h

Waarom de SP de A8-A9 wil schrappen

11 juli 2012

Waarom de SP de A8-A9 wil schrappen

In het kadernotadebat stelde de SP, net als ROSA overigens, dat het geld voor de doortrekking van de A8-A9 beter besteed kan worden. We willen graag even toelichten waarom de A8-A9 voor de SP geen prioriteit heeft.

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

De gemeente Zaanstad gaat in het zogenaamde investeringsfonds 14 miljoen reserveren voor het doortrekken van de A8-A9. Dat is het bedrag dat van onze gemeente wordt verwacht als bijdrage in dit project, dat in totaal meer dan een half miljard euro zal kosten, wanneer en als het wordt gerealiseerd. En dan alleen als de weg ‘zo goed mogelijk wordt ingepast in het landschap’ (wat betreft de SP - als de weg er echt moet komen - zoveel mogelijk ingegraven en ter hoogte van Assendelft in een tunnel). Wordt de weg niet ‘ingepast in het landschap’, dan is onze bijdrage 7 miljoen.

Noodzaak en financiën onduidelijk

De laatste jaren is de filedruk als gevolg van de economische crisis met tientallen procenten afgenomen. De Rijksoverheid, die het meeste geld voor de weg moet ophoesten, heeft al enige tijd terug aangegeven dat projecten als de A8-A9 geen prioriteit meer hebben. Daarmee is de noodzaak en drang achter dit project grotendeels weggevallen.

De provincie Noord-Holland, die ook een groot deel van de kosten moet dragen, geeft al enige jaren weinig duidelijkheid over de verschillende infrastructurele projecten die zij moet meefinancieren. Zo wil Noord-Holland graag de Westfrisiaweg (N23) aanleggen, maar mist het de middelen om dat en andere projecten als de A8-A9 tegelijk te financieren. 28 juni jongstleden is de provincie in een gerechtelijke uitspraak gedwongen om binnen zes weken openbaar te maken hoe zij de Westfrisiaweg gaat financieren. Onze verwachting is dat de financiering van de Westfrisiaweg ten koste zal gaan van andere projecten, waaronder mogelijk ook de A8-A9. Als dat zo is, is de gemeente Zaanstad, als relatief kleine financier in het geheel, de enige die daadwerkelijk geld klaarlegt voor de A8-A9. De anderen niet. Dan wordt het hoogst onwaarschijnlijk dat de A8-A9 er binnen afzienbare tijd komt.

En zelfs als de financiering tegen de verwachting in toch rond komt, zijn we jaren verder voordat de eerste schop de grond in gaat. Dan kunnen we het geld dat we voor de A8-A9 reserveren beter zo lang voor iets anders gebruiken.

Samenvattend: waarom we willen schrappen

Wat de SP betreft is het doortrekken van de A8-A9 nu niet aan de orde. De afnemende files en de onduidelijkheid over de financiering zijn hiervoor de belangrijkste argumenten. De SP stelt dan ook voor het doortrekken van de A8-A9 te schrappen en het geld (14 miljoen) te reserveren voor andere bestemmingen. Investeren bijvoorbeeld in de bouw van betaalbare woningen, een reddingsplan voor de sociale werkvoorziening Baanstede, investeren in de sociale vernieuwing van Poelenburg, het creëren van banen… In ieder geval iets waar de mensen in de Zaanstreek nú en concreet iets aan hebben!

Twijfels

Overigens zijn we ons bij de SP er heel goed van bewust dat voor sommige bewoners in Zaanstad-Noord een A8-A9 mogelijk een kortere reistijd oplevert naar hun werk in of rond Amsterdam. En we zijn niet per definitie tegen meer wegen, al gaat onze voorkeur uit naar betaalbaar (of zelfs gratis) en beter openbaar vervoer en een betere planning van bedrijventerreinen door de overheid. Maar als realistische partij zien we ook dat de weg nu financieel niet haalbaar is. En zelfs als de financiering rond komt duurt het nog vele jaren voor de weg af is en in gebruik kan worden genomen.

Vervolgens komen dan nog een paar knelpunten om de hoek kijken. Hoe zit het met het fijnstof of de geluidsoverlast? Wordt de weg wel ingepast in het landschap of krijgen we een ‘magere’ variant waarbij de polder en Assendelft in tweeën worden gesplitst? Wat betekent dit voor de Stelling van Amsterdam, die als erkend UNESCO-gebied zal worden aangetast?

U bent hier