h

Slotbeschouwing SP begrotingsdebat: sociaal fonds

10 november 2011

Slotbeschouwing SP begrotingsdebat: sociaal fonds

Hieronder de slotbeschouwing van de SP, uitgesproken op 10 november door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. Het was de afsluiting van het debat dat twee weken duurde, en waarin de SP de handen op elkaar probeerde te krijgen voor een zogenaamd Sociaal Investeringsfonds. Dat fonds, bijvoorbeeld gevuld met geld dat anders aan de A8-A9 zou worden verspild, zou ingezet moeten om bezuinigingen in het sociaal beleid te repareren of te compenseren. Want de SP gaat nog altijd uit van solidariteit: 'de zwaarste lasten voor de sterkste schouders'. Niet alleen in woord, zoals de PvdA, maar ook in daad: met acties op straat en met concrete voorstellen, zoals dit sociale fonds.

Patrick Zoomermeijer"In tegenstelling tot wat vooral de VVD beweert, wordt in de begroting zoals die nu voorligt een grote kaalslag in de sociale voorzieningen voorbereid. Om te beginnen de afbraak van de sociale werkvoorziening Baanstede. De eerste ontslagen zijn al gevallen. In de bijstand worden per 1 januari al een aantal verslechteringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld de eerste maand geen uitkering voor aanvragers van een bijstandsuitkering. Financiële drempels voor bijzondere bijstand. Verplicht vrijwilligerswerk – dat dus per definitie niet meer vrijwillig is – voor mensen in de bijstand. Waar blijven de echte banen vraag te de SP zich af? Bijstandsgerechtigden dreigen opgejaagd wild te worden.

De SP zal deze ontwikkelingen op de voet volgen. We roepen de raad op om mee te denken over een heldere, concrete armoedemonitor als hulpmiddel hierbij. Daarvoor hebben we vandaag een motie Armoedemonitor ingediend. Daarin vragen wij de raad te betrekken bij het opstellen van de monitor, zodat we alle aspecten armoede krijgen te zien. We zien ook een spoedige discussie over de bijstandswet tegemoet en zullen zo nodig komen met voorstellen om de begroting te wijzigen.

Het komt echter aan om niet alleen te ‘monitoren’, maar ook om sociaal beleid te maken. De bezuinigingen willen wij repareren waar mogelijk. Wij zien daar de financiële ruimte voor én achten ons moreel verplicht.

Daarom pleiten de SP, ROSA, Trots en hopelijk ook andere partijen voor het instellen voor een sociaal investeringsfonds, zoals voorgesteld in amendement 84. Over wat we uit dat sociale fonds willen bekostigen kan de raad later nog besluiten. De SP hier al wel ideeën over.

Wat betreft de SP wordt het fonds gevuld met enige miljoenen van de doortrekking van de A8-A9. Die weg gaat er voorlopig toch niet komen en heeft in deze tijden van moeilijke keuzes geen prioriteit. Liever stoppen wij nu geld in mensen en niet in asfalt. In motie 71 stelt de SP voor de 23 miljoen die er in het reguliere investeringsfonds voor de drie projecten A8/A9, Poelenburg en Spoorse Doorsnijding was gereserveerd, alleen nog voor Poelenburg te gebruiken. Van wat er overblijft van die 23 miljoen ná de bekostiging van Poelenburg, willen wij 5 miljoen in het sociale investeringsfonds stoppen. Dan heeft dat fonds meteen een goede start!

Over een paar jaar, als De Buiging gereed is, kan nog eens ruim 4 miljoen uit de 29 miljoen van de geschrapte spoorwegovergang Guisweg, aan het fonds worden toegevoegd. Met het schrappen van de A8-A9 heeft het reguliere investeringsfonds minder vulling nodig. Zie daarvoor amendement 82, ingediend door meerdere partijen.

Structurele vulling van het sociale fonds kan worden geregeld met vrijvallende kapitaallasten (=rente), door het vervroegd aflossen van schulden met het ‘Guisweggeld’. Dit staat in amendement 83.

Hiermee is de vulling van het sociale fonds realistisch onderbouwd en allesbehalve vaag. Het is mogelijk en het is nodig. Geachte raad, denk aan uw bewoners en stem vandaag sociaal!"

Update: SP blijft bezuinigingen kritisch volgen

Uiteindelijk stemde een minderheid voor het sociale investeringsfonds, de linkse collegepartijen lieten het helaas afweten. In zijn stemverklaring voor de begroting zelf, stelde Zoomermeijer: "De SP maakt bezwaar tegen de bezuinigingen in het sociale domein, zoals die nu in de begroting zijn opgenomen. Wij zullen tijdens het bespreken van de nieuwe wet Werken naar Vermogen en de kerntakendiscussie weer met voorstellen komen voor social beleid. Dat het college met de Guisweg geld heeft vrijgespeeld valt te loven. Wij hadden dat geld graag sociaal besteed. We zullen de partijen die met ons hun zorg over de armoede hebben uitgesproken, blijven oproepen om met sociale oplossingen te komen. Met die aanmerkingen stemmen wij in met de begroting."

U bent hier