h

SP en GroenLinks stellen vragen over verkeersveiligheid na openstelling busbrug

17 maart 2017

SP en GroenLinks stellen vragen over verkeersveiligheid na openstelling busbrug

Roland van Braam
Sinds enkele weken is busbrug “De Binding” permanent geopend. Dit verkeersbesluit is genomen vanwege werkzaamheden die plaatsvinden op de Houtveldweg in de Westerwatering. Het college was bezorgd dat deze werkzaamheden filevorming tot gevolg zouden hebben. De SP is op zich niet tegen openstelling van de busbrug, maar maakt zich al jaren zorgen om de verkeersonveiige situaties in Westerwatering.

In september 2014 stelde GroenLinks vragen over de mogelijke openstelling van de busbrug. Er werd toen geantwoord dat er eerst verkeerskundig onderzoek zou plaatsvinden, alvorens de brug ruimere openstellingstijden zou krijgen. Ook zouden bewoners van de wijk Westerkoog betrokken worden bij eventuele besluiten.

In juni 2015 riep GroenLinks in een motie het college op om de rond van Westerkoog veiliger te maken voor de zwakkere/langzamere verkeersdeelnemers. Deze motie kreeg ondanks steun van de SP helaas geen meerderheid, maar de wethouder zegde wel toe aandacht te blijven houden voor de verkeersveiligheid in Westerkoog én daarbij ook steeds de bewoners te betrekken.

Vragen SP en GL aan het college

  • In het collegeakkoord is besloten tot een 24/7-openstelling van busbrug De Binding. Er is echter ook steeds gezegd dat er eerst een grondig verkeerskundig onderzoek zou moeten plaatsvinden. Klopt het dat dit nog steeds niet heeft plaatsgevonden?
  • Behalve een verkeerskundig onderzoek zou er – vóór tot openstelling zou worden overgegaan - ook overleg plaatsvinden met bewoners van de wijk Westerkoog. Klopt het dat ook dit nog steeds niet heeft plaatsgevonden?
  • Is er voor de 24/7-openstelling een nulmeting verricht zodat mogelijke effecten goed gemonitord kunnen worden? Zo ja, kunnen wij daar inzicht in krijgen? Zo nee, waarom is een dergelijke meting niet verricht?
  • Er is in het verleden meermaals gevraagd verkeerstechnische maatregelen te nemen (bijvoorbeeld 30kilometer-zones, gescheiden fietspaden) om de verkeersveiligheid (voor met name zwakkere verkeersdeelnemers) te waarborgen. Waarom is dat tot op heden niet gebeurd?
  • Bent u van plan de inwoners van Westerkoog in de toekomst alsnog te betrekken bij de (veilige) inrichting van de rondweg Westerkoog?
  • Het verkeer op de Houtveldweg (b)lijkt goed door te stromen ondanks de wegwerkzaamheden. Terwijl het verkeer op de rondweg in Westerkoog juist regelmatig vastloopt. Bent u het met ons eens dat het verkeersbesluit bij nader inzien niet nodig was ivm de wegwerkzaamheden?
  • Uit onderzoek van bewoners, blijkt dat ook veel verkeer van Zaanstad-Noord de openstelling gebruikt als ‘sluipweg’ om zodoende de A8 en Provincialeweg te ontwijken. Bent u daar bekend mee? En zo ja, bent u het met ons eens dat dit een onevenredige verkeersbelasting veroorzaakt voor de bewoners van Westerkoog?
  • Behalve dat de 24/7-openstelling gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, zal de permanente openstelling ook meer geluidsoverlast én luchtverontreiniging in Westerkoog veroorzaken. Worden ook deze zaken gemonitord? En is er voorafgaand aan de openstelling ook voor deze zaken een nulmeting verricht?
  • Begrijpt u de zorg van bewoners die nu dagelijks duizenden auto’s meer door hun wijk krijgen? En zo ja, gaat u (compenserende) maatregelen treffen om de zorgen weg te nemen ofwel te verzachten?

U bent hier