h

Regel behoud woonduur goed en goedkoop

5 februari 2015

Regel behoud woonduur goed en goedkoop

Evert HartogDe volgende vragen dienen zich aan naar aanleiding van het voorstel voor de inspraakreactie actualisatie regels woonruimteverdeling stadsregio Amsterdam 2014. De SP kan waarschijnlijk instemmen met het beleidsvoorstel van de stadsregio nadat de volgende vragen beantwoord zijn.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het debat over de nieuwe woonruimteverdeling in de Stadsregio op donderdag 29 januari 2015

Bij de overgang van woonduur naar inschrijfduur kan iedereen die nu of in de toekomst behoefte denkt te hebben aan een sociale huurwoning zich inschrijven bij woningnet. De woonduur wordt omgezet in inschrijfduur en dat moet voor 1 juli 2015 gedaan zijn. Opgemerkt wordt dat dit voor de minder zelfredzame woningzoekenden een drempel zal kunnen zijn. Als reactie daarop schrijft de burgemeester in de inspraakreactie dat de periode om in te schrijven tot 1 juli 2015 erg kort is en stelt voor deze met een half jaar te verlengen. Daar zijn we het mee eens.

Verder vragen wij ons af wat het college nog meer denkt te gaan doen om die drempel zo laag mogelijk te houden en wat het college gaat doen om er voor te zorgen dat er geen mensen buiten de boot vallen.

We zijn het ook eens met de inspraakreactie van de burgemeester dat afschaffing van tijdelijk behoud inschrijfduur mogelijk moet blijven.

Wij hebben geen moeite met de beperking van de voorrang voor bewoners uit de eigen gemeente, die wordt verlaagd van 30 % naar 25 %. Uit de rapportage van 2013 blijkt dat er ongeveer 30 % nieuwe bewoners van buiten de gemeente Zaanstad komen, met een dalende tendens, dus we verwachten niet dat deze wijziging grote gevolgen zal hebben.

Bij de labeling voor doelgroepen stelt het beleidsplan voor een label voor inkomens toe te voegen. Het klinkt sympathiek om bij de toewijzing van huurwoningen rekening te houden met het inkomen, maar het betekent ook een beperking in de woonkeuze. Daarnaast stellen woningbouwcorporaties soms al een inkomenseis, voor de corporaties die dat doen is deze labeling overbodig.

Wij zien ook het gevaar dat met deze labeling een excuus wordt gegeven om in de toekomst de huurtoeslag af te schaffen, en daar werken we liever niet aan mee.
Het college heeft, samen met andere gemeenten in de regio, een intentieovereenkomst voor voldoende betaalbare voorraad sociale huurwoningen afgesloten en ziet het belang daarvan dus in. Teleurstellend is dat daar momenteel weinig of niets aan wordt gedaan. In het antwoord op mijn technische vragen zie ik geen nieuw beleid. Er wordt verwezen naar een tussentijdse consultatie over de woonvisie die op 4 maart a.s. zal worden behandeld in het Zaans Beraad.

Wij kunnen u alvast melden dat we niet tevreden zijn met de inspanningen van de gemeente Zaanstad en dagen u uit met betere voorstellen te komen. Bij de behandeling van de woonvisie komen we daar op terug.

U bent hier