomen wat daarvoor de redenen zijn?
• Heeft het college op enigerlei manier sinds de verzelfstandiging tot afgelopen april, toen bekend werd dat De Bovenkruier dreigde te moeten sluiten, zich bezig gehouden met de naleving door Rochdale van de gemaakte afspraken over de welzijnsvoorzieningen in ‘t Kalf? Zo ja, waar bestond dat dan uit? En waarom heeft het dan toch mis kunnen gaan met De Bovenkruier?
• Bent u bekend met de financiële situatie van De Bovenkruier en de aanspraken van Rochdale? Al voor de verkoop maakte het bestuur zich zorgen over de hoge energiekosten door de verouderde verwarmingsinstallatie en de huur die Rochdale wilde gaan vragen in het nieuwe pand. De ‘maatschappelijke huurprijs’ zou volgens het bestuur van De Bovenkruier op moeten lopen van €15 in 2011, via €25 in 2012, €35 in 2013, tot €125 per m2 in de nieuwbouw. Klopt dit en indien dit klopt, hoe kan een maatschappelijke huurprijs zo snel tot zo een grote hoogte stijgen?
• Hoe denkt u dat het De Bovenkruier of een andere voorziening in ‘t Kalf zonder steun van buitenaf overeind kan blijven? Is de financiële situatie geen belemmering voor een eventueel nieuw bestuur?
• Wat heeft de gemeente voor plan achter de hand om een buurthuisfunctie in ’t Kalf te handhaven, mocht er geen nieuw bestuur komen, of als het buurthuis om een of andere reden niet in de nieuwbouw terecht komt?

U bent hier