h

SP over de begroting van Wormerland

11 november 2015

SP over de begroting van Wormerland

We leven in bewogen tijden. De decentralisaties zetten door en vragen een enorme inspanning van zowel de raad als het gemeentebestuur om alles in goede banen te leiden. Dat dit niet altijd loopt zoals het hoort te lopen, daar zijn we regelmatig getuige van. Gelukkig zitten we als gemeente voor wat betreft de financiën nog steeds aan de goede kant van de lijn. Dit is een compliment waard aan de opeenvolgende wethouders die met deze post zijn opgezadeld. Voorwaar geen gemakkelijke klus in deze moeilijke tijden.

Ons advies aan het college is dan ook: "Kijk uit met de post algemene reserve, die zullen we in de nabije toekomst wel eens hard nodig mogen hebben." Zoals gezegd, voorzitter, we bevinden ons in bewogen en voor veel gemeenten moeilijke tijden. Er wordt van ons als gemeentebestuur gevraagd om in ieder geval mee te denken over het vluchtelingenvraagstuk. En, zoals we hebben kunnen constateren, dat is niet iets van 'dat doen we wel effe'. Als we kijken naar de periode die recent achter ons ligt zeg ik, namens de fractie van de SP: "Chapeau, collega's, voor de manier waarop we deze materie zijn ingegaan."

Ik heb regelmatig gezegd - en dit mede namens mijn fractiegenoten - er moet een oplossing komen en de manier waarop we dit probleem met z'n allen aanpakken verdient een groot compliment. Zelfs in Den Haag is men ervan overtuigd dat de gemeente Wormerland dit goed doet. We zijn dan ook gepast trots dat we van dit geheel deel uitmaken. Mijn fractie is ervan overtuigd dat we met dit enorme vraagstuk tot een goede oplossing zullen komen.

Ook zijn we verheugd dat we de motie TTIP door de raad hebben gekregen, we zullen dat in de toekomst als een goed besluit gaan zien.

Is dan alles in onze ogen rozengeur en maneschijn? Nee, voorzitter, er zijn nog genoeg pijnpunten die ons zeer na aan het hart liggen, maar daarover later.

Voor de SP- fractie is het inmiddels de zesde keer dat zij de algemene beschouwingen op de begroting in deze gemeenteraad mag uitspreken.
De kwaliteit van het document zelf is erop vooruitgegaan. De begroting is goed leesbaar en duidelijk. Dank hiervoor aan het ambtenaren apparaat dat een goed stuk werk heeft afgeleverd.
Met de inhoud van deze begroting en het beleid dat uit deze begroting blijkt zijn wij niet 100% tevreden. Wel zijn er, noodgedwongen, een paar ambities bijgekomen. Dat is een ander perspectief dan bij de kadernota, waaruit geen enkele ambitie sprak. Wij noemen een paar ambities:
Terugdraaien bezuiniging op bijzondere en incidentele bijstand. Dat vindt de SP een goed plan, zéker als er meer bijzondere en incidentele bijstand naar de bijstandsgerechtigden gaat. Dit lijkt het geval te zijn.
Terugdraaien bezuiniging hogere opbrengst OZB e.a. door bouw van hotel Kalverhoek. Dat vindt de SP een verstandig idee, want hotel Kalverhoek staat er nog niet en het is nog maar de vraag of het er ooit zal komen. De vraag is of er nog ambitie is hotel Kalverhoek te realiseren. Voor de SP hoeft dit niet.
Uitbreiding formatie griffie. Het is goed dat de raad het initiatiefrecht oppakt. Wij kunnen ons dan ook vinden in de uitbreiding van de griffie.
Jongerenparticipatie. Na een lange periode waarin de huidige coalitiepartijen de hakken in het zand hebben gezet als het om jongerenparticipatie ging, gloort er nu licht aan het einde van de tunnel. De SP keurt de initiatieven goed en hoopt dat het participeren van jongeren een succes wordt. Jongeren zijn onze toekomst en een goede democratische vorm van jongerenparticipatie voor iedereen zal de PVV buiten de deur houden.
Extra formatie ten behoeve van het Sociaal Domein. Dit lijkt ons een logische zaak. Meer taken in het Sociaal Domein leveren meer werkzaamheden op. Gezien in het licht van de bezuinigingen door het Rijk is het natuurlijk een extra kostenpost.
Uitvoering verbeterplan Werk en Inkomen. Het beleid schijnt succesvol te zijn. Er stromen meer mensen uit de Bijstand. Aan de andere kant stromen er echter ook weer veel mensen in. Daarin is Wormerland niet de enige. Voor werklozen boven de 55 jaar is geen werk meer. Toch gefeliciteerd met de werkmakelaar, die overigens in de vorige raadsperiode al is bedacht en aangesteld.
Voorziening voor wachtgelden voormalig wethouders. Deze voorziening instellen kan, maar is in de ogen van de SP- fractie niet nodig, wij zien er het nut niet van in. Moet deze voorziening ingesteld worden met het oog op een toekomstig vertrek van nog een wethouder in deze raadsperiode? De wethouders van de vorige periode hebben vanaf november 2017 geen recht meer op wachtgeld. Alleen voormalig wethouder Beemsterboer en huidig wethouder Schalkwijk zijn op dit moment een risico voor de maximaal 38 maanden wachtgeld waar een voormalig wethouder recht op heeft.

De SP kan meegaan met al deze 'ambities', hoewel een aantal niet echt ambitieus zijn.

Natuurlijk zijn er ook zaken waar de SP minder tevreden mee is. Het leek ons echter een aanmoediging om eerst te noemen waar de SP wél tevreden mee is. Wij hebben ook een lijstje met onze 'pijnpunten':

De algemene reserve, die in de vorige raadsperiode zo zorgvuldig werd opgebouwd, gebruikt wordt vooral gebruikt om de 'missers' van dit college goed te maken (zoals de extra kosten in de MFA). De algemene reserve is in de laatste jaar bedenkelijk gedaald in onze ogen.
Luisteren en samenwerken. Van de contactcommissies kregen wij mee dat dit college slecht luistert en niet met de bevolking in de kleine kernen samenwerkt. In ieder geval niet genoeg.
Het armoedebeleid is er nog steeds niet. In deze kapitalistische participatiesamenleving (en nee, het heet niet 'participatiemaatschappij') groeit de kloof tussen arm en rijk en wordt het aantal armen steeds groter.
Mensen in de Wsw zijn blijkbaar grootverdieners. Volgens dit college hebben mensen in de SW hoge salarissen en zijn daarom een financieel probleem. Feit is echter dat ongeveer 30 procent van de SW- medewerkers het minimumloon verdient van 1.500 euro bruto. De rest verdient meer, tot bijna 2.000 euro. De SP vindt dat mensen in de sociale werkvoorziening evengoed na langdurig werken een carrière kunnen maken als elke andere Nederlander. En zeg nou zelf, € 2.000,- bruto is netto ongeveer nog een schamele € 1.650,-. Geen hoog inkomen. Het zou een goede zaak zijn als het college inzet op een betere CAO voor deze mensen
Het probleem dat 'Baanstede' heet moet opgelost worden. De medewerkers zijn nog steeds niet zeker van hun zaak. Wordt Baanstede gesplitst? Blijft het samen? Hoe lang zal Wormerland de groenvoorziening nog door Baanstede laten doen? De SP wil duidelijkheid in de eigen gemeente.
Werken zonder loon. Het is voor de SP een voortdurende vloek. Wij vinden het nog steeds geen  goede zaak dat de mensen in de Participatiewet worden ingezet op 'werkervaringsplekken' en zij niet meer krijgen dan hun uitkering. Werken moet beloond worden.
Het dorpstheater wordt half maart 2016 gesloopt, op die datum gaan de woningen in de Witte Duifstraat ook tegen de vlakte. Er is nog steeds geen alternatief voor het dorpstheater. Kan het college ons daar nu eindelijk eens duidelijkheid in geven? Wij zijn nog steeds van menig dat de cultuur op deze manier even fijntjes de nek wordt omgedraaid en dat stuit ons tegen de borst!
Sociale huurwoningen. De SP hoort graag hoeveel sociale huurwoningen er worden gebouwd in de wijk Wormervelden en in de Zaandriehoek. Overal in het land daalt het aantal sociale huurwoningen. Laat dit in Wormerland NIET gebeuren.  

Voorzitter, de SP is wie ze is. Ons streven is een 100% sociale samenleving waarin armoede niet bestaat. Waarin mensen geholpen worden door hun overheid wanneer dit nodig is. Waarin mensen zonder een hogere opleiding ook een goed loon ontvangen. Waarin een goed sociaal beleid voor investeren in stenen en andere flauwekul gaat en waarin duurzaamheid boven mobiliteit gaat. En 100% sociaal willen we vooral blijven   

Tot slot, voorzitter een excuus onzerzijds omdat we bij de tafeltjesronde niet aanwezig konden zijn. Toch hoop ik dat we nog antwoord kunnen krijgen op een paar vragen uit de begroting:
Bladzijde 16, opbrengst Poort van Wormer. Is dit een verwachting of kan dit toegevoegd worden aan eigen kapitaal?
Bladzijde 34, Neck- Zuid. Als het plan niet doorgaat, wat betekent dit dan voor de sportverenigingen? Gaan zij ter ziele?
Bladzijde 68, reserve wegenbeheerplan. Wij lazen dat die pot leeg is, maar wat bij calamiteiten? Toch niet weer de algemene reserve?
Tot slot zijn wij van mening dat we minder moeten terugvallen op de algemene reserve, zoals in de afgelopen twee jaar is gebeurd.  

U bent hier