h

SP-Woonweekend: huuracties in voorbereiding

4 april 2013

SP-Woonweekend: huuracties in voorbereiding

Door de maatregelen uit het net gesloten Woonakkoord krijgen huurders van sociale huurwoningen te maken met grote huurverhogingen, minder onderhoud en minder sociale huurwoningen, dus langere wachttijden.

De SP vindt het onaanvaardbaar dat de huurders eenzijdig op moeten draaien voor de crisis. Daarom hebben de SP-afdelingen Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Zaanstreek gezamenlijk een regionaal 'actiegericht scholingsweekend Wonen' georganiseerd om de maatregelen te analyseren en daaruit actiemogelijkheden te ontwikkelen.

Dit SP-scholingsweekend werd geopend met een druk bezocht Politiek Café OpSPraak. SP-gemeenteraadslid Remine Alberts, Arco Leusink van de huurdersvereniging Amsterdam en Erik Maassen van de Nederlandse Woonbond informeerden de aanwezigen over de gevolgen van de maatregelen.

In het Woonakkoord is afgesproken dat de woningcorporaties een extra verhuurdersheffing moeten betalen aan de overheid. Niet om te investeren in nieuwe woningen, niet om de wachtlijsten korter te maken, niet om beter onderhoud mogelijk te maken, maar om de gaten in de begroting te dichten. Deze belasting moet worden opgebracht door 'scheefhuurders' meer te laten betalen, te besparen op onderhoud en nieuwbouw. Huurders van een een sociale huurwoning krijgen voortaan een huurverhoging die bestaat uit de hoogte van de inflatie en een verhoging afhankelijk van het inkomen.

Voor mensen met een inkomen onder de 33.000 euro betekent dat een jaarlijkse huurverhoging van 4% (2,5% inflatie en 1,5% toeslag), voor mensen die meer verdienen kan dat oplopen tot een jaarlijkse verhoging van 6,5% (inclusief inflatie). De huurtoeslag zal dit alleen voor de mensen met de laagste inkomens compenseren. De anderen moeten een groter deel van hun inkomen uitgeven aan huur. De reacties uit de zaal waren boos en geschrokken. De behoefte aan acties was groot.

De volgende dag kwamen meer dan zestig actieve SP'ers in Diemen bijeen om te inventariseren welke acties hiertegen ontwikkeld kunnen worden.

Onder voorzitterschap van Hans van Leeuwen, landelijk bestuurslid van de SP, hebben SP-gemeenteraadslid Remine Alberts, SP-wethouder Maíta van der Mark uit Diemen en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen de maatregelen nog eens op een rijtje gezet, om de terreinen waarop actie gevoerd kan worden in kaart te brengen.

Dat corporaties ook anders kunnen handelen bleek uit het verhaal van Kees Kwadijk, directeur van een kleine woningcorporatie in Langedijk. Hij is niet van plan de huren voor de bewoners extra te verhogen. 'Corporaties die de zaken goed op orde hebben, komen een heel eind zonder huurverhoging' , zegt hij. Bovendien denkt hij dat de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging zoveel overbodige bureaucratie met zich meebrengt, dat het uiteindelijk erg inefficiënt uitwerkt. Wel gaat de verhuurderbelasting ook in Langedijk ten koste van nieuwbouwplannen.

Dat er geen enkele reden is om moedeloos achterover te gaan leunen, bleek uit de actievoorstellen van de drie werkgroepen. Deze voorstellen zijn onder te brengen op verschillende terreinen, namelijk: informatie aan de huurders, inventarisatie van de situatie, organisatie van huurders en vergroten van de druk op politiek en woningcorporaties.

Breed gedragen werd het actievoorstel om de verhuurderbelasting om te dopen tot 'Blok-belasting'. De naam van de verantwoordelijke minister is een bruikbaar uitgangspunt voor vele woordspelingen waarmee acties vorm gegeven kunnen worden.

Ook de informatie aan de huurders werd veel genoemd. Via huurdersorganisaties, posters, maar ook door met een rekenmodule op de markt gaan staan, waardoor huurders ter plekke hun huurverhoging uit kunnen rekenen. Ook werd de suggestie gedaan hiertoe een 'Blok-karavaan' in het leven te roepen.

Het in kaart brengen van leegstand en verkrotting, waardoor er met harde feiten gewerkt kan worden, werd belangrijk gevonden, net als het organiseren en actievoeren met de bewoners. Daartoe werden vele suggesties gedaan. Ook vergroting van de druk op woningcorporaties door de prestatieovereenkomsten jaarlijks te bespreken met de gemeente in plaats van eens in de vier jaar werd benadrukt.

Geconstateerd kan worden dat dit 'SP-scholingsweekend Wonen' een rijke oogst aan actiemogelijkheden heeft opgeleverd. Alle SP-afdelingen in de regio Amsterdam kunnen hiermee aan de slag!

U bent hier