h

SP-motie: Kinderpardon

2 maart 2012

SP-motie: Kinderpardon

De gemeenteraad van Wormerland, in vergadering bijeen op 6 maart 2012,

Overwegende dat:
- Er een kleine maar substantiële groep asielkinderen ons land uitgezet dreigt te worden (+/- 1000) ondanks dat deze kinderen hier 8 jaar of langer verblijven en geworteld zijn in dit land;

- Deze groep bestaat uit kinderen van 21 jaar en jonger die ofwel als alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA) ofwel met het hele gezin gevlucht zijn uit het land van herkomst;
- Het geen recht doet aan de problematiek wanneer slechts voor individuele gevallen die enorm veel media aandacht krijgen, zoals Sahar en Mauro, ad hoc oplossingen worden geboden.
- Het onwenselijk is dat asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar een land waar ze geen enkele binding meer mee hebben, en waar ze hoogstwaarschijnlijk ook geen toekomst zullen hebben.
- Het kinderpardon voorziet in een structurele oplossing voor deze groep minderjarige asielzoekers, door hen een verblijfsstatus te verlenen.
Verzoekt het college om bij de minister voor Immigratie & Asiel namens de gemeente Wormerland aan te dringen op een kinderpardon

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP- fractie:

Hans Mandjes

U bent hier