h

Geen transitie BaanStede zonder Plan van Aanpak

14 mei 2013

Geen transitie BaanStede zonder Plan van Aanpak

Omdat de SP zich zorgen maakt nadat wij geluiden hoorden over de afbouw van de sociale werkvoorziening BaanStede terwijl de raad nog op een aangepast Plan van Aanpak wacht, stelden we schriftelijke vragen aan het college.

Op 27 februari is, op basis van het in december door het bestuur opgestelde concept transitieplan een presentatie gehouden over het transitieplan voor het huidige SW-bedrijf "BaanStede" met de intentie om de voorlopige visie van de raad daarover te vernemen. Dit is gebeurd in afwachting van het definitieve plan, waarover de gemeenteraden van de negen betrokken gemeenten in mei 2013 zouden beslissen. Kenmerkend voor dit plan is het centraal plaatsen van de detacheringsorganisatie en het opnemen van SW-geïndiceerden in reguliere bedrijven en in zogenaamde ‘social firms’ in samenwerking met het reguliere bedrijfsleven.

Inmiddels zijn er landelijk enige beleidswijzigingen opgetreden, o.a. het uitstel van de invoering van de participatiewet en het vervangen van de verplichting voor een bedrijf groter dan 25 werknemers om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te nemen door een regeling waarbij het initiatief van de werkgevers voorop staat.

Toelichting 1

Door gemeenteraden zijn inmiddels vragen zijn gesteld naar de bescherming van diegenen die bij uitstek terecht kunnen in beschut werk, naar het vangnet, de werkgarantie en naar de financiering. Bovendien is er een alternatief plan gepresenteerd - waarin overigens ook een onderdeel detachering was opgenomen - op 11 maart dat volgens de daar aanwezige wethouder zou worden bezien. Er zijn enige duizenden handtekeningen voor het voortbestaan van het sw-bedrijf aangeboden aan dezelfde wethouder. Er liggen verschillende moties klaar om te gelegener tijd in stemming gebracht te worden.

Toelichting 2

Wij hebben gemeend te moeten constateren dat al enigszins op de uitvoering van het transitieplan zou worden vooruitgelopen:
1. BaanStede-werknemers hebben een vragenlijst van het bedrijf Dariuz moeten invullen, waarbij privacygevoelige vragen moesten worden beantwoord en hun loonwaarde kon worden bepaald,
2. Er is al een bedrijfsonderdeel (Briëlla) afgestoten,
3. Er zijn al mensen met een tijdelijk contract ontslagen,
4. In Zaanstad is een veegopdracht à € 300.000 geschrapt, die werknemers van Baanstede bleek te betreffen.
5. Een print-opdracht à € 150.000 mocht niet worden aangenomen,
6. Er schijnen geen langdurige contracten bij de afdeling ‘Groen’ meer te worden afgesloten.

Vragen van de fractie van de Socialistische Partij (SP)

Geacht college, in kader van Artikel 51 ontvangen wij graag van u antwoord op de volgende vragen:
- Kunt u ons een inventarisatie, een lijst van maatregelen, geven van deze en dergelijke orde die inderdaad al zijn genomen vooruitlopend op het Plan van Aanpak van het bestuur,
- Kunt u ons inlichten met welke bedrijven u onderhandelt over pp-contracten of zijn er reeds dergelijke contracten afgesloten?
- Kunt u een inschatting maken of en in hoeverre deze maatregelen zouden kunnen of moeten worden teruggedraaid, wanneer het Plan van Aanpak van het bestuur in gewijzigde vorm of zelfs in het geheel niet zou worden aangenomen?
- Bent u bereid inderdaad deze en andere maatregelen aan te passen aan het te nemen raadsbesluit?
Bent u bereid met ingang van heden af te zien van nieuwe maatregelen voor zover die niet zouden kunnen passen in een alternatief voor het plan van aanpak van het BaanStede-bestuur?

U bent hier