h

Is dit de kadernota? Of is het een vrijbrief voor het college?

13 juni 2014

Is dit de kadernota? Of is het een vrijbrief voor het college?

Op 12 juni 2014 was er een raadsvergadering die draaide om de kadernota. Vanuit de kadernota maakt het college de begroting van de gemeente. De kaders die op 12 juni gesteld werden, stelden echter niet veel voor. Het college krijgt van de coalitie alle gelegenheid om er maar wat op los te prutsen. Met alle gevolgen van dien.

Mart van der Kolk sprak de beschouwingen op de kadernota uit.

Voorzitter, collega- raadsleden,

Over de kadernota 2015 willen wij het volgende zeggen. Enerzijds wordt gesteld dat de opstelling van de kadernota heeft plaatsgevonden voordat er een nieuw college en collegeprogramma werd opgesteld en het coalitieakkoord derhalve niet betrokken werd in deze kadernota. Anderzijds zien wij in deze kadernota diverse elementen verschijnen die beslist niet door het vorige college zijn ingebracht en derhalve dus wél voortvloeien uit het coalitieakkoord van het nieuwe zittende college. Dit maakt deze kadernota tot een merkwaardige.

Ook vragen wij ons af waarom wij juist bij deze kadernota uitgebreide algemene beschouwingen zouden moeten houden. Immers de kadernota wemelt van de opmerkingen als: "Uitgangspunt vormt de nog op te stellen raadsagenda 2014- 2018" en "Stijging van budgetten boven het toegestane inflatiepercentage van 1,5% nemen we op in een aparte bijlage in de programmabegroting" en "raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2014 inclusief de uitkomsten van de zomernota 2014 worden verwerkt in de programmabegroting 2015". Het college krijgt op deze wijze wel heel erg veel vrijheid om de begroting in te richten buiten de raad om. Krijgt de gemeenteraad nog de kans om uitgebreid in te gaan op de op te stellen raadsagenda en de zomernota? Ook financieel? De raad is immers het hoogste orgaan in de gemeente en dient de financiële kaders te stellen.

Vooralsnog kunnen wij niet akkoord gaan met beslispunt 1, de begrotingsrichtlijnen 2015- 2018 vast te stellen. Naar onze mening kleven hieraan voor de gemeenteraad teveel onzekerheden. Wij hebben de raadsagenda nog niet kunnen goedkeuren en wij hebben de zomernota nog niet ontvangen.

Wij maken ons grote zorgen om de kostenontwikkeling van de loonkosten van het bestuur van Wormerland. Het bestuur gaat de gemeente Wormerland maar liefst € 88.000,- euro per jaar meer kosten dan het vorige college. Dit is - als het huidige college de rit uitzit - in totaal een bedrag van € 352.000,-. Voor dat geld kan er in de gemeente Wormerland veel gedaan worden aan armoedebestrijding, re-integratie van werkzoekenden en het oplossen van baggerproblemen (om maar iets te noemen). Wel geven wij toe dat gezien de huidige politieke verhoudingen in Wormerland er altijd drie wethouders hadden uitgekomen, van elk 0,6 fte. Maar een en ander was beslist voordeliger geweest dan het huidige uitgebreide college.

Ook hebben wij onze bedenkingen over de verhoging van het tarief van de OZB en RWBB. Het nieuwe college gaat er blijkbaar van uit dat alleen de rijkaards een eigen woning hebben. Voor wat betreft de echte rijkaards, met een woning boven de € 325.000,- hebben wij geen problemen met de verhoging van het tarief. Maar voor wat betreft de mens die in de ongelukkige omstandigheden gekomen is waarbij het geluk hem niet meer toelacht hebben wij wel degelijk een probleem met de verhoging. Een persoon met een eigen woning kan namelijk op heel veel manieren aan de grond raken. Een scheiding, werkloos worden en een onverkoopbaar huis zijn redenen. En wat te denken van een persoon met een eigen huis die zo onfortuinlijk is dat hij in de bijstand gekomen is? Hij moet een krediethypotheek vestigen maar óók de OZB betalen. En voor de huurders is de OZB- verhoging ook niet gratis. In de huur zit ook de OZB verwerkt, want de woningeigenaar moet immers ook OZB betalen. Wij vragen ons af of Wormerland met de voorgestelde OZB- verhoging in de richting van Zaanstad gaat. Zaanstad is zowat de duurste gemeente op dit vlak. De woningen in Zaanstad zijn echter in de meeste gevallen goedkoper dan die in Wormerland. De OZB- verhoging zal in Wormerland daarom extra aantikken. Wij hebben een motie voorbereid.

Dat een toename van woningen niet doorgerekend wordt in de prognose van de Algemene uitkering en de OZB vinden wij een goede zaak. Vooralsnog ziet het er helaas op korte termijn nog niet naar uit dat er in Wormerland grootschalig gebouwd gaat worden ( denk hierbij aan de Poort van Wormer en dergelijke projecten)   

Gezien de laatst bekend geworden rijksuitkeringen voor Wmo en Jeugdzorg kunnen wij niet concluderen dat Wormerland een voordeelgemeente is. Voor de Wmo blijken wij een nadeelgemeente te zijn. Inmiddels is de meicirculaire uitgekomen en wij krijgen deze graag doorgerekend voor Wormerland in ons vakje. Zonder medeneming van de meicirculaire kunnen wij ook niet akkoord gaan met het vaststellen van de begrotingsrichtlijn 2015- 2018.

Wij gaan akkoord met de geplande uitgaven voor Kneppelsoord, het dierenwelzijnsbeleid, de verhoging van het budget voor de inspectie kinderopvang, de culturele participatie van arme kinderen die buiten andere regelingen vallen en de sigaar uit eigen doos die we 'Nieuw armoedebeleid' noemen. We gaan niet akkoord met de extra fte's van het college van B en W en we willen zo snel mogelijk weten wat de extra taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving ons gaan kosten.

Ook dit college zal te maken krijgen met een steeds groter aantal cliënten in de WWB. Vooralsnog schijnt de economie een beetje aan te trekken, op het gebied van minder werkloosheid is daar echter nog niets van te merken. Integendeel, de werkloosheid is in de laatste maanden juist weer gestegen. Wij hopen van ganser harte dat de voorspelling op bladzijde 13 van de kadernota een juiste is en dat wij in 2017 weer voldoende hebben aan  het huidige begrotingsbedrag. In de tussentijd rekenen wij erop dat dit college de mensen in de WWB niet onderwerpt aan de nieuwe tewerkstelling, de tegenprestatie. Maar wij vrezen echter met groten vreze dat ook in Wormerland de nieuwe tewerkstelling zijn intrede zal gaan doen.      

Resumerend het volgende: Wij zijn van mening dat wij de begrotingsrichtlijnen 2015- 2018, beslispunt 1, niet kunnen vaststellen vanwege de onzekerheden en het gebrek aan nadere informatie. Met beslispunt 2a en 2b kunnen wij instemmen. Bij beslispunt 3 hebben wij een amendement, wij willen het kopje Noodzakelijk bij programma 10 Werk en Inkomen in de tweede tabel van bladzijde 14 van de kadernota vervangen door Onontkoombaar. Bij beslispunt 4 nemen wij de nieuwe en geactualiseerde risico's voor kennisgeving aan. Voorzitter, wij willen u vragen om de beslispunten afzonderlijk in stemming brengen?

Wij danken u voor uw aandacht.

Namens de fractie van de SP:

Mart van der Kolk

U bent hier