h

Wormerland TTIP vrij

30 september 2015

Wormerland TTIP vrij

De Wormerlandse raad heeft gisterenavond de motie 'Wormerland TTIP vrij' aangenomen, de indieners zijn de de SP, PvdA en Groen Links.

De raad, bijeen op Dinsdag 29-9-2015

Constaterende dat:

de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om te komen tot een handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP);
een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving bij vestiging of handel in Europa
een van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een bedrijf en een overheid buiten de rechter om, met name wanneer een bedrijf de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en regelgeving die het bedrijf hinderen bij de vestiging of handel in Europa;

Overwegende dat :

het gebrek aan transparantie van de onderhandelingen en het verdrag aangaande TTIP, het gebrek aan participatie van alle beleidsniveaus maar ook van het middenveld en de burgers;

de verontrustende potentiële gevolgen - vooral op het vlak van concurrentie, sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur;

het belang om het beschermingsniveau van de sociale, gezondheids- en milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te waarborgen;

vrijhandelsovereenkomsten niet als breekijzer gebruikt mogen worden om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen, of zelfs in vraag te stellen;

onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht om beslecht kunnen worden waarbij alle regelgeving (sociaal, gezondheid, voedsel, milieu of technologie) die door een overheid is vastgesteld terzijde kan worden geschoven als dit in de ogen van private bedrijven hun toekomstige winsten in het gedrang brengt

een dergelijke juridische constructie de slagkracht van publieke overheden zou inperken om publieke dienstverlening te waarborgen (bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid), kwalitatieve criteria op te nemen in overheidsaanbestedingen, sociale rechten en bescherming te garanderen, en een eigen cultuuraanbod te handhaven;

de verplichtingen van het akkoord bindend zouden zijn voor alle bestuursniveaus en dus ook Wormerland gedwongen zou kunnen worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten gevolge van de ondertekening van dit akkoord;

Spreekt als haar mening uit:

TTIP in het algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging kan vormen voor de lokale democratie in Wormerland en schadelijk kan zijn voor lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom, cultuur;

en spreekt zich, als gevolg hiervan, uit tegen TTIP

Verzoekt het College van B&W:

Dit standpunt van Wormerland actief uit te dragen richting de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement;

SP:
Henk Mak Mart van der Kolk

PvdA:
Gerbrand de Lange Cees Kindt

GroenLinks:
Harold Halewijn Remco Doorn Frans Koelemeijer

U bent hier