h

Tijdelijke natuur

30 april 2014

Tijdelijke natuur

Inleiding:
Op de website van Binnenlands Bestuur wordt in het artikel 'Tijdelijke natuur op onverkoopbare grond' (van 27 april 2014) het onderwerp 'tijdelijke natuur' uit de doeken gedaan. Op een grotendeels braakliggend bedrijventerrein en nieuwbouwwijk Eeserwold bij Steenwijk floreert de natuur.

Er zijn veel soorten van het dieren- en plantenrijk die zich op de tijdelijke natuur willen huisvesten. Om ervoor te zorgen dat tijdelijke natuur vanzelf verschijnt kan er een ontheffing van de Flora- en Faunawet verkregen worden.

Ook in de gemeente Wormerland zijn een aantal braakliggende terreinen die wachten op mogelijke ontwikkeling. Wij denken bijvoorbeeld aan het terrein voor de Poort van Wormer en het terrein van de Zaandriehoek. Mogelijk zijn er nog meer terreinen die voor tijdelijke natuur in aanmerking komen.

Wormer, 28 april 2014

Schriftelijke vragen aan het college van B&W van Wormerland op grond van art. 39 van het RvO van de gemeenteraad

Geacht college,

Graag ontvangen wij van u het antwoord op de volgende vragen:
Bent u bekend met het betreffende artikel in Binnenlands Bestuur?
Is het in de gemeente Wormerland ook mogelijk over te gaan tot het vestigen van tijdelijke natuur?
Zo ja, op welke terreinen is dit mogelijk?
Bent u bereid op diverse terreinen in Wormerland tijdelijke natuur te vestigen?

Voor uw spoedig antwoord op onze vragen danken wij u bij voorbaat.

Namens de fractie van de SP,

Mart van der Kolk

U bent hier