h

Opvang vluchtelingen en statushouders in Wormerland

30 september 2015

Opvang vluchtelingen en statushouders in Wormerland

De Wormerlandse raad heeft gisterenavond de motie 'Opvang vluchtelingen en statushouders' aangenomen, de indieners zijn SP, CDA, PvdA, Groen Links, en VVD.

De raad van de gemeente Wormerland in vergadering bijeen d.d. 29 september 2015
Overwegende dat,
· Er op dit moment veel mensen vanwege oorlog of vervolging hun eigen land
ontvluchten en een veilig heenkomen zoeken, ook in Nederland;
· het van belang is, dat voor deze mensen voldoende opvang voorhanden is;
· gemeenten een belangrijke rol spelen om deze opvang mogelijk te maken;
· er mogelijk een beroep op onze gemeente wordt gedaan voor kortdurende opvang;
· er ook groeiende behoefte zal komen aan semi-permanente opvang voor mensen
met een tijdelijke verblijfsstatus (voor maximaal 5 jaar);
· de wettelijke verplichting om statushouders woonruimte te bieden, naar verwachting
een groter beslag gaat leggen op de voorraad sociale huurwoningen;
· het van belang is dat er een zo groot mogelijk draagvlak is voor opvang van
vluchtelingen in ons gemeente;
· daarbij ook aandacht moet zijn voor de belangen van onze inwoners;
· er mogelijkheden zijn om leegstaande kantoorgebouwen te benutten voor 72-uurs
opvang;
· semi-permanente woonvoorzieningen gecreëerd kunnen worden in leegstaande
(kantoor)gebouwen en semi-permanente woonunits;
· tevens semi-permanente voorzieningen kunnen worden ingezet om de vraag naar
sociale huurwoningen voor permanent verblijf tijdelijk op te vangen.
Verzoekt het college,
Voorbereidingen te treffen om:
· 72-uurs opvang mogelijk te maken, zodat wij daarin kunnen voorzien als het COA
daartoe een verzoek neerlegt;
· Semi-permanente opvang mogelijk te maken;
· In overleg met Wormer Wonen scenario’s te ontwikkelen voor de huisvesting van een
te verwachten grotere groep statushouders;
en daarbij te kiezen voor een schaal die past bij de omvang van onze gemeente.
Om vervolgens:
· Het COA te informeren over de mogelijkheden die Wormerland kan bieden voor de
opvang van vluchtelingen;
· De Raad concrete voornemens voor permanente en semi-permanente opvang voor
te leggen, inclusief budgettaire gevolgen, er vanuit gaande dat de kosten van tijdelijke
opvang worden gedragen door het COA;
· In het belang van bestaande woningzoekenden stappen te zetten die leiden tot het
beschikbaar komen van meer huurwoningen in de sociale sector, opdat de wachttijd
niet langer wordt dan nu het geval is;
· Een plan te ontwikkelen om te huisvesten statushouders zo snel mogelijk te
integreren in de Wormerlandse samenleving;
en gaat over tot de orde van de dag.
Wormerland, 29 september 2015
CDA
H.G. Roeleveld
GroenLinks
H.P.J. Halewijn
Partij van de Arbeid
G.J.M. de Lange
SP
H.P. Mak
VVD
R.J.G. Berkhout

U bent hier