h

Overgangsrecht persoonsgebondenbudget

9 april 2014

Overgangsrecht persoonsgebondenbudget

Inleiding:
Op de website van het blad Binnenlands Bestuur lazen wij op 4 april het artikel ‘Brandbrief G32 om gevolgen overgangsrecht pgb’. In het artikel wordt de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Groningen geïnterviewd. Zij stelt dat door het overgangsrecht van de Wmo 2015 mensen met een pgb dezelfde zorg kunnen behouden in 2015. Een en ander zou ten koste gaan van de mensen die gebruik maken van collectieve zorg. Samen met de VNG wil de G32 staatssecretaris Van Rijn door middel van een brief bewegen de kosten van het overgangsjaar van de Wmo 2015, met name met betrekking tot de extra kosten voor de pgb’s, door Den Haag te laten betalen.

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad

Wormer, 7 april 2014

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u schriftelijk antwoord op de onderstaande vragen:
Kunt u ons meedelen hoeveel inwoners van de gemeente Wormerland gebruik maken van een pgb?
Kunt u ons meedelen welke kosten daarmee zijn gemoeid?
Is het juist dat ook in Wormerland het verstrekken van pgb’s in het overgangsjaar 2015 ten koste zal gaan van het verstrekken van collectieve (Wmo)voorzieningen aan degenen die dit behoeven?
Als de gevolgen van het overgangsrecht in 2015 onverhoopt niet door het Rijk betaald zullen worden, is dan de Wmo- reserve voldoende om zowel de pgb’s als de collectieve voorzieningen volledig te betalen (dus voor iedereen die daar recht op heeft)?
Bent u bereid zich aan te sluiten bij het initiatief van de G32 en een en ander luid en duidelijk aan het Rijk te laten horen?

Voor uw spoedig antwoord op deze vragen danken wij u bij voorbaat.

Namens de fractie van de SP,

Mart van der Kolk

U bent hier