h

SP-motie: Statiegeld

2 maart 2012

SP-motie: Statiegeld

De gemeenteraad van Wormerland in vergadering bijeen op 6 maart 2012

constaterende dat:
op 7 maart 2012 de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote frisdrankflessen

overwegend dat:
het statiegeld zoals dat tot nu toe geldt voor de meeste grote plastic flessen een uitstekende manier is om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%)
uitbreiding van dit systeem naar kleine flesjes en blikjes als middel om zwerfvuil tegen te gaan dan ook zeer gewenst is
de kosten van opruimen van zwerfvuil, mede door de bezuinigingen van het Rijk (bijdrage aan het Afvalfonds komt te vervallen), meer en meer voor rekening van de gemeenten komen
hierdoor de afvalstoffenheffing voor burgers hoger dreigt te worden

van mening dat:
Wormerland een gemeente wil zijn die schoon, heel, mooi én groen is

besluit:
1. een dringend beroep te doen op de regering om al het mogelijke te doen om een uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes mogelijk te maken
2. het college te verzoeken deze motie te zenden aan de regering, met afschriften aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP- fractie

Hans Mandjes

TOELICHTING:

Per jaar worden in ons land 3,1 miljard (!) grote en kleine plastic flessen en blikjes geproduceerd. Met name de kleine plastic flesjes en blikjes worden in bermen en langs wegen teruggevonden. Het is buitengewoon hinderlijk en slecht voor het milieu. Veel inwoners ergeren zich aan zwerfvuil. Er is zelfs sprake van een relatie tussen verloedering en onveiligheidsgevoelens in wijken en buurten, zoals uit onderzoek van het SCP gebleken is (actieplan kabinet Balkenende IV tegen overlast en verloedering, 2009)

De gemeente draait voor de kosten op, die gemaakt worden voor het opruimen van zwerfvuil. Deze kosten worden vervolgens weer verrekend in de afvalstoffenheffing die burgers moeten betalen. Wij stellen dan ook voor om het statiegeldsysteem uit te breiden, teneinde stijging van lasten voor de burger te voorkomen.

De bestaande emballageapparatuur is geschikt om ook kleine flesjes en blikjes te verwerken.

Vanuit de frisdrankindustrie is een sterke lobby gaande om het statiegeld af te schaffen. Zij zijn de belangrijkste tegenstanders van de statiegeldregeling. Indien gemeenten hun stem laten horen richting het kabinet wordt ook het belang van de burger gehoord.

U bent hier