h

Amendement op de Begroting 2013-2016 over de transitie van BaanStede

9 november 2012

Amendement op de Begroting 2013-2016 over de transitie van BaanStede

Op donderdag 8 november, de laatste dag van het begrotingsdebat diende de SP samen met andere partijen een amendement in over de sociale werkvoorziening BaanStede. We wilden dat de doelstelling om iedereen van BaanStede bij een reguliere werkgever onder te brengen werd geschrapt uit de begroting. Het amendement werd helaas niet aangenomen. Maar mede door de voor-stem van de SP en de actie die de SP heeft gevoerd voor BaanStede en vooral de inzet van de mensen van BaanStede zelf werden wel moties en amendementen aangenomen die uitdrukten dat de zorg voor de mensen van BaanStede voorop moet staan en dat de raad uitgebreid betrokken wil worden bij ede uitvoering van de plannen (de 'transitie').

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 8 november 2012,

Constaterende dat:
• De gemeente een zorgplicht heeft voor de medewerkers van BaanStede;
• Het uitgangspunt van de transitie is zoveel mogelijk werknemers bij reguliere werkgevers onder te brengen;
• Er nog geen concrete voorstellen van werkgevers zijn om werknemers met een SW-indicatie in te zetten;
• Er nog geen voldoende uitgewerkte voorwaarden en uitgangspunten zijn waaronder werkgevers SW'ers zouden kunnen 'overnemen';
• De Wet Werken naar Vermogen van de baan is;
• Het nieuwe regeerakkoord op het punt van de sociale werkvoorziening en andere transities nog nader moet worden uitgewerkt.

Overwegende dat:
• De gemeente Zaanstad bij een transitie niet voor de landelijke ontwikkelingen uit moet lopen;
• Het niet onmogelijk is dat er landelijk geld voor een transitie (frictiekosten) zal worden vrijgemaakt;
• Het onmogelijk is de nu voorgenomen transitie te continueren zonder voldoende concrete voorwaarden, uitgangspunten of concrete aanbiedingen van werkgevers.

Besluit toe te voegen aan beslispunt 2:
Met dien verstande dat: Het geld dat is gereserveerd voor de transitie van BaanStede niet beschikbaar te stellen voordat de transitie nader is onderzocht en daarover door de raad is besloten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Socialistische Partij (SP),
Patrick Zoomermeijer

Namens de fractie van ROSA,
Natasja Groothuismink

Namens de Partij van de IJsbaan,
Rob Goezinne

Namens TROTS,
Henk Stevens

U bent hier