h

Onderzoek: Waar staat gemeente Wormerland

27 november 2013

Onderzoek: Waar staat gemeente Wormerland

Elke twee jaar wordt er in de gemeenten Oostzaan en Wormerland een onderzoek (genaamd “Waarstaatjegemeente”) uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit twee delen, te weten:

(1) Een klanttevredenheidsonderzoek
(2) Een burgerpeiling

In juni van dit jaar werd opnieuw een onderzoek uitgevoerd door Markt- en Opinieonderzoeker “Team Vier” en de resultaten hiervan werden recent (21 november jl) gepubliceerd. Dit onderzoek wordt overigens ook in andere gemeenten uitgevoerd.

Onderstaand treft u de resultaten van ons onderzoek aan.

Burgerrollen:
Bij “Waarstaatjegemeente” wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende burgerrollen. Deze zijn:

(1) De burger als kiezer
(2) De burger als klant
(3) De burger als onderdaan
(4) De burger als partner
(5) De burger als wijkbewoner
(6) De burger als belastingbetaler

Voor iedere rol en de verschillende onderdelen die bij deze rol behoren wordt een peiling gehouden en een rapportcijfer gegeven als resultaat van die peiling.

De resultaten zijn voor Wormerland en Oostzaan zijn:

Wormerland

(1) Burger als kiezer rapportcijfer 6.2
(2) Burger als klant rapportcijfer 7.9
(3) Burger als onderdaan rapportcijfer 6.3
(4) Burger als partner rapportcijfer 5.9
(5) Burger als wijkbewoner rapportcijfer 6.9
(6) Burger als belastingbetaler rapportcijfer 6.2

Oostzaan

(1) Burger als kiezer rapportcijfer 5.3
(2) Burger als klant rapportcijfer 7.5
(3) Burger als onderdaan rapportcijfer 5.8
(4) Burger als partner rapportcijfer 5.4
(5) Burger als wijkbewoner rapportcijfer 6.9
(6) Burger als belastingbetaler rapportcijfer 5.5

T.o.v. het vorige onderzoek zijn de scores voor Wormerland verbeterd. Alhoewel wellicht onze scores niet hoog lijken, moeten wij wel constateren dat onze cijferlijst op zich tot tevredenheid stemt. Om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren (en dat willen wij natuurlijk) is het belangrijk te weten wat inwoners vinden van onze dienstverlening. Bovendien geven de resultaten ons goed inzicht in wat de bewoners vinden van hun leefomgeving. Met deze gegevens in de hand kunnen wij werken aan verdere verbeteringen van onze dienstverlening aan onze inwoners. Duidelijk is gelukkig dat wij op de goede koers zijn gekomen en wij deze koers verder moeten volgen. De inzet van ons college en die van onze organisatie is hierop dan ook volledig gericht.

Interessant voor de “politiek” zijn de resultaten van het onderdeel “gemeentelijke organisatie”.
In dit onderzoeksdeel wordt de mening gevraagd over de invloed van de kiezer op wat er in de gemeente gebeurt, over het gevoel zichzelf door de gemeenteraad vertegenwoordigd te voelen, in het vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders, in het waar maken van beloften door het college en over de vraag of de gemeente goed wordt bestuurd.
De scores geven helaas het alleen het resultaat aan over de uitkomst “eens + helemaal eens”.
Resultaten over neutraal of onvoldoende worden niet gegeven.

Het onderzoeksbureau concludeert het volgende:

In Wormerland is de kiezer beter te spreken over het gemeentebestuur dan twee jaar geleden
Het vertrouwen in het college is aanmerkelijk groter dan in bijvoorbeeld Oostzaan
Het vertrouwen in het college is gegroeid van 42% in 2011 naar 45% in 2013 (in Oostzaan gedaald van 32% in 2011 naar 21% in 2013).
Het rapportcijfer “gemeente wordt goed bestuurd” is eveneens gegroeid. Was het percentage “eens/helemaal eens” in 2011 nog 33%, in 2013 groeide dit percentage verder tot 37% van de kiezers.
Het vertrouwen in de gemeenteraad is in Wormerland echter gedaald t.o.v. 2011.
Was dit vertrouwen in 2011 20%, nu ligt dit percentage op 15%.
De inwoners van Wormerland zijn redelijk goed te spreken over de gemeentelijke informatieverstrekking.
55% van de inwoners geeft aan dit als positief te waarderen
Ook het gemak om aan gemeentelijke informatie te komen wordt als positief ervaren door 56% van de ondervraagden.

De inwoners van 40 jaar en ouder zijn in het algemeen positiever gestemd dan onze inwoners vanaf 18 jaar t/m 39 jaar
De meest kritische groep zijn de bewoners in de leeftijd tussen 30 jaar en 39 jaar.

De verschillen in de uitkomst tussen Oostzaan en Wormerland zijn wel verklaarbaar.
In Oostzaan hebben zich de afgelopen jaren vele wisselingen voorgedaan binnen het college van burgemeester en wethouders, waarbij wethouders deels werden weggestuurd of moesten vertrekken als gevolg van politieke omstandigheden.
De kiezer houdt niet van narigheid en dat blijkt ook wel duidelijk uit de resultaten van ons onderzoek.

Punt van zorg is echter wel dat veel inwoners zich niet goed vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad en dat het percentage “tevredenheid” zelfs is gedaald.
Ongetwijfeld hebben de vele onnodige discussies in de raad over bijvoorbeeld ons centrumplan voor Wormer hieraan bijgedragen. Uit reacties vanuit de bevolking vernemen wij deze onvrede ook geregeld. Men begrijpt het gewoonweg niet waarom er zo veel verzet is uit (een groot deel van) de raad voor een plan wat toch in hoge mate vanuit de bevolking zelf werd gevraagd en gewaardeerd!

Kortom, er valt nog veel te leren en wij kunnen ons ongetwijfeld ook verder verbeteren.
In z’n algemeenheid is de bevolking van Wormerland meer tevreden dan twee jaar geleden en dat is positief, maar wij moeten niet op “onze lauweren gaan rusten” en ons de komende jaren nog beter inzetten voor Wormerland en onze inwoners.

Als Socialistische Partij (SP) en Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) nemen wij de resultaten serieus op en wij zullen ons met nog meer motivatie inzetten voor onze gemeente en haar inwoners en voortgaan op de door ons ingeslagen weg, want die weg wordt ondanks alles toch als goede koers ervaren.

Anna de Groot - Wethouder SP
Ronald Hendriks - Wethouder VLW

U bent hier