h

Onveilige verkeerssituatie Ambachtslaan Saendelft

19 juli 2012

Onveilige verkeerssituatie Ambachtslaan Saendelft

De verkeerssituatie op e Ambachtslaan in Saendelft is sommige bewoners al langer een doorn in het oog. De SP werd door hen benaderd en ons steunfractuielid Roland van Braam ging bij hen op bezoek. Hij zag met eigen ogen hoe druk het verkeer er is en sneller en langzamer verkeer elkaar soms 'dwars zitten' en parkeren 'op eigen risico' is... Over de situatie stelde de SP samen met D66 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We wachten het antwoord af.

De fracties van SP en D66 zijn op de hoogte dat de wijk Saendelft qua verkeerscirculatie nog niet optimaal is gefaciliteerd. De wijk is immers nog niet gereed. Uiteindelijk als ook Kreekrijk zijn beslag heeft gekregen, zullen de in het bestemmingsplan geplande verkeersafwikkelingen over de hele wijk Saendelft worden verdeeld.

Omdat dit nog wel enige jaren in beslag kan nemen en omdat op dit moment de verdeelde verkeersafwikkeling door de bewoners van de Ambachtslaan als onrechtvaardig wordt ervaren, willen de fracties van de Socialistische Partij en D66 u op basis van artikel 51 van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen voorleggen:

1. Bent u op de hoogte van de verkeerssituatie aan en rondom de Ambachtslaan?
2. Weet u dat de Ambachtlaan zeer veel wordt gebruikt als ontsluitingsroute van Saendelft-West en dat uit tellingen is gebleken dat er meer dan 4.500 motorvoertuigen, waaronder vele Connexion bussen per etmaal passeren en bent u het met ons eens dat dit voor deze straat met zijn kleine profielmaat een zeer zware belasting is?
3. Bent u ervan op de hoogte dat na het in gebruik nemen van deze weg er al meer dan 100 schadegevallen hebben plaatsgevonden en dat daardoor diverse bewoners hun voertuigen op de stoep parkeren?
4. Bent u op de hoogte dat de fietsersbond zich grote zorgen maakt over de verkeersveiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers aldaar? Zo ja, deelt u hun zorgen?
5. Bent u bereid om in overleg met de bewoners naar oplossingen te zoeken?
6. Een nieuwe benadering van de openbare ruimte is het shared space principe. Bent u op de hoogte van deze nieuwe benadering van de openbare ruimte en bent u bereid deze in overweging te nemen?

U bent hier