h

(Nog) geld zat!

29 mei 2014

(Nog) geld zat!

Het financieel beleid dat de gemeente Wormerland gedurende de afgelopen vier jaren heeft gevoerd heeft ervoor gezorgd dat in de nabije toekomst een paar klappen rond de decentralisaties AWBZ en jeugdzorg kunnen worden opgevangen. Ondanks het feit dat er een ruimhartige uitvoering van de Wmo was, is er toch een bedrag van € 1,1 miljoen gereserveerd om in de nabije toekomst mensen te geven waar ze recht op hebben. 100% sociaal, dat was Wormerland in de afgelopen vier jaar.

De SP-fractie Wormerland stelde vragen en kreeg de volgende antwoorden van het college:

De fractie van de SP stelde op 7 april 2014 enkele vragen over het overgangsrecht voor PGB houders naar aanleiding van een artikel in Binnenlands Bestuur van 4 april 2014. De vragen en antwoorden treft u onderstaand.

Vraag:
Kunt u ons meedelen hoeveel inwoners van de gemeente Wormerland gebruik maken van een pgb? Kunt u ons meedelen welke kosten daarmee zijn gemoeid?

Antwoord:
Voor 2014 is het op dit moment niet bekend om hoeveel PGB houders het gaat en welke kosten hiermee zijn gemoeid. Cliëntgegevens komen naar verwachting na 1-7-2014. Voor 2011 is bekend dat ca 26 inwoners uit Wormerland een PGB ontvingen voor begeleiding/kortdurend verblijf. In totaal ging het om een bedrag van €179.000.

Voor de jeugdhulp geldt dat er voor ca 130 kinderen een PGB wordt verstrekt (op basis van gegevens 2011). In totaal bedroeg de omvang van het totaal verstrekte PGB-budget voor jeugdhulp €863.553,-.

Vraag:
Is het juist dat ook in Wormerland het verstrekken van PGB’s in het overgangsjaar 2015 ten koste zal gaan van het verstrekken van collectieve (Wmo)voorzieningen aan degenen die dit behoeven?

Antwoord:
Door het overgangsrecht behouden mensen die een PGB hebben het recht hierop. Een andere oplossing bijvoorbeeld in de vorm van een collectieve (Wmo)voorziening hoeft de cliënt dan niet te accepteren. De verschuiving naar andere goedkopere oplossingen (al dan niet in de wijk) wordt hiermee in 2015 afhankelijk van de medewerking van de cliënten. Blijkens het artikel in Binnenlands Bestuur is de verwachting dat slechts een klein deel van de cliënten met een PGB deze willen inruilen voor een andere, goedkopere oplossing. Overigens geldt dit knelpunt ook voor de overgangscliënten die de zorg in natura ontvangen. Het overgangsrecht zal betekenen dat de gemeente de taakstellende (landelijke) bezuinigingen in 2015 niet zal kunnen realiseren. Of de consequentie is dat andere inwoners geen of minder beroep kunnen doen op collectieve voorzieningen hangt af van de budgettaire kaders die de raad hiervoor stelt bij de begroting.

Vraag:
Als de gevolgen van het overgangsrecht in 2015 onverhoopt niet door het Rijk betaald zullen worden, is dan de Wmo- reserve voldoende om zowel de pgb’s als de collectieve voorzieningen volledig te betalen (dus voor iedereen die daar recht op heeft)?

Antwoord:
Op dit moment zit er ca 1,1 miljoen in de reserve Wmo (onder voorbehoud goedkeuring jaarrekening 2013). De verwachting is dat hiermee voor 2015 voldoende buffer is om de risico’s voor de Wmo op te vangen.

Vraag:
Bent u bereid zich aan te sluiten bij het initiatief van de G32 en een en ander luid en duidelijk aan het Rijk te laten horen?

Antwoord:
Wij hebben tijdens de ledenraadpleging van de VNG op 29 november 2013 hebben wij het signaal afgegeven dat als het kabinet niet bereid is om zowel de persoonlijke verzorging als de begeleiding over te hevelen naar de Wmo dat wij vinden dat er een nieuw pakket van voorwaarden komt. Wij hebben aangegeven dat wij vinden dat het kabinet de gemeenten in dat geval op de volgende drie punten substantieel tegemoet dient te komen te komen:
1. De door het kabinet aangebracht nieuwe "knip" in de PV (95% naar de Zvw) is onuitvoerbaar en financieel riskant; onder deze voorwaarden dient de hele PV naar de verzekering over te gaan.
2. Borging van samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams
3. Een substantiële verlaging van de besparingstaakstelling voor
huishoudelijke hulp (nu 40%) en begeleiding (nu 25%) alsmede financiële compensatie voor het jaar overgangsrecht.

De uitkomsten van de onderhandelingen heeft de VNG voorgelegd aan haar leden. Wij hebben met een grote meerderheid van gemeenten aangegeven niet in te stemmen met de uitkomsten van de onderhandelingen. Onze belangrijkste reden om niet in te stemmen met de uitkomsten van de onderhandelingen was onze inschatting van de haalbaarheid van de door het kabinet opgelegde taakstellende bezuinigingen, mat name in 2015 door het overgangsrecht.

Gemeenten hebben voldoende hun standpunt aangegeven over de over te hevelen taken en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen. Wij denken niet dat nog een signaal door ons aan te sluiten bij de brandbrief van de G32 het Rijk zal bewegen om de voorgenomen bezuinigingen te verlagen.

U bent hier