h

Interpellatieverzoek SP en VLW over Plaszoom

11 juli 2014

Interpellatieverzoek SP en VLW over Plaszoom

De fracties van SP-Wormerland en Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) zijn samen in de pen geklommen met een zogenaamd 'interpellatieverzoek' voor in de gemeenteraad om te spreken over de voortgang van het winkelcentrum Plaszoom c.q. Centrumplan Wormer. Lees hieronder de brief:

Datum 9 juli 2014

Onderwerp: Interpellatie verzoek Centrumplan Wormer

Geachte heer Tange,

Mede namens de fractie van de SP-Wormerland dienen wij op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Wormerland (alsmede op grond van artikel 155, lid 2 van de Gemeentewet) bijgaand een verzoek tot interpellatie in.

Wij verzoeken u deze interpellatie voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad in september 2014 aan de gemeenteraad voor te leggen zodat de raad kan bepalen op welk tijdstip tijdens deze vergadering de interpellatie zal kunnen worden gehouden (art.38, lid 2 RvO)

Onderwerp van onze interpellatie:

Toelichting conform artikel 38, lid 1 van het RvO van de gemeenteraad van Wormerland:

Het onderwerp van onze interpellatie betreft de recente ontwikkelingen van het “Centrumplan Wormer”.

De gemeenteraad heeft zich gedurende de raadsperiode 2010-2014 diverse keren nadrukkelijk uitgesproken over de inrichting van het “Centrumplan Wormer” en het daarbij behorende bestemmingsplan, inclusief Beeldkwaliteit plan. Beide documenten werden ook in een openbare vergadering van de gemeenteraad vastgesteld en gedurende de raadsperiode 2010-2014 diverse malen door een uitspraak van de raad bevestigd.

Over de, door de gemeenteraad, gewenste inrichting kan dan ook geen onduidelijkheid bestaan. Gedurende de raadsperiode 2010-2014 is eveneens regelmatig over deze inrichting clusteroverleg gevoerd met:

De winkeliersvereniging “Aktief”

De beoogde MFA-partijen (Scwo, Dorpstheater, horeca en BIEB)

Het bestuur van de “bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer”

Bestuursleden van de “Vereniging van huiseigenaren Fuutstraat”

Op grond van genomen besluiten van de gemeenteraad en daaruit volgende genomen besluiten van het college van burgemeester en wethouders is gekozen voor de volgende ontwikkeling:

(1) Het huidige winkelcentrum “Plaszoom” wordt gerenoveerd en uitgebreid

(2) Het nieuwe winkelcentrum krijgt aan de westzijde twee bouwlagen

(3) Op de begane grond worden het Dorpstheater, horeca en een nieuwe winkelvestiging gerealiseerd

(4) Op de tweede bouwlaag (eerste verdieping) worden het SCWO, de BIEB en dienstcentrum gehuisvest

(5) De toegang tot het nieuwe winkelcentrum wordt verlegd en komt in het verlengde van het nieuw ingerichte dorpsplein (aansluitend op de zogenaamde “gele loper”)

(6) Het dorpsplein wordt, behoudens parkeren, eveneens gebruikt voor speciale evenementen, zoals bijvoorbeeld de weekmarkt van Wormer
Gedurende de raadsperiode 2010-2014 werd een aanvang gemaakt met de beoogde en door de gemeenteraad goedgekeurde inrichting van het “Centrumplan Wormer”. Fase 1, vlek A werd gerealiseerd, alsmede de eerste fase van de inrichting van de openbare ruimte. Ook werd, in overleg met “Aktief” en de marktcommissie de weekmarkt verplaatst naar het nieuwe dorpsplein.

Naast deze ontwikkelingen werd begin 2014 het benodigde (deel) bestemmingsplan “Winkelcentrum Plaszoom” onherroepelijk goedgekeurd als gevolg van het feit dat de bewoners Fuutstraat hun beroep bij de Raad van State tegen dit bestemmingsplan hadden ingetrokken.

Eind maart 2014 werd aan Hoorne BV (de projectontwikkelaar) de benodigde omgevingsvergunning afgegeven. Ook werd door de gemeente op verzoek van Hoorne BV de benodigde kapvergunning voor een aantal bomen afgegeven.

Op grond hiervan had een verdere uitvoering van het “Centrumplan”, conform de besluitvorming in de gemeenteraad van Wormerland in april 2014 kunnen worden opgepakt.

Op 22 april 2014 trad het huidige college van burgemeester en wethouders aan. Ingevolge het afgesloten coalitieakkoord tussen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA besloot het college de afgegeven omgevingsvergunning aan te houden en werd deze aangepast. Tijdens ons gesprek met wethouder Fens op 2 juli 2014 werd dit ook door haar bevestigd.

Zoals reeds vele keren aangegeven is een coalitieakkoord geen besluit van de gemeenteraad, doch slechts een voornemen van de coalitiepartijen om zaken te regelen en/of uit te voeren.

Dit betekent dat eerder genomen besluiten van de gemeenteraad hun rechtsgeldigheid behouden. Immers, een besluit blijft geldig totdat een nieuw besluit werd of wordt genomen!

In de hier voorliggende kwestie heeft het college van burgemeester en wethouders echter gemeend om zelfstandig, zonder nieuw besluit van de gemeenteraad van Wormerland, het eerder wel door de gemeenteraad genomen en bevestigde besluit drastisch aan te passen en door te voeren.

Tijdens een besloten overleg met de raadsfracties op 1 juli 2014 werd de gemeenteraad door de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Fens, op de hoogte gebracht van de nieuwe zienswijze. Deze werd vervolgens op hoofdlijnen ook bekend gemaakt op 2 juli 2014 in een persverklaring. Hieruit blijkt dat gekozen is voor een andere invulling van vlek B en daarnaast is “besloten” om de “positie” van de weekmarkt te veranderen.

Het nieuwe plan werd echter reeds op 1 juli 2014 door de Welstandscommissie van een positief advies voorzien. Maar dit plan werd/is nog steeds niet gedekt door een nieuw rechtsgeldig besluit van de gemeenteraad van Wormerland.
Vragen voor de interpellatie, conform artikel 38, lid 1 van het RvO van de gemeenteraad van Wormerland:

1. Is het college van burgemeester en wethouders zich bewust van het feit dat over de inrichting van het door hen gewijzigde plan voor het dorpscentrum van Wormer geen instemming is gevraagd aan de gemeenteraad van Wormerland, terwijl dit nieuwe plan wel afwijkt van het oorspronkelijke, door de gemeenteraad, goedgekeurde plan en Beeldkwaliteit plan?

2. Zo ja, waarom heeft het college deze instemming niet gevraagd?
Zo neen, had het college zich dan hierop niet beter moeten laten voorlichten?

3. Is de burgemeester van Wormerland zich bewust van het feit dat hij ingevolge artikel 170, lid a van de gemeentewet toe moet zien op onder meer de uitvoering van raadsbesluiten?

4. Zo ja, welke actie(s) heeft de burgemeester ondernomen om de genomen raadsbesluiten rondom de ontwikkeling van het “Centrumplan Wormer” wel conform die besluiten uit te laten voeren?
Zo neen, waarom heeft de burgemeester dit nagelaten?

5. Heeft het college voor het door hen gewijzigde plan opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw Beeldkwaliteit plan?
Zo ja, wanneer werd deze opdracht verstrekt?
Zo neen, waarom werd dit nagelaten?

6. In antwoord op gestelde vragen ten aanzien van de ontwikkelingen rondom het “Centrumplan van Wormer” door de fractie van de SP, geeft het college op 1 juli 2014 de volgende reactie op de vraag wat, volgens het college, de oorzaak is van het teruglopen van het aantal klanten van winkels in het betreffende gedeelte van het winkelcentrum “Plaszoom”:

“De winkeliers geven als oorzaken aan: vertrek Dekamarkt uit centrum, vertrek Vomar uit Plaszoom, verplaatsen van de vrijdagmarkt naar het parkeerterrein zonder overleg met de winkeliers, het plaatsen van een viskraam op het parkeerterrein zonder overleg winkeliers. Het college vindt dat een aannemelijke verklaring.”

Vragen zijn:

Voordat werd besloten tot verplaatsing van de Dekamarkt werd hiervoor in opdracht van het gemeentebestuur een DPO (Distributie Planologisch Onderzoek) uitgevoerd. Ook werd in opdracht van Dreef Beheer (Dekamarkt) een DPO uitgevoerd.

Heeft het huidige college kennisgenomen van de inhoud van beide DPO’s?

Zo ja, welke conclusie trekt het college uit beide onderzoeken?

Het college stelt dat zij de verklaring van de winkeliers aannemelijk acht. De verklaring ten aanzien van het niet vooraf overleggen over de verplaatsing van de weekmarkt is echter ten zeerste onjuist. Hierover werd namelijk wel degelijk overleg gevoerd met het bestuur van “Aktief”. Dit bestuur onderschreef de verplaatsing, mede gezien het feit dat de slechte bereikbaarheid van een tweetal winkels in de Talingstraat in de oude situatie op de vrijdagochtenden bezwaren gaf.

Is het college van oordeel dat het bestuur van “Aktief” beschouwd mag worden als een vertegenwoordiging van haar leden, dus ook als vertegenwoordiging van de winkeliers van het winkelcentrum “Plaszoom”?

Zo ja, hoe kan dit college deze verklaring van de winkeliers dan toch aannemelijk achten?

In het winkelcentrum “Plaszoom” is tot nu toe geen vishandel gevestigd. Vele inwoners van onze gemeente hebben echter wel degelijk om een dergelijke voorziening gevraagd. De gewraakte viskraam heeft een vergunning tot 1 januari 2015. Volgens de oorspronkelijke opzet van Hoorne BV zou in het nieuwe winkelcentrum mogelijkerwijs een vishandel worden gevestigd.

In hoeverre hebben aaneen volgende de colleges van burgemeester en wethouders in het verleden vooraf overleg gevoerd over de vestiging van kramen in het centrum van Wormer met de winkeliers van “Plaszoom”? Acht het college een besluit tot vestiging van de ambulante handel een bevoegdheid van het college?

7. Krijgen de inwoners van Wormerland, met name de meest betrokkenen, zoals bijvoorbeeld het bestuur van de “bewonersvereniging dorpscentrum Wormer” nog enige vorm van inspraak alvorens het college haar nieuwe, aangepaste plan zal gaan realiseren? Gelet op uw mededeling dat u in de maand augustus 2014 de nieuwe omgevingsvergunning zal hebben afgegeven en kort daarna met de bouw zal worden begonnen, lijkt het erop dat deze inspraak (vakantieperiode) niet meer mogelijk zal kunnen zijn.

Indien u evenwel toch inspraak mogelijk maakt, in welke mate zal deze inspraak nog kunnen leiden tot verdere aanpassing van plannen en bespreking in de gemeenteraad van Wormerland?

Zo neen, waarom krijgen betrokkenen deze vorm van inspraak niet?

8. Heeft het college inmiddels een nieuwe financiële berekening gemaakt met betrekking tot haar gewijzigde plannen?
Zo ja, wanneer geeft u de gemeenteraad daarover tekst en uitleg c.q. inzage?
Zo neen, waarom heeft het college dit tot nu toe dan nagelaten en was het niet verstandiger geweest om deze financiering op te stellen alvorens uw plannen in de openbaarheid te brengen?

9. In uw persverklaring deelt uw college het volgende mede:
“ Het nieuwe college is van mening dat dit een onwenselijke situatie is en is daarom direct na haar aantreden voortvarend met de betrokken partijen, waaronder de winkeliers, in gesprek gegaan om te komen tot een oplossing”.
Met welke betrokken partijen bent u voortvarend in overleg getreden?
Werden de direct betrokken bewoners, verenigd in de “bewonersvereniging dorpscentrum Wormer” en verenigd in de “Vereniging van Eigenaren Fuutstraat” ook in dit overleg betrokken?
Zo ja, welke reactie gaven zij op uw gewijzigde plannen?
Zo neen, waarom werden deze partijen niet betrokken in uw overleg en waarom heeft uw college juist hier uw eigen coalitieakkoord niet gevolgd, daar waar uw coalitie in dit akkoord zo duidelijk heeft aangegeven aandacht te hebben voor “burgerparticipatie en iedereen mee te laten doen”?

motto coalitieakkoord : “Iedereen doet mee. Iedereen spreekt mee”.

Tekst coalitieakkoord : ”Wij bieden een krachtig, energiek, open en deskundig bestuur, dat denkt in termen van kansen en resultaten voor alle Wormerlanders. Uitgangspunt is dat iedereen meedoet, zich betrokken weet en bijdraagt. Hierbij past burgerinitiatief en burgerondernemerschap.”

Uitgangspunt akkoord : “Burgerparticipatie is de basis. De betrokkenheid van burgers is belangrijk”.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons te bevestigen dat ons interpellatieverzoek, conform het Reglement van Orde, bespreekbaar zal worden gemaakt tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad in september a.s.

Voor de volledigheid willen wij u nog mededelen dat wij een afschrift van ons verzoek aan de lokale pers hebben doen toekomen.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking in deze.

Fractie SP-Wormerland: Fractie Liberaal Wormerland:
Namens deze, De heer M. van der Kolk Namens deze, R.P. Hendriks
(waarnemend fractievoorzitter) (fractievoorzitter)
Reglement van Orde Gemeenteraad Wormerland:

Artikel 38: Interpellatie
Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.
De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.
De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad, de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Gemeentewet: Artikel 60:
De raad kan regelen voor welke beslissingen van het college aan de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan. Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan.
Het college laat de kennisgeving of terinzagelegging achterwegen voor zover deze in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 155:
Een lid van de raad kan de raad verlof vragen tot het houden van een interpellatie over een onderwerp dat niet staat vermeld op de agenda, bedoeld in artikel 19, tweede lid, om het college of de burgemeester hierover inlichtingen te vragen. De raad stelt hierover nadere regels.

Artikel 170:
1a.De burgemeester ziet toe op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijke beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten.

U bent hier