h

'College Zaanstad wenst andere inwoners'

9 juni 2012

'College Zaanstad wenst andere inwoners'

Donderdag 7 juni werden drie visiestukken voor de komende jaren besproken in de raad: de Ruimtelijke Structuurvisie (RSV, over oa. milieu en wonen), de Economische Structuurvisie (ESV) en het ontwikkelingsplan Zaan-IJ (ontwikkeling van Zaandam-Zuid richting Amsterdam). Hieronder de bijdrage die Sonja van Elmpt namens de SP gaf.

Sonja van ElmptWe behandelen drie visies tegelijkertijd. Dat ligt voor de hand omdat de drie visies veel met elkaar te maken hebben., maar voor de SP fractie wil dat nog niet zeggen dat we alle drie de visies gelijk beoordelen.

Wederom neemt college voorschot op kerntakendiscussie

Wat betreft de economische structuurvisie zijn we het redelijk eens met de insteek van dit college. Ook de SP vindt dat Zaanstad een stad moet zijn waar wonen en werken samen moet gaan. Dat de accenten gelegd worden op die delen van de stad die het sterkst zijn, zuiderhout, hembrugterrein en het Inverdangebied zou ook onze keuze zijn. We vinden wel en dat hebben we in de voorbereidende debatten ook gezegd dat we nu wel op een moeilijk moment staan om beslissingen te nemen. Ten eerste hebben we bij lange na de kerntakendiscussie nog niet afgerond en economie is een deelgebied waar de gemeente geen verplichte taken heeft, dus het zou zo maar kunnen dat we daar minder geld in gaan steken als uitkomst van de kerntakendiscussie, En waar staan de beslissingen van vandaag dan nog.

Verder hebben we ook wel wat gemist. Een visie is een blik op de toekomst en er vinden op het gebied van de economie nogal wat ontwikkelingen plaats waar we op zn minst de aandacht voor missen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen van het internet winkelen wat in sommige steden al lijdt tot verschraling van het winkelbestand Zonder al te veel koffiedik zouden toch wat scenario's geschetst kunnen worden waar Zaanstad zich op zou moeten voorbereiden.

Aandacht voor midden- en kleinbedrijf

Maar het meest missen we toch een duidelijke visie op het midden en -kleinbedrijf (MKB) in onze gemeente. Grote bedrijven vinden Zaanstad wel of niet. Die hebben een eigen beleid en een eigen visie over de vestiging in een bepaalde gemeente. IKEA zou er niet over denken hier naar toe te komen als het niet in hun eigen beleid zou passen en dat geld ook voor Primark. Het MKB is veel vaker gebonden aan de streek, levert veel werkgelegenheid en levendigheid op in de stad. Voor ondernemers in het MKB is het van groot belang dat de gemeente meewerkt en denkt en ze op mogelijkheden kan wijzen. Veel meer nog dan bij de grote bedrijven die veel mensen in dienst hebben om zaken voor ze uit te zoeken. Ten behoeve van het MKB heeft de SP een motie gemaakt om voor deze ondernemers een speciaal loket in het leven te roepen.

Wat betreft de visie op Zaan-IJ heeft de SP ook geen grote problemen, behalve dan daar waar werken en wonen elkaar in de weg zouden kunnen zitten, maar dat komt in de ruimtelijke structuurvisie aan de orde. En daar zijn we minder positief over. Ook de kosten van de programmaontwikkeling zullen wat ons betreft aan de orde komen bij de kerntakendiscussie.

Dan de ruimtelijke structuurvisie, Hoewel er ook goede kanten aan deze visie zitten kunnen we toch niet positief zijn over dit stuk omdat het haaks staat op een aantal uitgangspunten van de SP. Het is ook moeilijk om te amenderen omdat we dan het hele stuk zouden moeten herschrijven.

Voor de SP zijn meer banen, meer bezoekers, meer woningen ook van belang, maar we willen ook staan voor een gezond milieu, volksgezondheid, sociale samenhang en sociale zekerheid.

De milieucontouren moeten niet op papier teruggedrongen worden, maar werkelijk. Niet alleen om een klimaatdoelstelling te halen, maar omdat dat winst betekent voor de volksgezondheid. Het aantal milieubelaste woningen moet daadwerkelijk worden teruggedrongen en niet door het soepeler hanteren van regels. Daar schieten de bewoners van die woningen niets mee op. De bodem moet worden gesaneerd en niet alleen maar worden afgedekt. Dat is het probleem doorschuiven naar de toekomst. Ook de luchtkwaliteit is nog lang niet goed genoeg. Wij willen niet met de crisis en herstelwet in handen de grenzen van milieuwetgeving aftasten. Wij willen een gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze gemeente.

Liever geen A8-A9

Terwijl het openbaar en langzaam vervoer voor 2040 prioriteit krijgt verdwijnen ze naarmate je dichter bij het heden komt. Wat gaan we nu al doen voor de fiets en het goederenvervoer over water? Intussen blijft de A8-A9 constant op de agenda staan, terwijl die het cultuurlandschap gaat verwoesten en de lucht nog verder vervuilt. We ondersteunen dan ook de motie van Rosa hierover

Maar het meest stuit ons de evenwichtige bevolkingssamenstelling ons tegen de borst. Er gaat geen stuk meer voorbij of er wordt weer uitgepakt over de hoog opgeleiden en vooral meer vermogende inwoners die Zaanstad zo graag wil hebben. Overigens: hoog opgeleid betekent lang niet altijd 'hoog inkomen'.

Vindt het college de huidige inwoners te min?

Wij willen graag mensen aan onze stad binden. jongeren in Westzaan die uit de stad vertrekken omdat ze hier geen betaalbare woning meer kunnen vinden, Studenten die hier geen huisvesting vinden en als ze eenmaal vertrokken zijn niet meer terugkeren. Mensen die wat meer gaan verdienen en die graag een mooiere woning willen? prima als daar behoefte aan is, Waar denkt u dat al die creatieve mensen en kunstenaars willen wonen als ze hier komen werken? waarschijnlijk heeft het gros recht op een sociale huurwoning. Waarom dan in vredesnaam aldoor maar weer die focus op hogere inkomens van buiten de stad. Hiermee zegt dit college dat de huidige inwoners eigenlijk niet goed genoeg zijn. Gemengde wijken betekent voor de SP afwisselende woningen voor grote en kleine gezinnen, voor ouderen en jongeren, voor hoge en lage inkomens. Niet een eenzijdige focus op bouw van dure huizen.

Zolang dit soort teksten nog in visies staan zal de SP zich daar tegen uitspreken.

Uitkomst

De SP heeft uiteindelijk tegen de Ruimtelijke Structuurvisie gestemd. De SP-motie voor één loket voor het MKB voor de Economische Structuurvisie kreeg veel steun, maar haalde het helaas toch niet. Het college verwierp de uitspraak dat zij de huidige bewoners van Zaanstad 'te min vindt', maar houd vast aan beleid dat Zaankanters weinig kansen biedt op de woningmarkt en ondertussen een verloren strijd in wil gaan met Amsterdam en andere gemeenten voor de meest kapitaalkrachtige mensen van buiten.

U bent hier